Page 4 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 4

Yılda 40—50 belediye kurulduğunu gaze­   mevzuatı bilmesi gerekir? Sorusunu ters sor­
      telerden okumaktayız. Bir belediye nasıl kuru­ mak gerekir. —Belediye Muhasebecilerinin han
      lur? Seçim formalitesi yerine getirilir. Belediye gi mevzuatı bilmemesi gerekir Evet, böy­
      başkanı belediye meclis ve encümen üyeleri te­ le sormak lâzımdır. Bunu da birlikte düşüne­
      şekkül eder fakat belediyeler örgütünün omur­ lim. Hangisini bilmemesi gerekir? cevap ver­
      gası mesabesinde olan belediye muhasibi olma­ mek kolay olmuyor. Belediye Kanunu, Türk
      dıkça belediye çalışamaz. Ve ilk iş bir muhasip Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, icra iflâs
      aranır. Bu işi biUr veya bilmez biri bulunur va­ Kanunu, Kira Kanunu, Türk Medeni Kanunu,
      zife başlar. Bunun vebali onu tâyin edenlerden Trafik Kanunu. Bütün vergi kanunlarını. Güm­
      ziyade mevcut kanunlardır. Fakat sorumluluğa  rük ve Tekel kanunlarını. Deniz Ticaret Ka­
      gelince, zerre kadar muafiyeti yoktur. Aynı  nunu, Umum  Hıfzısıhha Kanunu, Askerhk Ka­
      zamanda ihtiyaç hissedilirse bir de kâtip alın­ nunu üâ.. Özel Hastaneler Kannunda dahi be­
      mıştır, ikisi de bareme dahildir. Tahsil derece­ lediye ile ilgili hususlar vardır. Bilinmesi gere­
      leri de eşit ise aym ücreti alırlar. Veyahut kir.
      "Muhasip Barem  dışı bırakılamaz." kuralına,
      uyulur. Kâtip ise ücretli bareme dahil edilir ve Evet, belediye muhasebecisi bütün mev­
      gerekirse 7244 sayılı kanunun 5 ci maddesine  zuatı bilmek ve yorumları kendi kafasına gö­
      göre 3 üst derece üzerinden ücret dahi verilir re yapmak zorundadır, icraatında, usul uygun­
      Ve de eşitUk, aynı ücretli alsalar dahi sorumlu luğu hakkında direktif alabileceği, yetki ala­
      sayman yamnda  mevcut adaletsizlik kâfi gel  bileceği bir üst makam yoktur. Neticede yapı­
      miyormuş gibi, bu defa tekrar ve fazladan mu­ lan bir hatanın tek sorumlusudur. Mülkiye Mü­
      hasip aleyhine bozulur. Fakat muhasip ilk gü­ fettişlerine ve Sayıştay'a hesap vermekle yü­
      nünden itibaren belediyenin giren tek kuruşu kümlüdür. Ve belediyenin teftişini tek sorum­
      Ue çıkan tek kuruşundan sorumludur. Belediye  lu olarak kendi adına verir, kanun bunu amir­
      Muhasebe  Tüzüğünün  27 ci maddesi sadece   dir.
      muhasip için işler ve muhasip bu sorumluluk   Bütün  bunların karşıhğmda muhasebeci­
      altında karşılıksız böylece ezilir gider.
                                nin maddi veya manevî hiç bir kazancı söz ko­
                                nusu değildir. Herhangi bir memur gibi 3 yü-
        Muhasebecilik bir meslektir. Her muhasi­
      bin muhasebe bilmesi elbette şarttır. Muhase­ da bir, sicil alabilirse terfi eder. O halde niçin
      beci denilince yalnız belediye muhasipliği akla sorumluluk yüklensin? Sebebi nedir? işte, yıl-
      gelmiyeceği bellidir. Ancak kabul etmek gere­ lardanberi devam edegelen mevcut mevzuat bu
      kir ki bunlardan en ağırı belediye muhasebeci- soruyu cevaplandırmamış ve bunun cevabını
      Mğidir. Bir iktisadî kuruluş muhasebecisini dü­ tasarı halinde bulunan ve konumuzu teşkil
      şünelim. Bu muhasebeci kadar en azından onun  eden personel rejimi vermiş bulunmaktadır.
      müdürü, genel müdürü ve diğer ilgili amirleri  Tasan, "Risk altına girenlere Risk zammı
      de onun kadar muhasebe bilir. Böyle bir mu­ verilecektir." Hükmünü taşımaktadır. Bu ka­
      hasebecinin en çetin muhasebe problemleri ra­ palı tabir içerisine meslektaşlarımın da dahil
      hatça halledihr. Esasen merkezden her konuda olacağına inanmış bulunuyorum.  Bu adaletin
      talimat alır, bilmesi gereken husus ise, sadece tahakkuku şarttır. Az da olsa verilecek Risk
      kurumun  iştigal ettiği konu ile ilgili mevzuat­ tazminatı, yine gönül alıcıdır. Yeter ki varsa­
      tır. Belediye muhasebecilerine gelince: Hangi yımız gerçekleşsin.


      338
   1   2   3   4   5   6   7   8   9