Page 8 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 8

masrafı kârından daha ağır; ve teminatın "Ha- edilmiş olması) ; 3) Yeni hazırlanan Genel Mu­
     zine"ye irat kaydolması (Md. 25), "Hazine"   hasebe Kanunu Tasarısında, alım, satım ve İha
     menfaati (Md. 46 son fk.). "Devlet" (Md. 70   le .işleri için yeni özel hükümler getirileceğinin
     ve 71) deyimlerinin mahallî idarelere şamil  ön görülmüş olması.
     olup olmayacağı, mahallî idarelerde komisyon    Devlet ihale kanunu tasarısı hazırlanırken,
     larca yapılan ihalelerin kesin olup olmadığı ve­ yeni genel muhasebe kanunu tasarısının getir­
     ya merkezin tasdikine tâbi bulunup bulunmadı­ diği yeni prensiplerden, 2490 sayılı kanunun
     ğı ve bunlarda ihaleden sonra % 15 tenzilât  uygulanmasında karşılaşılan güçlüklerden bil­
     yapmanın mümkün  olup olmadığı (Md. 39 ve  hassa gerçek rekabeti köstekleyen ve haksız
     57), mıj.avyen süreden fazla süreli kiralamalar­ rekabeti teşvik eden unsurlardan, DPT'nin ve
     da Mahye Bakanlığının yetkisi ve kanun çıkar­ diğer resmî dairelerin, meslekî teşekküllerin,
     ma mecburiyetinin bulunup bulunmadığı (Md.   ilh. kanunda yapılmasını lüzumlu gördükleri
     64), resmî daireler arasındaki alım-satımlar- tadil tekhflerinden, müfettiş raporlarından,
     da tarafların mahallî idare olması hahnde yine Birleşik Amerika, Fransa, Belçika gibi yabancı
     Maliye Bakanlığının muvafakatinin şart olup  ülkelerin mevzuatından ve bunlarla ilgili tetkik
     olmadığı (Md. 66), dış memleketlerden yapıla­  yazılarından yararlanıldığı anlaşılmaktadır.
     cak alımlarla ilgih 6246 sayılı kanunun mahal­
     lî idarelere de şamil olup olmadığı gibi anlaşıl­ Yine tasarının gerekçesine göre, bu tasa-
     ması ve uygulanması güç, müphem bir takım   rmın getirdiği başhca yenihkler  şunlardır:
     hükümler ihtiva etmektedir.           1) İdarelerin yetki ve buna karşılık da sorum­
                              luluklarının artırılmış olması, 2) Zaman kaybı­
       7 — Merkezle münasebetler  (idarî vesa  nı gerektiren formalitelerin ayıklanmış olması,
     yet) bakımından beUi bir prensibe göre düzen­ 3) tlâna ait esasların değiştirilmiş olması,
     lenmiş değildir. 68. maddeye ve bunun bir çeşit 4) Bakanlar Kurulunu esas görevi dışında iş­
     tefsiri niteliğindeki yukarıda sözü edilen
     6.10.1938 gün ve 2/9729 sayıh Bakanlar Kurulu  gal eden hükümlerin kaldırılmış olması, 5) Te­
                                             rekabette
                                        suretiyle
     kararına göre bütün alım, satım ve ihale işle­ minatın azaltılması 792 sayılı kararname kolay­
                                                   kaldı
                              lık
                                sağlanması,
                                      6)
     rinin doğrudan doğruya encümenlerce yapıla­  rılmak suretiyle Devlet iktisadî teşebbüsleriyle
     cağı anlaşılmakta ise de, yine de iki yerde idarî
                                                  eşitlik
                                             bakımdan
     vesayetin kullanılacağı açıkça behrtilmiştir  özel teşebbüsler arasında bu aşan taahhütlerde
                                   olması,
                              sağlanmış
                                       7) Bir yılı
     (Md. 6 i^bendinden sonraki fıkra ve 45. mad­
     de; ve Md. 19 son fıkra).             sözleşmenin yeniden gözden geçirilmek suretiy­
                              le fiat değişikhklerine intibakın sağlanması, 8)
                              İhtiyaçların karşılanmasında en ucuzun değil,
       in — Devlet ihale kanunu tasarısı :
                              en .iyinin alınmasının esas alınması ve bunu
       2490 sayılı kanun, bugün. Devlet ahm, sa­ sağlamak .için de taahhüt âmirlerine, ihale me­
     tım ve ihaleleri için dahi yetersiz hale gelmiş­ mur ve komisyonlarına ihaleyi yapıp yapma­
     tir. Bu sebeple Maliye Bakanlığınca yeni bir  makta ve en uygun bedeli tesbit hususunda ter­
     (Devlet ihale Kanunu Tasarısı) hazırlanmış ve  cih hakkı tanınmış olması, 9) İhale işlerinin
     Millet Meclisi mahye geçici komisyonundan   selâmeti bakımından, ihale kararı verildikten
     geçmişse de seçimlerin yenilenmesi sebebiyle  sonra zam ve tenzil tekVflerinin nazara alın­
     kadük olmuştur. Yeni Meclisin toplanmasından  mayacağının hükme  bağlanması,  10) İşlerin,
     sonra yeniden ele alınacağı umulur.       taahhütteki vakitten önce bitirlmesi hahnde,
                              bunu teşvik için, "Erken bitirme primi" nin ih­
       Devlet ihale kanunu tasarısının gerekçe­  das edilmiş olması, .ilh.
     sinde, 2490 sayılı kanunun yetersizhkleri, özet
     olarak, şöyle belirtilmiştir: 1) Bu günün ihti­
     yaçlarına, özelhkle plânlı kalkınma devresinin   IV — Devtet ihale kanunu tasarısı ve ma­
     ihtiyalçarına cevap vermeyiş.'; 2) Zaman kay­   hallî idareler :
     bına sebep olan sert formahteleri ihtiva edişi  Bu tasarı incelendiği zaman. Devlet ihale­
     (Hattâ bazı dairelerce bu sert hükümlerden   leri bakımından yukarıda sıralanan yenilikler,
     kurtulmak için özel kanunlarla istisnalar ihdas mahallî idareler alım, satım ve ihalelerine uy-


     534
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13