Page 3 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 3

Belediye      Personelinin       Avansları      Hakkında
                                      H. Suphi ÖZTÜRK
                                  Akhisar Belediyesi Hesap îşleri Müdürü

     657 sayılı devlet memurları kanununa ek    îl Özel İdareleri ile belediyelere bağlı ku­
   819 sayılı kanunda değişiklik yapılmasına da­ ruluşların 3656 sayılı kanuna tabi memur ve
   ir, 5.12.1968 tarih ve 1069 sajnh kanun resmi hizmetlileri de bu madde hükmünden fayda­
   gazetenin 16 Aralık 1968 gün ve 13078 sayılı  lanırlar.
   nüshasında  yayınlanmakla,  1 Ocak 1969 ta­      Ayhk  ve ücret       Oran
   rihinden itibaren yürürlüğe girmiş bulunmak­      1 100-2 000       %10
   tadır.                          '  100- 950        %15
                             şekUyle değiştirmiştir. Bu değişiklikle 819 sa­
     Belediyelerimiz saymanlarını zamanla te­  yılı kanunun 1 nci maddesinin 1 nci fıkrasına
   reddüde, hatalı uygulamaya sevk edecek, uy­  "îl Özel idareleri ve belediyeler bütçelerinden
   gulanmasında  belediyelerimiz personeli için  aylık ve ücret alanlara..." hükmü ile "İl Özel
   acı ve tatlı hatıralar bırakacağı muhakkak  İdareleriyle belediyelere bağlı kuruluşların
   olan bu kanunu; önce, tatbikatçısı olarak kap­ 3656 sayılı kanuna tabi memur ve hizmetUleri
   sam ve getirdiği yenilikleri bakımından, bi­  de bu madde hükmünden  faydalanırlar" hük­
   lâhare işbu kapsam dışında bırakılan beledi­ mü ilâve olunmuştur.
   yelere bağlı kuruluşlar personehnin durumla­
   rını eleştireceğiz.                  819 sayılı kanunun 1 nci maddesinin 1
                             nci fıkrasına yapılan bu ilâvelerle;
     Kanunun  1 inci maddesi, 819 sayılı kanu­
   nun 1 inci maddesinin 1 inci fıkrasını;      a)  Belediye bütçelerinden maaş ve üc­
                             ret alan personel ile belediyelere bağlı mezba­
     "Madde 1 — 657 sayılı devlet memurları   ha, elektirik, su ve otobüs işletmeleri gibi ku­
   kanununun  malî hükümlerinin  uygulanacağı   ruluşların 3656 sayılı kanuna tabi memur ve
   tarihe kadar, bu kanunun 236 ncı maddesi   hizmetlilerine avans suretiyle ödeme yapılma­
   kapsamına girenlere ve genel, katma bütçeler sı kabul edilmiştir.
   ile bunlara bağlı döner sermayelerden ve ke­
   falet sandıklarından aylık ve ücret alan me­   b) Belediyelere  bağlı işletme ve kuru­
   mur ve hizmethlere, hâkim, savcı ve yardım­ luşların 3659 sayılı kanuna tabi memur ve hiz­
   cıları ile bu sınıflardan sayılanlara, üniversite metlileri kanunun kapsamı dışında bırakılmış­
   öğretim üyeleri ile yardımcılarına, Sayıştay  tır.
   mensuplarına, subay, astsubaylar ve 6320 sa­   Yine birinci madde gereğince yapılacak
   yılı çavuş ve uzman çavuş kanunu ile, 635 sa­ ödemenin hesabında: 263 sayıh kanun gere­
   yılı uzman, jandarma kanununa göre ücret ve ğince zamma esas olan aylık ve ücretler nazarı
   ayhk alanlara, i l özel idareleri ve belediye itibara alınacaktır. (Örneğin: maaş ve ücreti
   bütçelerinden aylık ve ücret alanlara, 263 sayı­ 300 hra olan bir memur %35 zamla halen 405
   lı kanun gereğince zamma esas olan aylık ve lira almaktadır. Buna verilecek avansın he­
   ücretlerinden her ay aşağıdaki oranlarda avans sabında almakta olduğu 405 lira nazara alın­
   suretiyle ödeme yapıhr.             mayıp, 263 sayıh kanunla yapılan %35 zamma


                                                   49
   1   2   3   4   5   6   7   8