Page 6 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 6

Belediye      ve  Özel     îdare     Avukatlarının                       Vekalet       Ücreti


                                            M. Nihat Etiz
                                            Mülkiye Müîettigl


         Belediye ve Özel idareler lehine sonuçla­ edilecek mevzuat  hükümleri ile bu konuda
       nan ve vekâlet ücreti takdir ve hükmolunan  açıkça yetkili kıhnmadıkça belediye ve özel
       dâvalarda, bu meblağın  avukatlara ödenip   idarelerin, kazanılan dâvalarda, tahsil edilecek
       ödenmiyeceği hususu  öteden beri ihtilâf ko­ vekâlet ücretinden avukata veya hukuk işleri
       nusu teşkil etmekteydi.             mensuplarına  dağıtım yapmalarının kanunen
         İçişleri Bakanlığının 2.3.1957  gün ve   tecviz edilmediği" belirtilmiştir.
       622-404-133/7643 sayüı genelgesinde, belediye    Resmî Gazete'nin 7.4.1969 tarih ve 13168
       lehine neticelenen dâvalardan dolayı hükmedi­ sayılı nüshasında yayınlanan ve 7.7.1969 tari­
       len ve tahsil edilen vekâlet ücretlerinin 1580 hinde yürürlüğe giren 1136 sayılı Avukatlık
       sayılı Kanunun 110. maddesinin 16. fıkrasına Kanunu, konu ile ilgili yeni bir hüküm getir­
       göre bütçeye irat kaydedilmesinin tabiî oldu­ miş bulunmaktadır. Ancak  bazı görevlilerce
       ğu, Devlet lehine neticelenen dâvalar dolayisile yukarıda belirtilen genelge hükümlerine göre
       hükmolunan  ve tahsil edilen vekâlet ücretleri­ işlem yapıldığı veya yapılmasının istendiği gö­
       nin hizmeti geçenlere tevzi olunacağı yolunda­ rülmektedir. Halbuki sözü edilen kanunun 199.
       ki 1389 sayüı Kanunun I. maddesindeki hük­  maddesi (ki Belediye Kanunu ile İdarei Umu­
       mün genel bütçeye dahil daireler personeline miye! Vilyyet Kanununa birer madde eklenme­
       uygulanmasının icap ettiği, gerek 1580 sayılı si hakkındadır) bu konuyu tamamen açıklığa
       Belediye Kanununda  gerekse diğer kanunlar­  kavuşturmuş  bulunmaktadır. Sözü edilen mad­
       da gerekse diğer kanunlarda belediye avukat­ deyi aynen aşağıya alıyoruz:
       larına. Devletçe uygulanan usule göre, vekâlet
       ücreti verilmesinin mümkün olmadığı beürtil-    "Madde  199 — 1580 sayılı Belediye Ka­
       mişti.                       nunu ile 13 Mart 1329 tarihli İdarei Umumiyei
                                Vilâyet Kanununa  aşağıdaki maddeler eklen­
         Buna rağmen, bu konuda çeşitli uygulama  miştir.
       devam etmiş, belirtilen görüşe aykırı bazı iş­
       lem ve kararlar Danıştay  tarafından iptal
       edilmiştir. Aynı konuda Yargıtayca da bir iç­   Belediye Kanununa eklenen madde :
       tihat birleştirme kararı alınmıştır. 18.10.1960  Ek Madde — Bir kadroya bağlı  olarak ay-
       gün ve 10574 sayılı Resmî Gazete'de yayınla­ hk veya ücreti belediye bütçesinden yahut be­
       nan 23.5.1960 gün ve E.II.K.IO sayıh bu ka­ lediyenin yönetim ve denetimi altındaki daire,
       rarda, 1389 sayıh Kanunun Avukatlık Kanu­   müessese veya şirketlerden verilen müşavir ve
       nuna nazaran özel bir kanun olduğu, bu konu­ avukatların takipettikleri dâva ve işlerde, mah­
       da kıyasın mümkün olmadığı, avukatlık para­  keme ve icra daireleri tarafından müvekkileri
       sına ait mukavelelere konulan herhangi bir  belediye, daire, müessese veya şirket lehine
       hüküm  ve şartın dahi muteber olamıyacağı   avukatlık ücret tarifesine göre takdir edilen
       belirtilmiştir.                  avukathk ücretinin tahsil olunan kısmı beledi­
         Uygulamada  görülen farklılık sebebile Da­ ye veya onun yönetim ve denetimi altındaki
       nıştay kararlarından ve yukarıda belirtilen  daire, müessese veya şirketin hukuk işleri mü­
       Yargıtay İçtihadı birleştirme kararından ba­  dürlüğü yahut hukuk müşavirliği personeline,
       hisle. İçişleri Bakanlığınca 1968  yılında  belediye meclisi tarafından tesbit edilecek esas­
       622-431/26493 sayı ile yeni bir genelge çıka­ lara göre ve 7244 sayılı Kanundaki hadler da­
       rılmıştır. Bu genelge sonunda "yeniden tesis hilinde tevzi ve tediye olunur.

       388
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11