Page 5 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 5

ifade etmesi Danıştaym doğrudan doğruya tas-   Denetim sonucunun meclise arzından evvel
  dilcine bağlı tutulmuş bulunuyor.        belediye başkanının mütalâasının alınması şart
                           tır. Çünkü yürütmenin sorumlusu belediye baş
    Yetersizlik kararlarının Damştayın tasdi­  kanıdır.
  kine bağlı tutulması kararların hissî veya po­
  litik etkilerden uzak, ciddi ve gerçek nedenlere Başkanın mütalâası yeterli görülmezse de­
  re dayanmasını sağlamak içindir. Seçimle ka­ netim raporunda ele alman maddeler gensoru
  zanılmış hak ve yetkilerin ortadan kaldırılma­ konusu yapılabilir.
  sında kanunun böyle bir teminat gözetmiş ol­
  ması tabiî görülmelidir.
                             KESİN  HESAPLAR   V E BİLANÇO
    Yetersizlik kararı için mecUsin adi çoğun­
  luğu ile yetinilmeyip üye tam sayısının üçte iki  Belediye kanununun 7 nci maddesi ile ke­
  çoğunluğunun aranması da aynı nedene dayan­  sin hesaplarm  —^işletmelerde bilançoların—
  maktadır.                     belediye meclisinin tetkik ve tasdikine bağlan­
                           mış olması da belediye meclislerinin denetim
    ÇALIŞMA   RAPORUNUN    ÜÇTE  İKİ­   görevlerindendir.
    DEN  AZ OYLA  REDDEDİLMESİ           Kanunun  100 ncü maddesinde  belirtildiği

    Çalışma raporunun, tam sayımn üçte iki  gibi belediyenin gelirlerini ve alacaklarını ta­
  çoğunluğundan az, fakat adi çoğunluk ile red­ kip ve tahsil ve belediye bütçesinin ita amiri
  dedilmesi halinde, de raporun kabul edilmemiş sıfatile sarf evrakını ve masraf tahakkukları
  sayılacağı tabiidir. Ancak bu takdirde başkan m tasdik ve sarf emirlerini imza etmek beledi­
  hakkında yetersizlik kararı verilmiş sayılamaz- ye başkanına ait bulunduğundan kesin hesap­
  Önemli nedenler varsa bunlar gensoru önerge- ların ve bUançoların incelenmesi, kabulü ve ka­
  lerile sonradan ele almabiür. Bu gibi hiallerde rara bağlanması yolu ile de başkanın yürütme
  görevin kötüye kullanılması veya ihmal söz ko­ görevleri meclisin denetimi altına alınmış bu­
  nusu ise idarî vesayat makamlarının ceza ka­ lunmaktadır.
  nununu yönünden ve memurin muhakemat  ka­
  nununa göre tahkik ve takibe girişmeleri gere­  MEMUR   TAYİNLERİNİN   TASDİKİ
  kir.
                             Belediye kanununun 96 ncı maddesine gö­
    HESAPLAR   V E İŞLEMLER   ÜZERİNDE    re belediye memurları, ilk toplantısında beledi­
    DENETİM                    ye meclisinin tasdikine sunulmak şartile, bele­
                           diye başkanları tarafından tâyin edilir. Bu hü­
    Belediye  kanununun  63 ncü maddesinde
                                      kadroların
                                   açık
  belirtildiği gibi meclis lüzum görürse içlerinden küm tâyinlerin memur olacaklarda ilâm, imtihan
                                                 ni­
                                 ve
                           yapılması
                                            aranacak
  birkaç üyeyi hesapları ve işlemleri teftişe me­ telikler bakımından mevzuatın koyduğu şartla­
  mur edebilir.
                           ra uygun olarak yapılmış olup olmadığının de­
    Bu madde  ile belediye meclisine verilen netlemek amacım  güder.
  denetim yetkisi yürütmeye karışma yetkisi de­
  ğildir, çünkü yürütmeye karışmak yürütmenin     Tâyinlerin meclis tarafından tasdik edil­
  sorumluluğunu  yüklenmek  demektir. Bu da  memesi için mevzuat hükümlerine aykırı ola­
  denetim yetkisi ile bağdaşmaz.         rak yapılmış olduklarımn anlaşılmış olması ge­
                           rekir. Her ne kadar 96 ncı maddenin ilk fıkrası
    Aym  nedenle denetim sımrı aşılaraJt doğ­ ile İstanbul ve Ankara Belediyelerinde tâyin­
  rudan doğruya tahkikata girişilemez.      ler meclisin tasdiki şartına bağlı tutulmamış
    Söz konusu maddeye göre denetim sırasın­ isede yukarda incelediğimiz 61 nci ve 63 ncü
  da gerekirse dışardaki uzmanlardan da yarar- maddeler yolu ile meclisin denetimi içinde bu­
  lanılabiUnir.                   lunmaktadır.

                                                 387
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10