Page 7 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 7

ması, cezaya ait özel hükümler ihtiva etmeme­ ma sırasında Ur çok güçlüklerle karşılaşılmış­
     si gibi eksiklikleri haiz olmakla birUkte, zama- tır. Bu güçlükleri kısaca şöyle sıralayabiliriz:
     mna göre bir boşluğu doldurmuş ve 2490 sayılı  1 — Kanunda, taşrada ahm, satım ve iha
     kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar yürür­ le işlerini yapmak üzere kurulan özel komisyon
     lükte kalmıştır.                 ların teşkilinde mahallî idarelerin özel teşkilâtı
                              nazara ahnmamıştır. Her ne kadar 68. madde
       Ç)  Köylere ait alım, satım ve ihaleler : ile l özel idarelerinde bu görev il daimî encü­
                                i
       Bilindiği gibi köyler 1924 yılında yürürlü­ menlerine ve maddeye 9.4.1936 tarihinde 2931
     ğe giren Köy Kanunu .ile tüzel kişiliğe kavuş  sayıh kanunla eklenen ikinci fıkraya göre bele­
     muşlardır. Köy Kanununda,  köy  alım, satım  diyelerde belediye encümenlerine verilmişse de,
                                                    i
     ve ihalelerinin tâbi olacağı hüküm açıklanma­ il özel idarelerinin şubeleri durumunda olan l­
     mıştır. Bu hususta özel bir kanun çıkmadığı gi­ çelerde, yine belediye şubelerinde bu işlerin
     bi içişleri Bakanlığınca 1934 yılında çıkarılmış hangi komisyonlar tarafından yürütüleceği
     bulunan (Köy idareleri Hesap  Talimatı) nda  muallâkta kalmıştır. Encümenlerin yetkilerini
     da bir hüküm yoktur. 2490 sayılı kanuna tâbi teşkil edecekleri başka komisyonlara devredebi-
     olup olmayacakları hususunda tereddüdü gider  Up edemiyecekleri konusu da meşkûktür.
     mek maksadiyle içişleri Bakanlığının müracaa­   2 —• Kanunda,  bazı işlemlerin yapılması
     tı üzerine Danıştay Genel Kurulunca verilen  Bakanlar Kurulu veya Mahye Bakanlığının ve­
     29.11.1948 gün ve 48/226 sayılı istişarî müta­ ya ilgili Bakanhğın iznine veya tasdikine veya
     lâa kararında da "Köy bütçelerinin hususî büt­ bazı şart ve usulleri tesbitine veya doğrudan
     çe olmadığı ve binaenaleyh 2490 sayılı kanun doğruya yapmasına bırakılmıştır (6. 14, 15,
     hükümlerine tâbi bulunmadığı"  belirtilmiştir, 19, 28, 46, 50, 57, 64, 70. maddeler). Filvâki
     içişleri Bakanlığınca hazırlanan yeni Köy Ka­ 68. madde ile mahallî idarelerde yetkilerin doğ­
     nunu Tasarısında da köylerin ahm, satım, ya­ rudan doğruya bu idarelerin encümenlerine ait
     pım ve benzeri işleri hakkında özel hükümler olduğu öngörülmüş ise de 2931 sayılı kanunun
     sevkedilmektedir. Bu sebeple alım, satım ve  yürürlüğe  girdiği  9.4.1936  tarihine ka­
     ihale bakımından köyler, II özel idareleri ve dar belediyelerin durumu  kanunun  ge-
     Belediyeler çapında birer mahallî idare gücü­ genel hükümlerine tâbi olduğu gibi, bu tarih­
     nü haiz değildirler.               ten sonra da tereddütler zail olmamış ve
                              6.10.1938 gün ve 2/9729 sayıh Bakanlar Kuru­
                              lu Kararı ile "... belediyelerin pazarlık işleri
       n — 2490 sayılı Kanun :
                              için Bakanlar Kurulundan ayrıca karar alın­
       1934 Yılında yürürlüğe giren 2490 sayılı masına lüzum olmadığı" şekhnde açıklama yap
     artırma, eksiltme ve ihale Kanunu, kanunun  mak zarureti hasıl olmuştur.
     şümulünü belirten birinci maddesindeki (Husu    3 — Kanunda,  bazı işlerin yapılması ka­
     sî bütçelerle idare edilen daireler) deyimi ile I  nun çıkarılmasına vabeste kıhnmıştır (Md. 64).
                           I
     Özel idarelerinin ve Belediyelerin alım, satım  4 — Pazarlık gibi bazı hususlarda mer­
     ve ihalelerini de kapsamı içine almıştır. Bu se­ kez, il ve ilçe ayırımı yapılmıştır (Md. 46). Hal­
     beple bu idarelerin alım, satım ve ihale işlerin­ buki mahallî idarelerde böyle bir ayırım bahis
     de de bu güne kadar bu kanun hükümleri uy­ konusu olmamak gerekir.
     gulana gelmiştir. Böylece belediye alım, satım  5 — Kanunda, mahallî idareleri ilgilendir­
     ve ihalelerine ait yukarıda sözü geçen 8.12.1930 meyen posta nakliyatı, millî savunma, orman-
                          i
     gün ve 10198 sayılı nizamnameyi de zımmen l­ cıhk, tarım, veterineriik, sağlık, millî emlâk ve
     ga ettiği kabul edilmiştir.           tekelle ilgili bir çok özel hükümler vardır. Bu
       2490 Sayılı kanunun mahallî idareler ba­ özel hükümlerin mahallî idarelerde de uygula­
     kımından ihtiva ettiği sakıncalar :      nıp uygulanmayacağı  tereddüt konusu olabil­
       Bu kanun esas itibariyle Devlet alım; sa­ mektedir.
     tım ve ihaleleri için hazırlandığı cihetle, ma­ 6 — Mahallî idareler için, 15 bin lirayı
     hallî idarelerle ilgiH hükümler burada bir ya­ geçen işlerde büyük şehirlerde çıkan iki gaze­
     ma niteliğinde kalmış ve bu idarelerce uygulan­ tede dört defa ilân mecburiyeti (Md. 7 b) gibi

                                                    533
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12