Page 3 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 3

Belediye        Meclislerinin           Denetim


                Kurulu        Yetkileri
                                         Muzaffer AKAUN


    Belediye meclislerinin görev ve yetkileri yerinde görülmüş olması şartına bağlı tutul­
  nitelikleri bakımmdan ikiye ayrılır. Bunlardan muştur.
  birincisi belediye hizmetlerinin yürütülmesi     Belediye Başkanına gerekli incelemelerde
  için gerekli kararlan almak, ikincisi kararların bulunup hazırlanmasına imkân sağlanmak üze­
  ne yolda uygulandığını, belediyenin durumunu  re gündeme alınma kararının üstünden üç tam
  ve başkanın yönetimini denetlemektir.
                           gün geçtikten sonra görüşmelere başlanabilir.
    Bunların her ikisi meclislerin, belediye tü­  Belediye başkanı gensoruya bizzat cevap
  zel kişiliğinin en yüksek organı olmasından  verebileceği gibi münasip gördüğü kimseleri de
  doğmaktadır.
                           görevlendirebilir.
    Belediye meclislerinin kararma bağlı tu­    Gensoru yolu ile toplum yaşantısını ilgi­
  tulmuş olan konular 1580 sayılı Belediye Ka­ lendiren sorunların ve bunlarla ilgüi çalışmala­
  nununun  70 nci maddesinde sayılmıştır. Bun­ rın tartışmaları yapılarak hizmetlerin aksama­
  lardan başka belediye kanununun 5,6,7,8,9,10, dan ve daha iyi yürütülmesi konusundaki gö­
  134 ve 156 ncı maddelerinde ve diğer bazı kanun rüşler ortaya konmuş ve yürütme orgam uya­
  ların özel hükümlerinde de belediye meclisleri­ rılmış olur. Yanlışlıkların düzeltilmesi ve var­
  ne verilen görevler vardır.
                           sa sorumlulukların belirtilmesi de sağlanabiir.
    Meclislerin denetim yetkisi belediyelerin    Hizmetlerin yürütülmesini iyi izleyen ve
  bütün işlerini içine alır.           görevlerinin icaplarını bilen belediye meclisle­

    Hizmetlerin normal işleyişlerini aksatma­  ri denetim yetkilerim kanunun maksadına uy­
  mak ve belediye organlarının birbirile ilişkile­ gun şekilde kullanarak fonksiyonlarını yerine
  rinde gözetilecek esaslar bakımından bu dene­ getirir.
  timin şekilleri ve nasıl yürütüleceği kanunda   Gensoruya belediye başkanı tarafından ve­
  belli hükümlere bağlanmıştır. Bunları aşağıda rilecek cevap meclis üye tam sayısının üçte iki
  gözden geçireceğiz.                çoğunluğunca  yetersiz görülürse aşağıda yıl-
                           hk çalışma raporu bölümünde belirtilen yolda
    GENSORU                    hareket edilir.
    1580 Sayılı Belediye Kanununun 19.7.1963
  tarihli ve 307 sayılı kanunla değişik 61 inci  GENSORU   ÖNERGESİNİN   OLAĞANÜS­
  maddesinde belirtildiği gibi meclis üyelerinin   TÜ TOPLANTIDA   GÖRÜŞÜLMESİ.
  herbiri, belediye işlerile ilgili herhangi bir ko­
  nuda meclis başkanlığına önerge vererek gen­    Belediye kanununun 4878  sayılı kanunla
  soruda bulunabilir.                değişik 54 ncü maddesinin son fıkrasında belir­
                           tildiği gibi olağanüstü toplantılarda çağrıyı ge­
    Gensoru  konularının gündeme  alınması   rektiren konudan başka bir iş görüşülemiyeee-
  meclis üye tam sayısının çoğunluğu tarafından ğinden çağrı gündeminde yer almış olursa gen-

                                                 385
   1   2   3   4   5   6   7   8