Page 4 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 4

soru önergesinin de görüşebileceği tabiidir. An­  B — Belediyelerin malî durumu,
      cak bunun için konunun önemli olması ve ace­
      le bir nitelik taşıması gerekir. Bu konuda mad­ C — Taahhütlerinin ifa şekli
      denin, üyelerden üçte birinin gerekçeli teklifi
      ile de meclislerin olağan üstü toplantıya çağrı- D A N ı Ş T A Y ı M E M S A L K A R A R L A R ı
      labileceği hakkındaki hükümden yararlanılabi­    Damştay  6 ncı Dairesinin 30.9.1963 tarih-
      lir.                        h ve E 53/1029 ve K 53/1799 sayılı kararında:
                                (Yetersizlik kararın'a mesnet olan iddiaların
         Y ı L L ı K Ç A L ı Ş M A R A P O R U    tevsik edilmesi zorunluluğu) belirtilmiştir.
        Belediye Kanununun 307 sayılı kanunla de­   Aynı dairenin 25.3.1954 tarihli ve E 53/1175
      ğişik 76 ncı maddesine göre belediye başkan­ ve K 54/765 sayılı kararında: (Yıllık raporlar
      ları belediye meclisine her toplantı dönemi ba­ Meclis kararlarının uygulanmasını, belediyenin
      şında meclis kararlarının uygulanmasma, be­  malî durumunu ve taahhütlerin ifa şekhni kap­
      lediyenin malî durumuna, akdedilmiş ve mev­  sayacağı cihetle belediye kanununun 76 ncı
      cut taahhütlerinin ifa şekline dair yılhk bir ça­ maddesine göre verilecek yetersizlik kararları­
      lışma raporu verir. Belediye meclislerinin dene­ nın bunlara inhisar etmesi lâzım geleceğinden
      tim yollarından biri de budur.         belediye başkanının bazı icraatının şekil bakı­
         Meclis, rapordaki açıklamaları, üye tam  mından noksanlığım veya ceza tahkik ve taki­
      sayısının üçte iki çoğunluğu ile yeterli görmez­ bini gerektirdiği öne sürülerek yetersizlik ka­
      se, yetersizlik kararı ile müzakereleri kapsayan rarı verilmesinin kanunun maksat ve amacına
      tutanak aynen meclis birinci başkan vekili, o uymayacağı) görüşü benimsenmiştir.
      yoksa ikinci başkan vekili tarafından en büyük  Belediye başkanının yıllık çalışma raporu­
      Mülkiye Amirine gönderilir.            nu vermemiş olması halinde de yetersizlik ka­
         Vali, dosyayı il merkezi olmayan yerlerd'^' rarı alınabilir. (Danıştay 6 ncı Dairesinin
      kaymakamın,  il merkezi yerlerde kendisinin ge­ 24.5.1951 tarihli ve E 50/1782, K 51/1291 nu­
      rekçeli mütalâa ve kanaati ile Danıştaya gön­ maralı kararı ile 3 ncü dâiresinin 21.5.1965 ta­
      derir.                       rihli ve E 1965/150 ve K 1965/121 sayılı ka­
                                rarı)
         Danıştayca yetersizlik kararı onaylamrsa
      başkan düşer.                     Bu kararların bir kısmı hernekadar 76 ncı
                                maddenin 307 sayılı kanunla değiştirilmesinden
         Y E T E R S I Z L I K K A R A R ı       önceki zamana ait isede yetersizlik kararının
         M Ü E S S E S E S I              nedenlerinde değişiklik yapılmış olmayıp sade­
         Seçimle hem hak ve yetki kazanılmakta,  ce yeni Anayasamızın 116 ncı maddesinin, Ma­
      hem de sorumluluk yüklenilmektedir. Sorumlu­  hallî İdarelerin seçilmiş organlarının, organlık
      luğun gerekleri mevzuatın hükümlerine ve ih­  sıfatını kaybetmeleri ile ilgili hükümlerine uy­
      tiyaçlara uygun olarak yerine getirilmezse ka­ gun olarak Danıştayın tasdikine bağlı tutulmuş
      mu  hizmeti aksar. Kamu hizmetini aksamak­   olmasından başka maddenin eski ve yeni me­
      tan kurtarmak için sorumlulukların gerekleri­  tinleri arasında bir fark bulunmadığından yu­
      ni layikile yapmayanların ellerinden hak ve  karda belirtilen Danıştay kararlarındaki gö­
       yetkileri alınır. Yetersizlik kararlarına vücud rüşlerin bugün için de değerini muhafaza ettik­
      veren ihtiyaç buradan doğmuştur.         lerinde şüphe yoktur.
         Yıllık çalışma raporunun görüşülmesi mü-
      nasebetile ahnacak yetersizlik kararları çalış­   Y E T E R S I Z L I K K A R A R ı N ı N D A N ı Ş ­
      ma raporunun kapsamı dışındaki nedenlere da­    T A Y ı N O N A Y ı N A B A Ğ L ı T U T U L M A S ı
      yanamaz. Raporun  kapsamı maddede şöyle be­    Evvelce yetersizUk kararları belediye baş-
      lirtilmiştir:                    kanlarımn açacakları iptal dâvası üzerine ka-
         A — Belediye meclisi kararlarının uygu­  zaî nitelikte olarak Danıştayca karara bağla­
       lanması.                      nırdı. Şimdi belediye meclisi kararlarının hüküm

       386
   1   2   3   4   5   6   7   8   9