Page 4 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 4

esas ve 7244 sayılı kanunun 1 nci ve 5 nci tir. Yanlız maaşlı ve ücretli bir vazifeye açık­
      maddelerindeki cetvelde yazılı tutarı olan 300  tan vekâleten tâyin edilenler aldıkları vekil-
      lira nazara alınarak 45 lira olarak hesaplana­ hk ayhk ve ücret tutarları üzerinden avans­
      caktır. )                     tan faydalandırılacaklardır.
        3656 sayılı kanunun 19 ncu maddesindeki     819 sayılı kanunun diğer maddeleri aynen
      tarife giren müteferrik hizmetUlerin avansları yürürlükte kalmış, ancak devlet memurlarına
      ise halen almakta oldukları üst derece ücret­ verilecek avansın mahsup şekUyle, ödeme şe-
      lerinden olmayıp emekliliklerine esas ve emek­ kilelrini tesbit eden 5 nci maddesiyle, kanunun
      li aidatlarının kesildiği emeklilik derecesine yürürlük madesi olan 6 ncı maddenin il özel
      ait ücretleri üzerinden hesaplanacaktır. Şöyle- idareler ile belediye bütçelerinden maaş ve üc­
      ki:                        ret alanlara uygulanmıyacağı 1069 sayılı ka­
           Emekhiiğe  esas ücret derecesi 300   nunun 2 nci maddesiyle belirtilmiştir.
      lira olan bir hizmetli 7244 sayılı kanunun 5   Kanunun  yürürlükte bulunan 2 inci mad­
      inci maddesi gereğince üç üst derece ücretini  desi avans olarak ödenecek miktarların genel
      alabiUr, bu ahvalde almakta olduğu 450 Ura  muhasebe  kanununun  avansa  mütealhk hü­
      ücret nazara alınmıyacak, verilecek avans 300  kümlerine tabi olmadığını, 3 üncü maddesi de
      lira üzerinden 45 hra olarak hesaplanacaktır.  avans ödemeleri hakkında 484 sayılı kanunun
         819 sayılı kanunun 2 nci fıkrasında ay­  geçici 2 nci maddesi hükümlerinin uygulana­
      nen "Bu kanunun   yürürlüğe girdiği tarihte  cağını ve her aya ait ödemelerin vergilerinin
      her ne sebeble olursa olsun görevlerinden ay­ ayrı olark hesaplanacağına amirdir. Bu iti­
      rılmış bulunanlar 1 inci fıkraya göre yapılan barla bahis konusu ödemeler, gelir vergisi
      ödemeden  istifade ederler..." denilmekte, 1069  tatbikatında (muhtehf ücret) sayıldığından
      sayılı kanunun 2 nci maddesinde de aynen   ödendikleri aylarda hizmet erbabının diğer
      29.12.1966 tarih ve 819 sayıh kanunun 1 nci  istihkakları ile birleştirilmiyecek her aya ait
      maddesinin 2 nci fıkrası ile 5 nci ve 6 ncı mad­  ödemenin vergisi 51 seri numaralı gelir vergisi
      desi hükmü il özel idareleri ile belediye bütçe­ genel tebliğine bağlı 2 numarah vergi cetve­
      lerinden aylık ve ücret alan memur ve hizmet- linin indirimsiz umumi (H) sütünü üzerinden
      hler hakkında  uygulanmaz."  denilmektedir.   müstakilen hesaplanacaktır. GeUr vergisi he­
      Hal böyle olunca da Devlet memurlarının, her  saplanırken ödemeden ayrıca götürü gider ve
       ne sebeble olursa olsun, görevden ayrılmala­ emekli aidatı indirimleri düşülmiyecektir. Ka­
      rında kendilerine tanınan hak, belediye bütçe­ nunun 4 üncü maddesi bu kanuna göre yapı­
      lerinden maaş ve ücret alanlara tanınmamış­  lacak avans ödemelerinden 5434 sayıh kanun
      tır. Bu itibarla 1069 sayılı kanunun yürürlüğe gereğince emekU keseneği, 223 sayıh kanun
      girdiği 1 Ocak 1969 tarihinden önce, 1.3.1968 gereğince de tasarruf bonosu tevkifatımn ya-
       tarihinden sonra her ne sebeble olursa olsun pılmıyacağına amir bulunduğundan iş bu öde­
      belediyelerde ki görevlerinden ayrılmış bulu­  melerden emekli aidatı ve tasarruf bonosu
       nanlara avans verilemiyecektir.          tevkifatı yapılmıyacaktır.
         819 sayılı kanunun birinci maddesinin 3    819 sayılı kanuna 1069 sayıh kanunun 3
       ncü ve diğer fıkraları aynen yürürlükte bu­  üncü maddesiyle iki ek madde eklenmiştir.
       lunduğundan, kanunun  yürürlüğe girdiği ta­    I inci ek maddede: "Ek Madde  1 —  ÎI
      rihte işten el çektirilmiş, bakanhk emrine ahn- Özel idareleri memur ve hizmethlerine ödene­
       mış veya kadrosunun ilgası dolayisiyle açıkta cek avanslar II Özel idareleri bütçelerinden,
       kalmış bulunanlar istihkakları miktarında bu  belediye memur  ve hizmetlilerine verilecek
       avanstan istifade edeceklerdir. Yine bu avan­ avans belediye bütçelerinden ödenir.
       sın hesabında müstehak oldukları açık veya    II Özel idareleri ile belediyelere bağlı kuru­
       bakanlık emri maaşlarının zamsız  tutarları  luşların 3656 sayılı kanuna tabi memur ve hiz­
       nazara alınacaktır.                methlerine verilecek avanslar, bu kurumlar
         Avans münhasıran  esas aylık ve ücretle­ bütçelerinden ödenir." denilmektedir. Madde
       re uygulanacak, ek görev ve sair namlarla  hükmü  sarihtir. Bu hale göre belediye bütçe­
       ödenen ilâve istihkaklara teşmil edilmiyecek- lerinden maaş ve ücret alanların avansları


       50
   1   2   3   4   5   6   7   8   9