Page 2 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 2

SAYI:  298 AĞUSTOS 1970

                            İLLER
           Sahibi:                                 Abone:
        Türk Belediyecilik            ve               Senelik : 60 TL.
                                                 30
                                                   TL.
                                             6
                                              aylık
                                                :
         Derneği adına                            Yabancı memleketlere
                         BELEDİYELER               Yıllığı : 100 TL.
         İsmet SEZGİN
        Mithatpaşa Caddesi                          İlân ücretleri idare ile
                                              kararlaştırılır.
         Telefon: 17 69 45         DERGİSİ              Neşrolunmayan yazılar
          No. 45/2         Yazı İşleri Soromln Müdürü        geri verilmez.
           Ankara                               Dizilip basıldığı yer:
                         Dr. Nuri TORTOP          Ayyıldız Matbaası A. Ş.
            Bu dergide çıkan imzalı yazılar her zaman Türk Belediyecilik Demeğinin
               görüşlerini aksettirmeyebilir. Bu gibi yazılardaki görüşler
                        iznsa sahiplerine aittir.

               İ L L E R          B A N K A S I


                     SERMAYESİ:   1.200.000.000,— TL.

             îl özel idareleri, Belediyeler ve Köylerin Elektrik, Içmesuyu, Turizm
             ve Yapı Tesisleri Ue Harita, imar Plânları Proje ve inşaatları için
                 kurulduğu günden bugüne kadar İLLER  BANKASI;

                    3.522.696.717,— üralık yatınm yapmıştır.
               YURT  KALKINMASINA    KATILABİLMEK   İÇİN SİZ DE
             MEVDUATINIZI   İLLER  BANKASI'NDA   BİRİIİTİREBİLİRSİNİZ.
              Kamu  yaran türlü tesisler için İller Bankasuım I ind ve I I nd
                  Yıllık Kalkınma Plânlanndaki yatınmlan da şöyledir
                                          BUtUn personel
                  Pro gram    Fiziki    Gerçek­ Bitirilen masrafının
             YıUap    yatımm     yatının    leşme  iş adedi yatıruua oranı

             1963   200.304.000  194.509.000   % 97    303   % 10,4        :
             1964   219.939.000  201.170.000   % 92    422   % 13,0
             1965   216.229.000  220.076.000   % 102   398   % 13,5
             1966   212.901.000  267.948.000   % 126   479   % 12,5
             1967   262.050.000  361.549.000   % 138   612   % 10,4
             1968   316.992.000  485.757.000   % 153   1064   % 8,3
             1969   446.500.000  446.509.000   % 100   732   % 9,5


                                              (Basın A. 20447)
   1   2   3   4   5   6   7