Page 9 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 9

gulandığı takdirde onlar için de getirilmiş sa­ V — Mahallî  idarellerin iktisadî işletmele­
     yılabilir.                       rinin alım, satmı ve ihaleleri :

       Ancak, bu tasarının da mahallî idarelere    Genel olarak, mahallî idarelere bağlı ikti­
     aynen uygulanmasmda  yine bir çok sakıncalar  sadî işletmelerin ahm, satım ve ihale işleri,
     kendini gösterecektir. Ezcümle: 1) Yine bu ta  bağlı oldukları idarelerin tâbi oldukları hüküm
     san da, esas itibariyle Devlet alım, satım ve lere uyagelmiştir.
     ihaleleri için hazırlanmış olduğu c.'hetle, bura­ (Yeni Belediye kanununun 163. maddesi­
     da da, tabiî olarak, mahallî idarelerin özel du­ ne tevfikan tanzim olunan müzayede, münaka­
     rumu nazara alınmamış,  komisyonlar Devlet   şa ve ihaleler hakkındaki 17.11.1930 gün ve
     teşkilâtı esas ahnarak kurulmuştur (Md. 5, 77).  10198 sayılı nizamname) nin 3. maddesini-n D
     2) Yine bir çok hususlarda muhtelif bakanlık­ bendinde "Belediyeye bağlı olup belediye mec­
     lara veya bakanlar kuruluna yetkiler verilmek­ lisi karariyle mütedavil sermaye ile ticarî ma­
     tedir ki bunların mahallî idareler ahm, satım  hiyette idare olunan fabrika ve müesseseler ile
     ve ihaleleri'nde de uygulanıp uygulanmayacağı diğer iktisadî teşebbüsler için pazarlıkla veya
     askıda kalmaktadır; uygulanacaksa  mahallî   emaneten alınıp yapılmasında menfaat husule
    .idarelerin muhtariyetini çok kısıtlayıcı nitelik­ geleceği belediye encümenince de kabul edilen
     te olacaktır (Md. 12, 13, 22, 24, 47, 49, 61, 62, şeyler" in pazarhkla veya emanet usulü ile ya­
     63, 75, 77, 81) ; 3) Pazarlık usulüne tâbi işler pılmasının caiz olduğu belirtilmek suretiyle,
              i
     için yine merkez, l, ilçe ayırımı yapılmıştır bu çeşit işletmelerin de esas belediyelerin tâbi
                                        ve ihale
                                             hükümlerine
                                                    tâbi
     (Md. 47 a) ; 4) Mahallî idareleri ilgilendirme­ olduğu alım, satım encümen kararından geçmek
                                    ancak
                              oldukları;
     yen TCDD, limanlar, PTT, millî savunma, or­ şartiyle yukarıda sözü edilen kolaylığın sağlan­
     mancılık, tarım, veterinerlik, sağlık, millî em­ dığı anlaşılmaktadır.
     lâk, tekel, v.s. ile ilgili bir çok özel hükümler
     mevcuttur (Md. 47,63,72,73,75,76,85) ; 5) Yi­   Bu nizamnameyi  zımnen yürürlükten kal­
     ne mahallî idareler için anlaşılması ve uygu­ dırdığı kabul edilen 2490 sayılı kanunun birin­
     lanması güç bazı külfetli ve müphem hükümle  ci maddesinin ikinci fıkrasında: "Ancak bu
     ri ihtiva etmektedir (Md. 12, 13, 18, 30, 41, 47, daire ve müesseselerin ve bunlara bağlı müte
     49, 62, 72, 73); 6) idarî vesayet hiç düşünül­ davil sermayeli teşekküllerin hususî kanunla­
     memiştir. Zira aslında bu kanunun mahallî idar- rındaki hükümlere göre bilanço ile gösterilme­
     relere uygulanmayacağı ve mahallî idarelerin  si lâzım olan ticarî mahiyetteki işleriyle serma­
     ahm, satım ve ihaleleri için özel kanun çıkarı­ yesinin yarısından fazlası Devlete ait olan mü-
     lacağı, bu özel kanun çıkıncaya kadar da bu  esseseleri'n inşaat ve esaslı tamirattan başka
     idarelerin bu çeşit işleri hakkında eski hüküm­ işlerinde bu kanun hükümlerinin tatbiki mec­
     lerin uygulanacağı tasarının geçici 2. madde­ burî değildir" deyimi kullanılmış olup; mahal­
                                    bağlı
                              lî
                               idarelere
                                       iktisadî
                                                   genel
                                                 için
                                           işletmeler
     sinde ön görülmüş bulunmaktadır. (Tasarının   olarak uygulanabilecek özel bir kanun mevcut
     bu maddesi Millet MecUsi Geçici Komisyonun­  olmadığı cihetle, aşağıda açıklananlar dışında
     da" îl Özel İdarelerinin ve Belediyelerin bu  bu idarelere bağlı işletmelerin alım, satım ve
     kanunun birinci maddesinde yazılı işleri hak­ ihaleleri de 2490 sayılı kanuna bağlı olagel­
     kında özel kanun çıkıncaya kadar bu kanun  miştir.
     hükümleri uygulanır" şeklinde  değiştnrlmiş-    2490 Sayılı kanuna bağlı olmayan mahal­
     tir). Bu geçici maddenin 1 ve 2 No. lu bentle­ lî idare işletmeleri şunlardır: istanbul Sular
     rinde ,geçici dönemde, mahallî idarelerde ku­ idaresi (2226 s.k.), I.E.T.T. (3645 s.k.), Anka­
     rulacak alım, satım komisyonları ve bunların ra E.G.O. ve Adana Elektrik işletmesi (4325
     üzerinde bakanlıklar vs. yerine encümenlerin  s.k.), Ankara Sular idaresi (5363 s.k.), izmir
     kaim olacağı hakkında bazı hükümler mevcut­  E.S.H.O.T. (4483 ve 4583 s.k.'lar), Antalya,
     sa da, bunlar dahi, bilhassa uzun bir süre için, Trabzon ve Malatya Belediyelerinin Elektrik
     tatmin edici nitelikte olmayacaktır.       idareleri (4596 s.k.), genel olarak bütün ma-

                                                    535
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14