Page 6 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 6

şitli hizmetleri karşılıyacak okn personelin hiz­ 6 — Eğitimde Kıdem Halda :
      mete aimmadan önce ve hizmet sırasmda belli   Bilgi, görgü ve ihtisaslarım artırmak üze­
      bir plâna göre eğitime tabiî tutulması gerek­ re personelin yabancı memleketlere gönderil­
      mektedir. Bugün için elde genel bir eğitim plâ­ mesinde, yaşları ve kıdemleride nazari itibare
      nı mevcut değildir. Kurumların kendi bünyele­ alınmahdır. Böyle bir yetişmenin personelin
      ri içinde uyguladıkları programlar tatmin edi­ genç ya§ta ve önemli idarî mevkilere geçmeden
      ci olmaktan uzaktır. Bütün eğitim programla­ önce yapılması gerekli olmakla beraber, bunun
      rının belli bir sistem dahilinde merkezî bir ku­ yanında kıdemin de göz önünde tutulması,
      ruluş tarafından Yönetilmesi ve koordine edil­ muhtelif kademelerdeki personelin görgü ve
      mesi gereklidir.                 bilgi seviyelerinde denge sağlaması bakımından
                               faydalı olur.
        2 — Eğitim Masraflannda Tasarruf:
        Hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim için bir 7 — Personelin  Öğrenim  Seviyelerini
      çok masraflar yapılmaktadır. Kurs şeklindeki  Yükseltine Zarureti :
      eğitimin (daktilografi, stenografi, muhasebe,    Genel olarak, personelin öğrenim seviyesi­
      işletme v.s.), bilhassa Mülî Eğitim Bakanlığı ni yükseltmeye, bilgi ve görgülerini artırmaya
      Meslekî ve Teknik Öğretim Kurumları kana-   yönelen bir politika takip edilmesi yerinde ola­
     liyle yapılması halinde büyük tasarruflar sağ­ caktır.
      lanabilir. Meslek Okullarına, türlü ihtiyaçlara  IV — Yeni Personel Rejimi hakkında Ba­
      cevap verecek şekilde kollar ilâve edilmesi de kanlar Kurulunca kararlaştırılan prensipler;
      aynı maksadı temin edebihr.
                                 8.5.1963 gün ve 6/1701 sayılı Bakanlar
                               Kurulu karariyle kabul edilen yeni personel re­
        3 — Yetiştirici Elemanlann Eğitimi :    jimi hakkındaki prensiplerin, eğitimle ilgili 43.
        Personel yetiştirilmesinde önemli bir ko­ maddesinde:
      nu da hizmet içi eğitimle görevlendirUecek öğ­  "Merkezî bir kuruluş olan Devlet Perso­
      retmenlerin yetiştirilmesidir. Bu hususta Dev­ nel Dairesi, hizmet içi eğitim konusunu önem­
      let Personel Dairesinin Amme İdaresi Enstitü­ le ele alacak ve bu programların tesbit ve uy­
      sü ile iş birhği yaparak, genel ve katma büt­ gulanmasında yol gösterici, koordine edici ve
      çeli dairelerle İktisadî Devlet Teşebbüsleri, be­ denetleyici bir vazife görecektir" denilmek­
      lediyeler ve özel idareler personelinin sistemli tedir.
      olarak gerekli eğitime tabiî tutulması yerinde  V — 657 sayılı Devlet Memurları Kanu­
      olur.
                               nunun tadiU ve buna bazı maddeler eklenmesi
        4 — Hizmıete Uygun öğretim Seviyesi :   hususunda  hazırlanan tasarıya göre, belediye
                               personelinin eğitimiyle ilgili hükümler;
        Kamu  hizmetlerinin genişlemesi, çeşitlen­
      mesi ve memleketin genel kültür seviyesinin    Devlet Personel Heyetinin 8.3.1968 gün ve
      günden güne yükselmesi, bu hizmetlerin daha  78 sayılı karariyle kabul edilen 14.7.1965 gün
      bilgili ve ehliyetli elemanlar tarafından yürü­ ve 657 sayılı "Devlet Memurları Kammunun
      tülmesini gerektirmektedir. Bazı hizmetler dı­ bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna
      şında, personelin öğretim seviyesinin en az or­ bazı hükümler eklenmesi ve bir kısım hüküm­
      ta okula ve ağırlık merkezinin Hse ve dengi lerinin kaldırılması hakkında kanun tasarısı"
      meslek okullarına dayandırılması zaruri gö­  ile belediye memurlarının eğitimi konusunda
      rülmektedir.                    getirilen hükümler şunlardır;

                                 1 — Belediyeler, memurlarını,  hizmete
        5 — Eğitim ve Terfi:            yatkınlıklarım sağlamak, verimliUklerini artır­
        Personehn terfiinde onun öğrenim seviyesi mak ve daha ileriki kadrolara hazırlamak ama-
      ve gördüğü stajlar dikkate alınmalıdır. Bu su­ ciyle, sınıflarının "Eğitim Yönetmeükleri"inde
      retle, personel arasında ilerleme arzusu husule belirtüen usûl ve esaslara göre yetiştirmekle
      gelir ve kurumlar bundan faydalanabilir.    yükümlüdür.

      340
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11