Page 3 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 3

Devlet    Personel     Kanunu    Tasarısının      Yayınlanan


    Mali   HükümlerilKarşısmda           Belediye     Saymanlarının


                        Durumu


                                      Selâhattin KÜRKÜTLÜ
                                     ödemiş Belediye Hesap îgleri
                                         Müdürü


     Çıkıyor, çıkacak derken nihayet Hükümet,    Böyle olunca personel kanunu  malî hü­
   Personel Kanununun  malî hükümlerinin ana   kümlerinin tasarı halindeki ana hatlarını ra­
   hatlarını kapsayan tasarısını Meclise vermiş  hatça eleştirmek imkânı doğmuştur.
   bulunmaktadır.                     Bir çok yönetmeliklere ve tüzüklere bağ­

     Devlet memurlîın bu hükümleri radyodan   lanarak uygulama safhasına geçecek olan bu
  ve gazetelerden kelime keüme analize ve zihin­ tasarı hakkında detaylı konuşmak bu gün için
   lerine nakşederken belediye personeli bu hu­ çok erken sayılmakla beraber, ana hatlariyle
   susu, ikinci plâna bırakmış ve öncelikle bu ka­ öğrenebildiğimiz kadarı üzerinde bir nebze du­
   nun kapsamına belediyelerin dahil olup olmıya- ralım.
   cağı, olacak ise mevcut belediye gelirleri ile bu Açıklandığına göre. Devlet Memuru ile
   külfetin nasıl karşılanacağı problemine hassa­ birlikte Mahallî idareler, İktisadî Devlet kuru­
   siyet göstermiş ve kamu oyunun tam içerisin­ luşları, Adliye Mensupları ve üniversite öğre­
   de ve tam kamu görevi gören belediyelerin ve­ tim üyelerini de içine almakla 800 bin kamu
  fakâr personelinin de Devlet Memurlarından   personelini ve tahminen 5 milyon yurddaşı il-
   ayrılmadığını görmek sevinci kendilerine yet­ gUendiren tasarıya göre tek ücret sistemi ve
   miş ve artmıştır bile.             tek gösterge tablosu esas tutulmuş ve en dü­
                            şük gösterge 70, en yüksek gösterke 1000 lira
     Nisbet ne olursa olsun yeni barem eskisi­
  ne nazaran daha yüksek rakkamları kapsamak­   olmakla beraber kamu idaresinde önemli so­
  tadır.  Belediyeler hâlen alt sımn 18 lira  rumluluğu olan görevleri yürütenlerin tazmi­
   olan işçi yevmiyelerini ve mevcut teadül ka­ nat adı altında daha yüksek miktarda ücret
   nunlarına göre Memur  ve Müstahdemlerine    alması yönüne gidilmiş ve böylece yıllardan be­
   normal sürelerde ücret ödemeleri yapamamak­  ri devam edegelen önemli bir boşluk doldurul­
   ta ve mali sıkıntı içerisinde kıvıtınmakta iken muş ve adalet sağlanmıştır.
   bu koşullar altında personel kanununun yeni    Bilindiği gibi mevcut kanunlara göre hâ­
   baremini nasıl uygulayacaktır? îlk akla gelen len en mühim sorumlu mevkilerde bulunan me­
  ve MiUet Meclisinde müzakeresizlikten kadük   murlar ile, hiç bir sorumluluk taşımıj^n, sa­
   olmuş belediye Gelirleri Kanununun bir an ev­ dece verilen işleri yapmış olmakla yetinen me­
  vel ele alınması keyfiyetidir. Ve bu da tahak­ murlar arasında bir fark gözetilmediğinden
   kuk safhasına girmiştir. O halde yeni kanuna sorumlu mevkilere kimsenin yanaşmadığı bir
   çakışmak belediyeler için de bir problem ol­ gerçektir. Belediye muhasebecilerinin durumla­
  maktan  çıkmış bulunmaktadır.           rı bunun çok açık bir örneğidir.


                                                  337
   1   2   3   4   5   6   7   8