Page 5 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 5

belediye bütçelerinden, Belediyeye bağlı Elek- lümün 12150 maddesinin  (  sayılı kanunla
   tirik, su, otobüs, mezbaha ve benzeri kuruluş­ yapılacak ödemeler) ünvanı ile yeniden açıl­
   larında 3656 sayılı kanuna tabi olarak maaş ması uygun görülmüştür.." denilmektedir.
   ve ücret alanların avansları da bu kuruluşla­
   rın bütçelerinden ödenecektir.            Bu duruma göre belediye  saymanlarımn
                             daha şimdiden gider bütçelerinin bölüm 12000
      2 nci ek maddede de "Ek Madde 2 — Bu madde  12150 ye (1069 sayıh kanunla yapılacak
   kanun gereğince îl Özel idareleri ve Belediye­ ödemeler) ünvanı ile yeni bir tertip açmaları ve
   ler memur ve hizmetlilerine verilecek avanslar gerekli ödeneğin işbu tertibe konulmasını sağ­
   ilgili saymanlarca bu idareler bütçelerine gi­ lamaları gerekecektir.
   der yazılmak suretiyle ödeneğine mahsup edi­
   lir, avansın ödeme ve mahsup şekilleri, il özel Buraya kadar avans kanununu sırf beledi­
   idare memur  ve hizmetlileri için il daimi ko­ yeciler yönünden kapsam ve tatbikatının ne .
   misyonunca,  belediye memur  ve hizmetUleri   yönde olacağını incelemiş oluyoruz, şimdi de
   için belediye encümenince tayin ve tesbit edi­ kanunun kapsamı dışında bırakılarak mağdur
   lir.                        edilen kardeşlerimizin durumlarına değinece­
      1.3.1968 tarihinden, bu kanunun yürür­   ğiz.
   lüğe girdiği tarihe kadar müterakim avansın    819 sayılı kanunun değişen 1 inci maddesin­
   ödeme şekli ve zamanı; il özel idareleri memur de: "II özel idareleri ve belediye bütçelerinden
   ve hizmetlileri için, il daimi komisyonlarınca, ayhk ve ücret alanlara.." ve yine "II özel idare­
   belediye memur  ve hizmetlileri için, belediye leri ile belediyelere bağlı kuruluşların 3656 sa­
   encümenlerince tâyin ve tesbit olunur." denil­ yılı kanuna tabi memur ve hizmetlileri de bu
   mektedir.                     madde  hükmünden   faydalanırlar." hükmü,
                             umum miyetle  3659 sayılı kanuna tabi olan elek­
      Bu maddeyle, verilecek avansların mah­  trik, su, otobüs ve benzeri kuruluşların persone­
   sup şekilleriyle ödeme zamanlarının belediye  lini bu kanunun kapsamı dışında bırakmıştır.
   encümenlerince  tesbit olunacağı belirtilmekte­
   dir. Bu duruma göre her belediye bütçe ve na­  İki uzun yıldır verilecek avansı ümitle ve
   kit durumları muvacehesinde avansların ödeme  hasretle bekleyen bu personelin ikinci defa yi­
   şekliyle, ödeme zamanım belediye encümenleri  ne kanun kapsamı dışında bırakılmasının neden­
   vasıtasıyla tesbit edecek, tesbit olunan esaslar lerini, kanun yapıcısının maksadını, elimizde ka­
   dahilinde avans ödemesi yapılacaktır. Bilhassa nun gerekçesinin bulunmaması sebebiyle bilin­
   1.3.1968 tarihinden itibaren teraküm etmiş   mesine imkân yoktur. Böyle bir ayırımın, bir
   olan 10 aylık avanslar, nakit durumları mü­ tahminde ileri olmasa dahi, bu kabil personelin
   sait olan belediyelerce defaten verilebileceği 3653 sayılı kanuna tabi personelden farklı bazı
   gibi, nakit durumları müsait olmıyan beledi­ avantajlara sahip olmasından ileri geldiği kanı­
   yelerin de bunları encümenlerince tesbit ede­ sındayız.
   cekleri muayyen fasılalar veya taksitlerle öde­  Bu avantajlar nelerdir?
   meleri mümkün  olacaktır.               Belediyelerin 3656 sayılı kanuna tabi me­
                             murlarına verilmesi kanunen mümkün olmayıp,
      Bu kanunun yürürlüğe girmesiyle beledi­  3659 sayılı kanuna tabi olmaları sebebiyle elek­
   ye bütçelerinde ayrıca yeni bir masraf tertibi­ trik, su ve benzeri kuruluşların personeline 3659
   nin açılması icab etmektedir. Bu hususta içiş­ sayılı kanunun 4621 sayılı kanunla muaddel 13
   leri Bakanlığının 29.11.1968 gün ve mahalli  üncü maddesinin halen yürürlükte bulunan ba­
   idareler genel müdürlüğü 612-211/28939 sayılı zı fıkraları ile 440 sayılı kanunun 36 ncı mad­
   genelgelerinde "II Özel idaresi ve belediyeler desiyle kaldırılıp, fakat geçici 7 nci maddesiyle
   memur  ve hizmetlilerine %10-15  nisbetinde  halen yürürlükte bulunan (C), ( E ) , (G) fıkra­
   avans verilmesine dair kanun tasarısı millet ları ile verilebilen ikramiye, temettü ve pirimler
   meclisince kabul edilmiş olup Cumhuriyet se­ birer avantaj olarak ileri sürülebilir. Ancak bu
   natosuna intikal etmiş bulunmaktadır.      hususlar belediyelere bağlı kuruluşların perso-
     Bütçe formüllerinde avans ödemeleri için  neh için birer avantaj kabul edilse dahi mak­
   genel bütçe kanununa paralel olarak 12000 bö­ sada kâfi olmasa gerektir. Çünkü;

                                                   51
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10