Page 10 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 10

Erzurum Belediyesinin gazetelerde basılan  ve vasıta ile olursa olsun yapılacak diğer ilân
      ihale ilânlarındun ihale bedeline göre %10 ilân ve reklâmlardan belediye meclislerince düzen­
      resmi almak istemesi, haklı olarak, Danıştay  lenecek esas ve tarifelere göre resim alınır"
      9. Dairesini yine aynı kanunun ilâna ilişkin  yolundaki hükmün  ilâna ilişkin bölümünün
      hükmünün  de iptali talebiyle Anayasa Mahke-  Anayasa'ya aykm  olduğuna ve iptaline oybir-
      mesi'ne itir&zda bulunmaya zorlamıştır. İptal  Uği ile 3.7.1969 da karar verildi.
      dâvasına konu olan dosyanın tarihi 1966'dır.
      (Aynı yıl içinde bize başvuran Erzurum Beledi­   iptal hükmünün  31.12.1969 da yürürlüğe
      yesi ilgililerinden böyle maksattan uzak, çok  girmesi kararma karşı çıkarak muhalefet şer­
      yüksek ilân resmî tarifesinin belediye meclisin­ hi veren 6 üyeden hiçbiri, iptal hükmünün dör­
      ce iptaliyle Anayasa Mahkemesine gidilmesinin  düncü fıkramn tamamına ve son bölümündeki
      önlenmesi istenilmişti), işte, bu defa Anayasa reklâmlara da teşmili öngörmemiştir. Esa­
      Mahkemesi, bu dâva,  münasebetiyle 5237 savı-  sen Danıştay 9. Dairesi de Anayasa Mahkeme­
      h Belediye Gelirleri Kanunun ilân ve reklâm  sine itirazda ve iptal talebinde bulunurken 4.
      resmine ait 4. fıkrasının son bölümündeki ilâna fıkranın son bölümündeki ilâna ilişkin hükmün
      ait hükmü iptal etmiştir.            iptalini istemiştir.
                                  Bu durum  karşısında "Meydanlara, yolla­
        Karar iyice tetkik olununca iptal keyfiye­ ra, sokaklara ve umuma açık yerler ile nakil
      tinin 4. fıkranın tamamını kapsamadığı görü­ vasıtalarına ve herkesin görebileceği sair yer­
      lür. Nitekim 7 Şubat 1970 tarih ve 13420 sayılı lerde asılan, gösterilen ve dağıtılan ilânlarla
      Resmî Gazetede yayınlanan Anayasa Mahke-    her ne suretle ve vasıta ile olursa olsun yapı­
      mesi'nin 1969/41 numaralı ve 3.7.1969 günlü  lacak diğer reklâmlardan belediye meclislerin­
      iptal kararı bu hususu bütün ayrıntılariyle  ce düzenlenecek esas ve tarifelere göre resim
      açık bir şekilde ortaya koymaktadır.      alınmasına" devam olunacaktır. Sadece gaze­
                                te, dergi ve kitaplarda yayınlanan ilânlara ait
        5237 sayılı kanunun 21. maddesinin ilân ve
      reklâma ait 4. fıkrasının tam metni şöyledir,  hüküm ortadan kalkmış olmaktadır.

        "MEYDAN,  SOKAK  VE YOLLARDA VE        Anayasa'nın 61. maddesine göre "Herkes,
      UMUMA   AÇIK  YERLER  ÎLE NAKİL  VASI­   kamu giderlerini karşılamak üzere malî gücü­
      TALARINDA   VE HERKESİN   GÖREBlLECE     ne göre vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi,
      ĞI SAlR YERLERDE   ASILAN,  GÖSTERİ­    resim ve harçlar ve benzeri malî yükümler an­
      LEN VE DAĞITILAN   İLÂNLARLA    her ne   cak kanunla konulur." Keyfi ve takdiri uygula­
      suretle ve vasıta ile olursa olsun yapılacak di­ maları önleyecek ilkelerin gözönünde bulundu­
      ğer ilân ve reklâmlardan belediye meclislerin­ rulması, kanunla sınır tâyiniyle mümkün olur.
      ce düzenlenecek esas ve tarifelere göre resim Bazı büyük şehir belediyeleri kanun maddele­
      alınır."                      rinde ve fıkralarında sınır ve çerçeve olmadığı
                                halde daha münsif ve Anayasa'nın bu hükmü­
        Anayasa  Mahkemesi, yukarıya tam met­    ne uygun tarifeler düzenlerken, bazı belediye­
      nini aldığımız ilân ve reklâm resmine ait 4. fık­ lerin buna uymamaları, bütün belediyelerin
      ranın büyük harflerle yazdığımız kısmına hiç  büyük gelir kayıplarına uğramalarına yol aç­
      dokunmamış, iptal hükmü dışında bırakmış, ip­ maktadır.
      tal keyfiyetine konu teşkil eden son bölümün­
      deki diğer ilân ve rekâmların sadece ilâna iliş­ Son iptial kararları muvacehesinde Danış­
      kin kısmı iptal etmiş, reklâmlarla ilgiH olanla­ tay 9. Dairesi, Anayasa Mahkemesi'nin bu ka­
      rı yürürlükte koymuştur. Bu suretle radyo ve  rarları karşısında levha, liman, işgal ve ilân
      gazetelerde yayınlanan (ilân dışındaki) reklâm reklâm resimlerinde olduğu gibi, itirazlı, geç­
      1ar da resme tâbi olmıya devam edecektir.   miş yıllara ve iptal tarihinden önceki dönemle­
                                re alt resimleri de, başka hüküm ifade eden
        iptal karan aynen şöyledir: "5237 sayılı kanun maddelerine dayanarak terkin etmekte­
      Belediye Gelirleri Kanunu'nun 21. maddesinin   dir. Tetkik edilirse, bu maddeler savunulan hü­
      dördüncü fıkrasında yer alan "Herne suretle  kümlerin dayanakları değildir. Öte yandan ip-


      392
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15