Page 9 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 9

todunun  uygulanmasında  fayda mütalâa edil­    4 — Araştırıcılairın izleyeceği yolları, fay­
   mektedir. Her ilin farklı özellikler - Personel dalanacağı kaynakları ve araştırma esnasın­
   problemleri yönünden  - gösteren hangi bele­  da dikkat edecekleri hususları tesbit etmek,
   diyelerinde araştırma yapılacağı, Özel idareler
                               5
   bakımından ilçelere inihp inilmiyeceği, inile- lığı ile — Araştırıcılarla proje müdürü aracı­
                                           çalışmaları
                                        ederek
                                                  izle­
                                    temin
                                 teması
   cekse hangi ilçelerin de araştırma kapsamına mek, müşkillerine yardımcı olmak, yol göster­
   alacağı konularında önceden bir şey söylene­
   mez.                        mek,
                               6 — Araştırıcıların getirecekleri kısmi
     Bunun aşağıda açıklanacak olan proje yö­ raporları, bilgileri derlemek, değerlendirmek
   netim kurulu ve proje müdürünün görev sa­  ve nihaî rapor haUne getirmek.
   hası içinde düşünülmesi ve o kademelerde ya­
   pılacak kısa bir inceleme sonucu tesbiti, ça­   Proje Müdürü :
   lışmaların istenen istikamete yönelmesi için
   daha faydalı olacaktır.                Projenin başından sonuna kadar  izlen­
                             mesinden ve idari ve malî işlerin yürütülme­
     Araştırmada  görev  alacak  kimselerin   sinden sorumlu  olacak bir proje müdürüne
   merkez teşkilâtı elemanlarından, Kaymakam­   ihtiyaç olacaktır. Proje müdürünün sorumlu
   lardan ve mahalli idareler personehnden se­  olacağı hususlar şöyle sıralanabilir.
   çilmesi düşünülebiHr. Fakat her halde araş­    1 — Araştırma esaslarını ve programını
   tırma tim'inin araştırma tekniği, konu ve ko­ hazırlıyarak yönetim kurulunun tasvibine sun­
   nunun amaçları vs. hakkında bilgi sahibi kılın­ mak,
   ması gereklidir. Merkezde kısa süreh bir ça­
   lışma ile bu sağlanabiUr.              2 —  Projede  çalıştırılacak görevliler
                             hakkında  yönetim  kuruluna tekhfte bulun­
     Bu şekilde geniş ve sürekli bir araştırma­ mak,
   ya girişmeden önce daha hazırlık safhasından    3 — Araştırmayı yönetmek,  çalışmaları
   başlayarak Üniversite ve Amme İdaresi Ens­  izlemek, çalışma gurupları arasında görev da­
   titüsü gibi araştırıcı kuruluşlarla işbirliği ya­ ğılımını ve koordinasyonu sağlamak,
   pılması ve kendilerinden teknik yardım sağ­
   lanması araştırmanın sonucu bakımından bü­     4 — Araştırıcıların karşılaştıkları güç­
   yük faydalar sağlıyacak önemdedir. Bu işbir- lükleri çözümlemek, gerektiğinde bu konular­
   hğinin araştırmanın sonuna kadar her safha­  da yönetim kuruluna tekhfte bulunmak,
   da devamında da fayda vardır.            5 — Projenin mali işlerini düzenlemek ve
                             yürütmek.
     Proje Yönetim Kurulu :

      Araştırıcılardan ayrı olarak merkezde,     Araştırmanın Malî yönü :
   bir başkan ile 5-6 üyeden kurulu bir yönetim   Araştırmanın  gerektireceği her  türlü
   kurulunun  teşkili düşünülmektedir. Bu kuru­  masrafların Bakanlık bütçesinden  karşılan­
   lun görevleri şunlar olacaktır.         masını düşünmek, en normal  yol olacaktır.
                             Ancak  ödeneğin olmayışı veya yeterli bulun­
      1 — Proje müdürünü ve proje müdürü­
   nün tekhfi üzerine görevlileri seçmek ve Ba­ mayışı gibi nedenlerle bu mümkün olmadığı tak­
   kanlığa teklif etmek,              dirde aşağıdaki kaynaklardan yardım  temini
                             imkânları araştırılmalıdır:
      2 — Araştırmanın kapsamını, örnekleme     1 — Türk belediyecihk derneği son yıllar­
   metodunun  nasıl uygulanacağını  kararlaştır­  da belediye personelinin eğitilmesi konusuna
   mak,
                             büyük bir önem vermiş ve seri hahnde toplan­
      3 -- Araştırmaya katılacak elemanların   tılar, seminerler düzenlemiş bulunmaktadır.
   hangi konularda ve ne kadar süreli bir or- Bu eğitim çalışmaları devam etmektedir. Eği­
   yantasyona  tabi tutulacğı tesbit etmek,    timin önemh bir yönü olan bu araştırmaya da


                                                   55
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14