Page 5 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 5

Belediye       Personelinin          Eğitimi


                                         Rıza KURHAN
                                     Devlet Personel Dairesi Uzmanı     I — GÎRÎŞ :                    Bunun için, eğitimin her kuruma kanunî
                            bir görev olarak verilmesi, kurumlar tarafın­
     Bir kuruluşun —ister  kamu sektörü ol­  dan ayn ayrı jöirütülecek veya bazı hallerde
   sun, ister özel sektör olsun— başarılı veya ba­ kurumlararası çalışmalara bağlanacak olan
   şarısız oluşu, çalıştırdığı personelle ve onun eğitim faahyetlerinin merkezî bir kurıüuş ta­
   nitelikleriyle yakın bir şekilde ilgilidir. Bu ba­ rafından plânlanması, denetlenmesi ve değer­
   kımdan bütün kuruluşlar amaçlarının gerçek­  lendirilmesinde birçok faydalar mevcuttur.
   leştirilmesinde başarılı olabilmek için, en ehil  Bu sebeple. Başbakanlığa bağlı merkezî
   kimseleri seçerek hizmete almak, hizmet içi  bir ünite olarak kurulan Devlet Personel Dai­
   eğitimlerle yetiştirerek, onlardan en iyi şekilde  resine, kamu personeli ile ilgili diğer görevler
   yararlanmak  zorundadırlar.            yanında, eğitimle ilgili önemli görevler de ve­
     Ehü  personelin tedariki, hizmet öncesi  rilmiş bulunmaktadır.
   eğitim programlarının  kamu  hizmetinin ge­     n — 160 sayıh kanunda, belediye perso­
   rektirdiği nitelik, bilgi ve görgüye sahip ele­ nelinin eğitimi ile ilgili hükümler:
   manları yetiştirmek gayesine yöneltilmesiyle     13.12.1960 gün ve 160 sayılı Devlet Perso­
   mümkündür.                     nel Dairesi kurulmasına dair kanunun 4. mad­
     Hizmet  öncesi eğitim görmüş kimseler­   desinin a fıkrası ile belediyeler ve bunlara bağ-
   den seçilerek hizmete alınanların, işe yatkın­ lıkuruluşlar bu kanun kapsamına alınmıştır.
   lıklarının sağlanması, mevcut bilgi ve yete­ Adı geçen kanunun 5. maddesinin k fıkrası ise
   neklerinin geliştirilmesi, kamu hizmetlerinde  bu kanun kapsamına  dahil kuruluşlarda çalı­
   vaki gelişmelere ve idarî usullerdeki değişiklik­ şan personelin yetiştirilmelerini, üeriki kadro­
   lere uydurabilmeleri, bunların sonucu olarak  lara hazırlanmaları için uygun usûl ve vasıta­
   da idare için daha verimli bir hale gelmeleri, ların tesbitini, Devlet Personel Dairesine bir
   hususu, hizmet içinde yapılacak eğitimlerle  görev olarak vermektedir.
   sağlanır.                        in — 160 sayılı kanun gereğince beledi­
                            ye personelinin eğitimi yönünden Devlet Perso­
     Eğitim, kurumlara kanuni bir görev ola­  nel Dairesince yapılan çalışmalar;
   rak verilmediğinden, bugün kurumlar içindeki
   eğitim faaliyetleri mahiyet ve genişlik yönün­   1962 yılında Devlet Personel Dairesince
   den çok değişiktir. Bazı kurumlar hizmet önce­ hazırlanmış bulunan Devlet Personel Rejimi
   si ve hizmet içi eğitime gereken önemi verdik­ Hakkındaki ön Raporun İV. Bölümü persone­
   leri halde, bazıları da hemen hemen hiç bir lin yetiştirilmesine (eğitime) hasredilmiştir.
   eğitim programına sahip değillerdir. Halbuki  Bu bölümde hizmet öncesi ve hizmet içi eğiti­
   kamu hizmetlerinin ahenkli bir bütün olarak  min mevcut durumu belirtildikten sonra, perso­
   görülebilmesi, bu hizmetleri gören personel  nel eğitimiyle ilgili temenniler şu şekilde sıra­
   arasında kurumlar itibariyle büyük ehliyet ve lanmıştır:
   yetişme farklıUklarının bulunmamasına bağlı­
   dır. Bir yanı çok kötü işleyen bir idarî bütünün  1 — Kamu  hlzmetleriıün geııişl|eıııesi ve
   diğer yanları nekadar iyi işlerse işlesin, meka- çeşitlenmesi :
   nizmamn  toptan çalışmasında verim sağlana­    Kamu  hizmetleri günden güne gelişmekte
   bilmesi mümkün değildir.             ve çeşitlenmektedir. Bu durum karşısında çe-

                                                  339
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10