Page 8 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 8

— Kendisine bunları sağlıyacak bilgi ve­   — Yukardaki  hususlarda çeşitli coğrafi
      rilecektir.                    bölgeler arasında bir farklılık mevcut mudur?
                               Varsa nelerdir?
        — Bunlar için gerekli davranışlar ve be­
      ceriler kazandırılacaktır.              —  Elimizdeki  malî kaynaklar.  Eğitici,
                               Öğretici, Araç, Gtereç, Malzeme imkânlarımız
        Bu suretle elemanın hizmet verimliğinin  nelerdir ?
      arttırılması ve işin daha iyi ve süratli yapıl­ — Yukardaki  bilgilerle bundan önceki
      ması hedef olarak alındığına göre aşağıdaki  eğitim programlarının değerlendirilmesi ve de­
      bazı hususların bilinmesine ihtiyaç vardır.
                               netim sonuçları gibi bilgiler derlendikten son­
        — MahalU  idarelerin çeşitU hizmet dalla­ radır ki... Eğitimimizi Plân ve programlara
      rında çalışmakta olan görevlilerin görev ne­ bağlamamız  ve hangi hedefe ne kadar süre
      vileri itibariyle miktarları, bu hususun bilin­ içinde ulaşabileceğimizi tesbit etmemiz müm­
      mesi programın  hazırlanmasında programla­   kün olabilecektir.
      rın niteliği ve katılacak olanların pozisyon ve Bu bilgilerin bir kısmı, — personel sayısı
      sayılarının tesbiti ve malî imkân ve kaynak­ gibi — esasen mevcuttur. Veya çok kısa bir sü­
      lara göre ayarlanması için zorunludur.     re içinde sağlanabilir. Bir kısım gerekli bilgi­
                               lerin de araştırma projesi gurubu tarafından
        — Her görev nevine dahil elemanın gör­  derlendiği tahmin  olunmaktadır. Bir kısmı
      düğü hizmetlerin tesbiti.            için ise nisbeten geniş bir araştırmaya ihti­
        Burada  gerek mevzuata gerekse teamüle   yaç vardır.
      ve halin icaplarına göre ifa edilmekte olan iş­ Hedeflerin tesbitini mümkün kılacak olan
      ler ile plân uygulaması ve toplum kalkınması eğitim ihtiyaçları araştırmasında anket, mü­
      çalışmaları yönünden terettüp eden bütün gö­ lakat, gözlem vs. araştırma metodlarından bir
      revlerin bilgi kapsamına alınması gerekmek­  veya bir kaçı kullanılabilir. Problemin ağır­
      tedir.                       lığı, önemi ve müstaceliyeti dikkata ahnarak
                               bir an önce araştırmaya başlanmasında fayda
        — Belli bir zaman mesafesi içinde mahal­ mütalâa edilmektedir.
      lî idarelere ve dolayisiyle mahalli idare ele­
      manlarına tevdii veya devri düşünülen görevler  An^^jtırmamn  Düzenlenmesi :
      var nudır?
                                 —  Eğitimin kapsamı ve çeşitli bölgelerin
        —  Yine  ayni şekilde belli bir dönem  özellikleri nedeniyle araştırmanın memleket
      içinde mahall idarelerden ahnarak merkeze,   çapında olması gereği ortaya çıkmaktadır.
      bölgeye veya bir başka kuruluşa verilmesi dü­
      şünülen hizmetler mevcut mudur?           Bu takdirde nisbeten geniş bir araştırma
                               kadrosu  icap edecektir. Araştırmaya  konu
        —  Mahalli idareler elemanları tarafından teşkil edecek l sayısı 67, belediye sayısı ise
                                      i
      halen ifa edilmekte olan hizmetlerin bugünkü 1968 yıh itibariyle 1238 dir. Halen yıl içinde
      performans standardı nedir?           kurulmuş olup 1969 martından itibaren faali­

        —  Hizmetin hangi standartta ifası isten­ yete geçecek belediyeler de mevcuttur. Ve her
      mektedir.                     sene belediye sayısı artacaktır. Il özel idare­
                               leri ile birlikte (Köy eğitim programları ma­
        —  Hizmetlerin istenen standartta görüle­ hallen uygulanacağından  köyler araştırmaya
      bilmesi için gerekli bilgiler nelerdir?    dahil edilmemektedir.) bin üçyüzü geçen ma-
        —  Personel, görevlerinin gerekli kıldığı halh idarelerimizin her birini araştırmaya konu
      bilgilerden ne kadar ile mücehhezdir?     olarak almak araştırmanın çok uzun sürmesine
        — Son iki durumun karşılaştırılması so­  sebep olabilecektir. Bu cihetle örnekleme me-
      nucu olarak ta bilmesi gereken ile bildiği ara­
                                 (1)
      sındaki bilgi, beceri ve davranış farkhhkları zırlanması) Hallt Yanyeli (Eğitim programlarının ha­
                                        Personel
                                            Dairesi
                                                "Eğitim
                                                    yöneti­
                                     Devlet
      nedir?                       cileri Semineri" adlı yayın S. 63
      54
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13