Page 10 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 10

adı geçen derneğin katkıda bulunması müm­     a)  Eğitim hedeflerim ve bizi bu hedef­
      kün görülmektedir. Bu yardım kendi eğitim   lere götürecek eğitim politikasını saptamak
      faaliyetlerinin da amacına ulaşmasında bir et­ mümkün olacaktır.
      ken olacaktır. Bu hususta akla gelebilecek en
      önemli sakınca Derneğin sadece belediyeleri    b)  Buna göre hazırlanacak eğitim prog­
      kapsamına alması,  araştırmada ise belediye­  ramları memleket  gerçeklerine ve  muhtelif
      lerle birlikte özel idareler personehnin de araş­ mahalli idarelerimizin yer ve tip itibariyle
      tırmaya dahil edilmesidir. Mamafih gerek be­ özelliklerine uygun olarak düzenlenebilecek­
      lediye mevcudu gerekse belediyelerde istihdam tir.
      edilen personel sayısı nazara alımrsa derne­
      ğin, masrafın tamamına değilse bile bir kısmı­  c)  Kaynaklarımızın  ihtiyaçlar istikame­
      na katılmasına bir mani görülmemektedir.    tinde verimH bir şekilde kullanılmasına imkân
        2 — Devlet Plânlama teşkilâtı bütçesinde Bağlıyacaktır.
      bulunan ve reorganizasyona ilişkin araştırma­
      larda istifade edilen ödenekten söz - konusu    d) Ayrıca mahalli idareler personelinin
      teşkilât ile sözleşme yapılarak bir miktar yar­ özlük dvırumları (kadro, maaş, ücret, üst de­
      dım temini hatta araştırmanın bütün mas­   rece, tazminat, ek görev vs.) hakkında geniş
      raflarının bu ödenekten karşılanması müm­   ve sıhhatU bir envanter temin edilecektir.
      kündür.
        3 — Bir üçüncü muhtemel kaynak olarak    e)  Bütün personelin görevlerinin tesbiti
      ta Milletlerarası kalkınma teşkilâtı "A.Î.D." suretiyle iş tarifnamesi yapılması ve görevle­
      düşünülebilir.                   rin dayandığı mevzuat ile de takviye edilerek
        Bunların dışında da yararlanacak kaynak­  mahalli idareler personeli elkitabı düzenlenme­
      lar bulunabilir. Bakanhkça böyle bir araştır­ si mümkün olacaktır. Bunun daireler arasın­
      maya girme kararı verilirken kaynak hakkın­  da tekrar ve tedahülün önlenmesinde de fay­
      daki görüşün de kesin olarak belirlenmesi zo­ dası olacağı tabiidir.
      runludur.
        Bu şekilde kaynaktan yararlanma  çalış­    f)  Halen imar ve iskân Bakanlığı, iller
      maları zamanında  bitirilerek esas faaliyete  Bankası ve Türk Belediyecilik Derneği tara-
      başlamak mümkün  olacaktır.           fmdan  muhtelif eğitim programları uygulan-
        Ara.ştırmanın sağhyacağı faydalar :     r.xaktadir. Bu araştırma, halen kopuk ve bir­
        Böyle bir araştırma sonunda derlenecek   biriyle tutarsız olan bu türlü çalışmaların ayni
      bilgiler ve bunların tasnif ve değerlendirilmesi amaca yönelmesinde ve etki ve verimin arttı­
      bize şu faydaları sağlıyacaktır.        rılmasında bir etken olabilecektir.      56
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15