Page 7 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 7

Eğitime tabi tutulması gereken sınıfların    8 — Hangi belediyelerin ve sınıfların ele­
   eğitim yönetmelikleri, Başbakanlık  Devlet   man  ihtiyaçlarını karşılamak üzere okul ve
   Personel Dairesi tarafından ilgili kurumlarla kurslar açılabüeceği, yurt içinde veya dışında
   birlikte hazırlanır.               hangi öğrenim dallarında öğrenci okutabilece-
                             eeği, okutulacak öğrencilerin ayrılma ve seçil­
     2 — Yetiştirme faaliyetlerini düzenlemek, me usulleri, çalışmalarının izlenip denetlenme­
   yürütmek  ve  değerlendirmek  üzere memur   si, çıkarılma veya geri çağırılma usulleri, ilgili
   adedi 300 ve daha fazla olan belediyelerde eği­ kurumların ve Devlet Plânlama Teşkilâtının
   tim birimi kurulur. Memur adedi 150-300 ara­ görüşleri alınmak suretiyle. Millî Eğitim ve
   sındaki belediyelerde, anılan hizmetleri gör­ Maliye  Bakanlıklariyle Başbakanlık  Devlet
   mek üzere bir eğitim sorumlusu bulundurulur. Personel Dairesinin birlikte hazırlıyacakları
   Bunun dışındaki belediyelerde, mevcut perso­  yönetmehklerle belirtilir.
   nelden birisi bu hizmetle görevlendirilir.
     3 — Belediyeler kendi eğitim ihtiyaçları­   9 — Başbakanhk Devlet Personel Daire­
   nı karşılamak üzere eğitim merkezi açabilirler. si belediyelerin yurtiçi ve yur dışı eğitim prog­
   Kurumlar arası eğitim ihtiyaçlarını karşılamak ramlarının hazırlanmasında  ve uygulanma­
   üzere. Başbakanlık Devlet Personel Dairesinin sında yol göstermek, yetiştirme faaliyetlerini
   teklifi ve Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle,   koordine etmek ve denetlemekle görevlidir.
   kurumlararası eğitim merkezleri de açılabilir.   10 — Mesleklerine ait hizmetlerde yetiş­

     Eğitim birim ve merkezlerinin kuruluş ve tirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak veya
   isteyişleri Başbakanlık Devlet Personel Daire­ staj yapmak üzere dış memleketlere gönderilen
   sinin görüşü alınmak suretiyle, kurumlarınca  memurlara, iki yıla kadar ayrılma müsaadesi
   hazırlanacak yönetmehklerle düzenlenir.     verilebilir ve gerekirse bu süre en çok iki kat
                             uzatılabilir.
     4 — Eğitim genel plânı, Maliye ve Mülî
   Eğitim Bakanlıklariyle Türkiye ve Orta Doğu    Dış memleketlere gönderilenler kadrola­
   Amme idaresi  Enstitüsü, Devlet Plânlama Teş­ rında bırakılırlar ve aylıklarını kendi kurumla­
   kilâtı ve ilgili kurumların görüşleri alındıktan rından alırlar. Bunların kademe ilerlemesi,
   sonra Başbakanlık Devlet Personel Dairesi ta­ emeklihk ve diğer bütün haklariyle yükümlü­
   rafından hazırlanarak Bakanlar Kurulu Karar­  lükleri devam eder. Müsaade süresinin bitimin­
   namesi ile yürürlüğe konulur.          de, yol süresi hariç 15 gün içinde görevlerine
                             dönerler. Sürelerinin bitiminde görevlerine baş-
     5 — Belediyeler yıllık eğitim programla­ lamıyanlar istifa etmiş sayılırlar. Bu gibiler
   rına göre yapmakta oldukları eğitim çalışma­ ayhk ve yol giderleri dahil olmak üzere, kendi­
   larını, her altı aylık dönemin bitiminden en lerine kurumlarınca yapılmış bulunan bütün
   geç bir ay sonra. Başbakanlık Devlet Personel masrafları iki kat ödemeye mecburdurlar. Gö­
   Dairesine bir raporla bildirmek zorundadırlar. revlerine başlayıpta, yükümlü  bulundukları
                             mecburi hizmeti bitirmeden ayrılanlar veya bir
     6 — Belediyeler belirli sınıflardaki me­ ceza sebebiyle memurluktan çıkarılmış olanlar,
   murluklarına eleman yetiştirmek amaciyle:
                             mecburi hizmetlerinin eksik  kalan kısmıyla
     a — Kendi  bünyeleri içerisinde meslekî orantılı miktarı iki kat olarak ödemek zorun­
        öğretim ve eğitim yapabilirler,    dadırlar.
     b — Yurt içindeki öğrenim kurumlarında
        öğrenci okutabilir ve ihtisas yaptıra­
        bilirler,                   11 — Belediye Tarafından :
     c — Dış memleketlerde öğrenci okutabi­     Yurt içinde okutulan öğrenciler, öğrenim
        lir ve ihtisas yaptırabilirler.    süreleri kadar (tatiller dahil).
      7 — Belediyeler yurt içinde veya dışında   Yurt dışındaki öğrenim kurullarında öğre­
   okutacağı öğrencileri yarışma sınavı ile seçer­ nimlerini bitiren öğrenciler, öğrenim süreleri­
   ler.                        nin iki katı kadar (tatiller dahil).


                                                  341
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12