Page 7 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 7

Mahalli    İdareler    Eğitim    İhtiyaçları     Araştırması


                       Hakkmda                                        Arslan BAŞARIR
                                      Mah. Id. Gn. Md. Muavini

     Mahallî idarelerimiz için hizmetlerin ve­ fından açılan yeni kurulmuş olan belediye­
   rimini arttırıcı bir etken olarak eğitim, gün ler başkanları, muhasip, kâtip kursları, semi­
   geçtikçe önem kazanmaktadır. Esasen eğitim   nerleri ayrıca muhtelif bölgesel belediye baş­
   yalınız mahalli idareler için değil, her hizmet kanları toplantıları, ilmi bir değerlendirme ya­
   için kaçınılmaz bir zorunluk halini almıştır. pılmış olmamakla beraber, müfettiş raporla­
   Fakat özellikle gelişmekte olan memleketlerde rında ve şahsi temaslarda ifade edildiği gibi
   millî kalkınma amaçlarının gerçekleştirilme­  büyük faydalar sağlamış bulunmaktadır.
   sinde ve halkın kendi ihtiyaçlarının yöneti­
   mine katkısında önemli yeri ve rolü olan ma­  Ancak, eğitime tahsis edilebilecek maddi
   hallî idareler yönünden eğitim özel bir durum kaynakların sonsuz olmayışı ihtiyatlı hareket
   arzetmektedir.                   etmeyi  gerektirmekte,  ihtiyaca en iyi şe­
                             kilde cevap verecek eğitim programları ile
     Her memlekette mahallî idarelerin gelişti­ verimliliğin sağlanmasını zorunlu  kılmak­
   rilmesi istikametinde çabalar mevcuttur. Bu  tadır. Seçimle gelen karar ve icra uzvun­
   çabaların başarısı sadece merkezden bazı gö­ dan müteferrik  müstahdeme  kadar  çeşitU
   rev ve yetkilerin anayasamızdaki ifadesiyle  kimseleri ve yazı işlerinden temizUk işlerine
   karar uzuvları seçimle gelen mahallî idarelere kadar türlü hizmet konularını kapsıyan bir
   devredilmesiyle değil, fakat bu idarelerin ken­ eğitim projesinin bazı temel bilgilere dayan­
   dilerinden bekleneni ifa edecek seviyeye çıka- ması, projenin gerçek ihtiyacı aksettirebilme-
   rılmasiyle mümkün olacaktır, işte bu bakım­  si için ön şartlardan biridir.
   dan varlıkları ve malî yetenekleri Anayasa'ca
   bazı esaslara bağlanmış olan mahalli idarele­   Bunlar ne gibi temel bilgilerdir? Burada
   rin gelişmesinde karar uzvundan icranın en  hizmet için eğitim söz konusu olduğu cihetle
   ucunda bulunan görevliye kadar çeşitli kade­ bu türlü eğitimin tanımına bir göz atmak ne
   melerdeki mahallî idare Personelinin eğitimi, gibi bilgilere ihtiyacımız olduğu hakkında bize
   üzerinde durulması ve çözümlenmesi gereken   bir fikir verebilecektir.
                               Hizmet içi eğitimi:
   bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.
     Burada, nerede, kime, nasıl ve hangi çeşit  "Bir iş yerine aday veya asil olarak hu­
   eğitim  uygulanması gerekeceği  konusundan    kuken dahil olunduktan sonra görülen eğitim­
   ziyade eğitimin temel bir sorununa değinece­  lerdir. Ve üretilen mal veya hizmette emek et­
   ğiz. Bu sorun eğitim ihtiyaçlarının tesbiti ko­ kenine düşen sayın ürün verici değerini arttır­
   nusudur.                      maya yönelmiş ustalık bilgi ve davranışların
     Mahallî idareler personehnin eğitim du­  kazanılmasını hedef tutar" (1) şeklinde ta­
   rumu  nazarı itibare alınınca bu kimselere uy­ nımlamak mümkündür.
   gulanacak her nevi eğitimin büyük faydalar    Bu tanıma ve burada tesbit edilen amaçla­
   sağlıyacağı açıkça anlaşılır. Nitekim gerek  ra göre hizmet içi eğitimi şu unsurları ihtiva
   1961-1962 yıllarında içişleri Bakanlığı, Amme etmektedir.
   idaresi Enstitüsü ve A.I.D. nin belediyeler    — Eğitim hizmete girdikten sonra veril­
   başkâtip ve muhasipleri için müştereken dü­  mektedir.
   zenledikleri çeşitli bölgesel seminerler, gerek­  — Eğitim ile görevlinin hizmet verimi,
   se iki yıldır Türk Belediyecilik Derneği tara- etkenliği ve sürati arttır alacaktır.

                                                   53
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12