Page 8 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 8

Yetiştirilmek, eğitilmek ve bilgilerini ar­ ri de dahU olmak üzere kendilerine kurumların­
      tırmak veya staj yapmak üzere dış memleket­ ca yapılmış bulunan bütün masrafları iki kat
      lere gönderilen belediye memurları, yurt dışın­ olarak ödemeye mecburdurlar.
      da kaldıkları sürenin iki katı kadar.
                                 Atamp,  yükümlü  bulundukları  mecburi
        Mecburi hizmetle yükümlüdürler.       hizmeti bitirmeden ayrılmış veya bir ceza se­
                               bebiyle memurluktan  çıkarılmış olanlar, mec­
        12 — Mecburi hizmetle yükümlü olanlar
                                        eksik
      kurumlarınca yarışma sınavına tabiî tutulmak­ buri hizmetlerinin olarak kalan kısmıyla orantı­
                                                zorundadırlar.
                                    iki kat
                                            ödemek
                               lı
                                miktarı
      sızın atanırlar.
                                 Askerlikte geçen süre mecburi hizmetten
        13 — Mecburi hizmeti bulunanlar, yetiş­
      tirme, eğitim veya staj sürelerinin bitiminden sayılmaz.
      itibaren en çok bir ay içinde kurumlarına bir
      görev almak için müracaat etmek zorunda­     SONUÇ:
      dırlar.
                                 Yukarıdan  beri belirttiğimiz bu hükümler­
        Müracaat  tarihinden itibaren en geç üç  le, şimdiye kadar zorunlu bir durum arzetmi-
      ay içinde bir göreve atanmıyanlarm mecburi  yen eğitim yapma hususu belediyelere kanunî
      hizmet yükümlülükleri kalkar. Bu durumun ih-  bir görev olarak verilmektedir.
      tasına sebebiyet veren memurlar, bundan do­
      ğan zararları tazminle yükümlüdürler.        Devlet Personel Dairesi sadece, hizmet ön­
                               cesi ve hizmet içi eğitim programlarının tespit
        Müracaat etmiyenler veya atanma için ge­ ve uygulanmasında yol gösterici koordine edi­
      rekli belgelerini tamamlamıyanlar, yol giderle­ ci ve denetleyici bir görev yüklenmektedir.

          Elektrik   Projesi  Yaptıracak   Sayın   Belediye   Başkanlarına


         Y. G. H A V A HATLARI, ELEKTRİK ŞEBEKELERİ V E T R A F O MERKEZLERİ ELEKTRİK
         PROJELERİNİZİ,  10 Y I L İLLER BANKASINDA V E 10 Y I L S E R B E S T O L A R A K YÜZ­
                       L E R C E P R O J E YAPMIŞ OLAN

                       HÜSEYİN     BODUR

                       MÜHENDİSLİK  BÜROSUNA

         YAPTIRINIZ. PROJENİZİ E N l Y l ŞEKİLDE YAPAR, TASDİK ETTİRİR, İHALE E V R A -
         ĞINI HAZIRLAR, İCABINDA, KONTROLLÜK   YAPAR.         A D R E S : KONUR SOKAK 52/12 B A K A N L I K L A R / A N K A R A T E L E F O N : 17 00 87
      342
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13