Page 9 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 9

6830    Sayılı   istimlâk    Kanunu     İle  İlgili  İçfilıa!,   TevMi


     İçliha!,    Devle!    Şûrasından      Çıkmış     Bazı   Önemli


                   Kararların     Tetkiki                                        tlhan ÇELİKKAYA
                                    İzmir Belediyesi Negriyat Müdürü

     6830 sayılı istimlâk Kanunu kamu idare­  girmiştir. 221 sayıh kanunun kapsamına giren
   lerine, müesseselerine lüzumlu olan ve hususî taşınmaz malların sahip, ya da mirasçılarına
   şahıslara ait bulunan gajnrimenkuUerle, kay­  ödenecek bedelin miktarı, kanunun 3 ncü mad­
   nakların istimlâki hakkında hükümler getir­   desinde gösterilmiştir.
   miştir.
     Böylece kamu idareleri yapmakla mükellef    Bu kanuna göre ödenecek bedel :
   bulundukları işleri başarabilmek için muhtaç    Bu maddeye göre taşınmaz mallar tapuda
   oldukları gayrime nkuUere el atabilmektedirler, kayıtlı ise kayıt sahipleri ya da mirasçılarına,
   istimlâk Kanunu tetkik edilirken 221 sayılı ka­ ancak fiili tahsis tarihindeki gerçek değerler
   nun üzerinde durmak  gerekir. Bu kanunun   ödenecektir. Tapuda kayıtlı olmayan taşınmaz
   1 nci maddesi hükmüne göre (6830 sayılı is­ mallar hakkında, fiili tahsis tarihinden itiba­
   timlâk Kanununun  yürürlüğe  girdiği tarihe  ren 10 sene geçmemiş ise, o tarihte zilyedUkle
   kadar, kamulaştırma işlerine dayamimaksızın,   iktisap şartları tahakkuk eden zilyedleri, ya da
   kamulaştırma  kanunlarının göz önünde tuttu­  mirasçıları birinci fıkra hükmünden faydalana­
   ğu  amaçlara fiilen tahsis edilmiş olan taşın­ bilirler. Bu durumdaki taşınmaz mallara karşı
   mak  mallar, ilgili kamu tüzel kişileri veya ku­ müdahalenin men'i ve tazminat dâvası dinlen­
   rumları adına tahsis tarihinde kamulaştırümış  mez.
   sajnlacaktır) denilmekle önemli bir hüküm ge­   Bu 3 ncü maddede açıklanan hususun ay­
   tirilmiştir. Keza, ayni kanunun 2 nci maddesi dınlığa kavuşabilmesi için daha üç nokta üze­
   ise. taşınmaz mallarda kamu hizmetinin ama­  rinde durmak lâzım.
   cına uygun şeklinde tesisler, ya da inşaat ya­ 1 — 221 sayılı kanunun kapsamına giren
   pılmış olması bu kanunun uygulanması bakı­   bir taşınmaz mal tapuda kayıtlı ise üzerinde­
   mından  (Kilen tahsis) sayılmıştır.       ki bina ve tesisler kaç yıl önce yapılmış olursa
     221 sayılı kanunun konusunu teşkil eden  clsun sahibine ya da mirasçısına fiilî tahsis ta­
   1 ve 2 nci maddelerini açıklamadan önce bu rihindeki gerçek bedeli ödenecektir. Ancak tah­
   kanunun neden çıkarıldığı üzerinde kısaca dur­ sis tarihinin istimlâk kanununun yürürlüğe
   makta  fayda vardır.               girdiği 8.10.1956 tarihinden önce vaki olması
                             şarttır.
     221 Sayılı kanunun çıkanlmasındaki se­     2 —• 221 sayılı kanunun kapsamına gir­
     bepler :                    mekle beraber, tapuda hiç kaydı olmayan ta­
     Yıllarca önce yapılmış olan karayolları ile şınmaz maUarı iki guruba ayırmak gerekmek­
   barajların ve bir çok resmî tesislerin üzerine tedir.
   yapüdığı arazi ve arsaların bir kısmının kamu­  Bunlar kamu tüzel kişiler veya kurumları
   laştırmaya tabiî tutulmadığı tetkiklerden anla­ taşınmaz mal üzerindeki bina ve tesisleri 10
   şılmış ve bu gibi işlemleri tasfiye etmek amacı yılı aşan bir süre önce yapmış bulunuyorlarsa,
   ile 221 sayılı kanun çıkarılmıştır. Bilindiği gibi artık hiç kimseye bir bedel ödenmesi bahis ko­
   6830 sayıh kanun 8.9.1956  tarihinde yayın­  nusu olamaz. Bu 10 yıllık süre fiilî tahsis ta­
   lanmış ve 37 nci maddesi hükmü gereğince bir rihinden başlar. Ancak tapuda kayıtlı olmayan
   ay sonra yani 8.10.1956 tarihinde jrürürlüğe taşınmaz malı, elinde bulunduran veya kuUa-


                                                  343
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14