Page 6 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 6

Mahalli       İdarelerin         Alım,     Satım

                     ve    İhaleleri


                                       Yazan: Mustafa ARIKAN
                                       Mahallî idareler Gn. Md. Müş.       îl özel İdareleri, Belediyeler ve Köylerden cağı Üzere, nisbeten basit ve mahdut hükümle­
    ve bunların birliklerinden ibaret bulunan Mar- ri ihtiva ediyordu. Kanun, 799, 878, 1300, 1540,
    hallî İdarelerin ve hatta bunlara bağlı iktisadî 2338 sayılı kanunlarla yapılan değişikUklerle
    işletmelerin alım, satım ve ihale işleri bunların 1934 yılına kadar yürürlükte kaldı.
    muhtar  özel bütçe ve özel teşkilâta sahip bu­
    lunmaları dolayisiyle, özel bir önem arzetmek-   B)  İl özel İdarelerine ait alım, satım ve
    tedir.                         ihaleler :
       Bununla birhkte idarelerin bu işlemleri,    Her ne kadar 661 sayılı kanunda ve ek
    bu idarelerin çap ve yapılarına uygun bir geliş­ ve tadillerinde İl Özel İdarelerinin alım, satım
    me  göstermiştir denemez. Ayni zamanda, bu   ve ihalelerinin de bu kanuna tâbi olacağına
    işlemler, zaman zaman Devlet alım, satım ve  dair açık bir hüküm mevcut değil ise de İdarei
    ihaleleri ile muvazi bir mecraya girmişler; za­ Hususiyei Vilâyet ve Muhasebei Umumiye Ka­
    man  zaman da ondan ayrılmışlardır. Bu sebep­ nunlarının bazı maddeleri delâletiyle İl Özel
     le, bu işlemlerin tarihçesine, mukayeseyi ko­ İdarelerine ait alım, satım ve ihalelerin de.
    laylaştırmak için Devlete ait olanlardan başla­ Devlet alım, satım ve ihaleleri hakkındaki hü­
    mak üzere, bir göz atmak faydalı olacaktır.  kümlere göre yürütüldüğü anlaşılmaktadır.

       1 — 2490 Sayıh Kanundan önceki dönem:    C)  Belediyelere ait alım» satun ve
                                ihaleler :
       A)  Devlet ahm, satım ve ihaleleri :
                                1930 Yılına kadar geçen dönem içinde be­
       Devlet alım, satım ve ihaleleri, 1857 tari­
    hinde çıkmış bir nizamname ile düzenlenmeye  lediye alım, satım ve ihalelerinin özel bir tali
    başlar. 1919 tarihLi bir kararnamede Devlete  matnameye  göre jdirütüldüğü anlaşılmaktadır.
                                         1580
                                            sayılı
                                     çıkarılan
                              1930
                                 yıhnda
                                                    Ka­
                                               Belediye
     ait bütün ahm, satım ve ihalelerin istanbul'da
     Maliye Nezareti emrinde kurulacak bir (Tev­  nununun 163. maddesine dayanılarak 8.12.1930
                                     sayılı
                                  10198
                                        Bakanlar
    hidi mübayaat komisyonu)  marifetiyle yapıl­  gün ve edilen (Yeni Belediye Kurulu karariyle
                                                   163.
                                             Kanununun
                              kabul
    ması ön görülmüştür. Kurtuluş Savaşı sırasın  Maddesine Tevfikan Tanzim Olunan Müzayede,
     da alım, satım ve ihaleler münferit Başku­
     mandanlık emirnameleri ile sağlanıyordu.    Münakaşa  ve İhaleler Hakkında Nizamname)
                              yürürlüğe girmiştir. Bu 'nizamname altı bölüm­
       İlk kanunî hüküm 1924 yılı Bütçe Kanu­  lük 28 maddeden müteşekkildir. Nizamname;
     nunun 16. maddesine konan hükümdür. N.iha-  kanun kuvvetini haiz olmaması, artırma eksilt­
     yet 1925 tarihinde 661 sayılı 26 maddelik (Hü­ me ve jhalelere katılamayacak olanların ni­
     kümet Namına Vukubulacak  Müzayede ve Mü­   zamnamede  belirtilmiş olmaması (çünkü bele­
     nakaşa ve Ihâlât Kanunu) yürürlüğe girdi. Bu diye ka-mmunda belirtilmiş idi), genel olarak
     kanun, madde sayısının azlığından da anlaşıla- teferruattan mahrum kısa ve nisbeten basit ol-
     532
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11