Page 10 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 10

nan ve adin'a hukukta zilyed denilen kimse var ncü maddesine göre ilâmın temyiz edilmiş ol­
      ise, Medenî Kanun hükümlerine göre zilyedli-  ması icraja durdurmaz. Ancak  temyiz eden
      ğin iktisap şartlarmm 10 yıl dolmadan tahak­ teminat göstererek icranın durdurulmasını is­
      kuk etmiş olması lâzım geleceğinden henüz 10 terse, Yargıtay buna karar verebilir. Bu şekil­
      yıhn dolmamış olduğu hallerde zilyedlerine bu  de adlî dâva 221 sayılı kanunun yürürlüğe gir­
      gibi ahvalde bir bedel ödenmesi lâzımgelir.  mesinden önce açılmış olmakla beraber, bu
        3 — Bir taşınmaz malın üzerinde, kamu­  kanunun yürürlüğe girdiği 12.1.1963 tarihine
      laştırma işlemi yapılmadan bina ve tesisler vü­ kadar henüz kesin karara bağlanmamış ise,
      cuda getirmek, esasen bir tecavüzdür. Böyle  yukarıda açıklanan kanunun 3 ncü maddesinin
      bir olay karşısında, malın sahibi müdahalenin hükmü gözönünde bulundurularak karara bağ­
      men'ini ve tazminat verilmesini isteyebihr. Bu­ lanacaktır. Yalnız 3 ncü maddenin son fıkrasın­
      nu temin iQin de adUye mahkemesine başvura-  da belirtildiği gibi taşınmaz mala müdahalenin
      bihr. işte 221 sayılı kanunun 2 nci maddesinin  men'i ve tazminat dâvasının her halde dinlen­
      son fıkrası b ukapıları kapamıştır. Kanunun  meyeceği işaretlenmiştir. Şu hale göre, 221 sa­
      4 ncü maddesi ise taşınmaz malın bedeUni is­ yılı kanunun yürürlüğünden önce açılmış olan
      temek için dâva açma hakkının bu kanunun   bir dâvanın mahiyeti ister müdahalenin men'i-
      yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak iki yıl ne, ister tazminat verilmesine dair olsun bu is­
      sonra düşeceğini işaretlemiştir. 221 sayılı ka­ tekler nazara alınmayacak ve bedel dâvası
      nun 12.1.1961 tarihinde yayınlandığına ve ayni  imiş gibi görülecektir. Kısacası, bu gibi dâva­
      gün yürürlüğe girdiğine göre bu kanuna göre larda hakime düşen vazife taşınmaz malın fii­
      bedel talebi dâvasını açma hakkı 12.1.1963 ta­ len kamu tüzel kişileri ya da kurumlarına tah­
      rihinde sona ermiş bulunduğundan mal sahip­  sis edilmiş olduğu tarihteki değerini tesbit et­
      lerinin bu tarihten sonra bedele ilişkin dâvala­ mekten ibaret olacaktır.
      rı açmaları mümkün bulunmamaktadır.
        221 sayılı kanundan bahsedilmişken daha     221 Sayılı Kanunun mer'iyetinden sonra
      iki nokta üzerinde durmak faydalı olacağı için  açılacak dâvalara gelince :
      bu kanunun mer'iyetinden önce açılmış dâva­    Bu da 221 sayılı kanunun yayımlanmasın­
      larla bu kanunun mer'iyetinden sonra açılmış dan önce kesinleşmiş olan dâvalara ait ilâmla­
      veya açılabilecek dâvalar hakkında bazı şeyle­ rın ajmen uygulanması ve bu kanunun yürür­
      ri söylemek yerinde olacaktır. Kamu tüzel ki­ lüğe girmesinden önce kesinleşmiş olan fakat
      şileri ya da kurumları tarafından 221 sayılı ka­ 221 sayılı kanunun yürürlüğe girmesine kadar
      nunun neşrinden önce, üzerinde tesisler yapıl kesin karara bağlanmamış dâvalar, bir bedel
      mış olan taşınmaz malların sahipleri tarafın­ dâvası gibi sonuçlanacak ve bedele ilişkin dâva
      dan açılmış dâvalar olabilir. Bu takdirde yapı­ açma hakkı da 12.1.1963 tarihinde sona erdiği
      lacak işlemi kanunun 6 ncı maddesi göster­  dikkate alınarak bedel dâvası açma konusu
      miştir.                      halledilecek.
                                 Burada  hatıra  şöyle bir soru gelebilir.
        221 Sayılı kanundan önce açılmış dâvalar: Acaba mülk sahipleri bundan sonra 221 sayılı
        6 ncı maddeye göre kanunun yürürlüğün­  kanundan  bahisle hiç bir adlî dâva açamaya-
      den önce açılmış ve kesin karara bağlanmış  caklar mıdır? Bir idarenin üzerinde bina veya
      dâvalar hakkında 221 sayılı kanun hükümleri  tesis vücuda getirdiği ve 221 sayılı kanunun
      uygulanacaktır. Bildiğimiz gibi adliye mahke­ ilgisi bulunmadığı gerekçesiyle mülk sahiple­
      melerinde açılmış olan bir dâva iki şekilde ke- rinin adliye mahkemesine başvurarak dâva aç­
      sinleşebilir. Bunlardan birincisi ilâmın dâvacı maları mümkündür. Bir taşınmaz mahn 221
      ve dâvâlıya tebliği tarihinden başlamak üzere sayılı kanunun kapsamına girebilmesi için hiç
      15 gün içinde taraflar Yargıtaya başvurarak  bir kamulaştırma işleminin yapılmamış olma­
      temyiz etmiş bulunmazlarsa ve taraflardan biri sı gerekir. Mal sahibi böyle bir işlemin yapıl­
      tarafından karar temyiz edildiği halde Yargı- dığını isbat edebilirse bu takdirde müdahalenin
      tayca aynen tasdik olursa ilâm kesinleşir. Hu­ men'ini ya da ecrimisil takdirini talep edebilir.
      kuk Usulü Mahkemeleri  Kanunumuzun  443   Yine 221 sayılı kanunun bir taşınmaz malın


     344
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15