Page 6 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 6

3659 sayılı bankalar ve devlet müesseseleri denilmiş ve yine içişleri Bakanlığının İ/10/İ965
      memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hak­ gün ve 622-407-19/18665 sayıh emirlerinde de
      kındaki kanunun 4621 sayıh kanunla değişik 13 "Belediyenize bağlı elektrik işletmesinde istih­
      üncü maddesinin (C) fıkrası "Her sene 3460 sa­ dam edilen memur ve hizmethlere belediye mec­
      yıh kanunun 42 nci maddesi hükümleri dahihn- lisinden geçirilmek suretiyle 440 sayıh kanunun
      de temettü kaydıyle mukayyet olmak ve bir ay­ geçici 7 nci maddesi ile 7244 sayıh kanun esas­
      lık istihkakı geçmemek şartıyle ikramiye veri­ ları dahilinde prim ve ikramiye verilmesi bakan­
      lebileceği gibi, fevkalade faaliyet ve gayretleri lığımızca da uygun mütalâa edilmektedir." denil­
      görülenlere temettü kaydıyle mukayyet olmak­  mekle işletmelerdeki hizmetlilerin de ikramiye
      sızın ayrıca bir aylık tutarına kadar idare mec­ ve pirim alabileceklerini kabul etmelerine rağ­
      lisleri kararıyle fevkalâde ikramiye dahi veri­ men bu defa damştay genel kurulunun 8/11/1968
      lebilir." hükmünü taşımaktadır.         tarih ve esas 965/250, karar 965/260 sayıh ka­
                               rarı ile onanan 3 üncü daire E . 293 K. 328 ka­
        Bu hükme göre ikramiyenin verilmesi için rarında "3659 sayılı kanunun 4621 sayıh kanun­
      işletmenin karlılığı ve personelin fevkalade faa­ la değişik 13 üncü maddesinin C, E , G bentleri
      liyet ve gayretlerinin görülmesi şartlarımn bu­ 440 sayılı kanunun 36 ncı maddesiyle kaldırılmış
      lunması gerekecektir. Kaldıki; idareye ikramiye  ise de aym kanunun geçici 7 nci maddesinde ye­
      verihp verilmemesi hususunda kanun vazıının  niden düzenlenerek personel rejimleri yürürlü­
      taktir hakkı behşetmiş olduğu da muhakkak­  ğe girinceye kadar, bu gibi işletmelerde 7244
      tır.                        sayılı kanunun esasları dahilinde ikramiye, pirim
        13 üncü maddesinin 1 inci fıkrası "Bu mü­ ve temettü ödenmesine devam olunacağı hükme
      esseselerin memurlarına (idare meclisi reis ve bağlanmış olduğu cihetle Manisa belediyesine
      azaları hariç) alm,akta oldukları ayhklanndan bağh elektrik, su, otobüs işletmesi personelin­
      başka." hükmünü  taşıdığından, 3659 sayılı ka­ den 3659 sayılı kanuna tabi olarak çalışıp aym
      nunun 10 uncu maddesiyle 3659 sayılı kanuna kanunun  10 uncu maddesi hükmüne girmeyen
      tabi olmadıkları sarahatla belirtilen ve işbu mü­ personel ile, 3008 sayılı iş kanununun kapsamı­
      esseselerde ekseriyeti teşkil eden hizmetlilerin na giren işçilere 6772 sayılı kanun hükümlerine
      yukarıda bahsi geçen avantajlardan  istifade  göre bahis konusu ikramiyelerin 7244 sayılı ka­
      edecekleri de şüphelidir. Nitekim MaUye Bakan- nun dairesinde ödenmesinde kanunî aykırılık
      hğımn 27/4/962 gün ve 115517—133—6302  sa­  yoktur." denilmekle 3659 sayıh kanunun 10 un­
      yılı buyruklarında "7244 sayılı kanunun 5 inci cu maddesinde tadat olunan hizmetlilere ikra­
      maddesinin 4 üncü fıkrasında memurlar için ka­ miye verilmiyeceği kabul olunmuştur.
      nunen tamnmamış  hak ve menfaatlar hizmetli­
      ler için de kabül edilmez denilmektedir.      Yukarıda yaptığımız açıklamalardan sonra
                               birçok şartların tahakkuku ve en sonunda be­
        Bu hükmün  mefhumu  muhalifinden me­   lediye meclislerinin bir atifeti gereğince verile­
      murlara kanunlarla tamnmış  olan hak ve men  cek ikramiye ve pirimlerin, 3659 sayılı kanuna
      faatların aynı esas ve nisbetler dahüinde hizmet­ tabi elektrik ve su işletmesi memurlarına bir
      lilere de teşmilinin mümkün bulunduğu anlaşıl­ avantaj olarak kabulü de yanhş bir teşhis ola­
      maktadır.                     caktır. Kaldı ki bu güne dek Türkiyede birkaç
                               büjöik işletme hariç hiçbir elektrik ve su işlet­
        Bu itibarla belediyemize bağlı Elektrik,
      su ve otobüs işletmesi memurlarma 3659 sayılı mesi personeline bu atifeti de yapmamıştır.
      kanunun 4621 sayılı kanunla tadil edilen 13 üncü  NETİCE:  Her ne sebeple olursa olsun be­
      maddesinin C ve E fıkraları 7244 sayılı kanu­ lediye memurlarına avans suretiyle ödeme ya­
      nun 3 üncü maddesi hükümlerine tevfikan veril­ pılmasına dair 1069 sayılı kanunun kapsamı dı­
      mekte olan pirim, temettü ve ikramiyelerin aynı  şında kalıp, cidden mağdur edilmiş binlerce me­
      esas ve nisbetler dahüinde, mezkûr işletmede mur ve ailelerinin haklı şikâyet ve ızdırapları
      3659 sayıh kanunun 10 uncu maddesine müste­ her yıl belediye meclislerinin atifetini beklemek­
      niden istihdam olunan hizmetlilere de ödenme­ le değil kendilerine tanınacak kanunî hak ile
      sinde kanunî bir mahzur bulunmamaktadır."   dinecektir.

      52
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11