Page 5 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 5

mektubun ilgiliyi bulması için zaman kaybedi­ şitli vasıtalarla duyurmak .imkânına sahiptir­
    lir. Bunun için evrak kayıt ve dağıtım işini kü- ler. Acele olan bildirilerini hoparlör tesisatı var
    çümsemeyerek  yetersiz elemanlara bırakmak   ise bu kanal ile ilân ederler.
    doğru değildir. İdare - halk ilişkileri evrakın  Afiş de bir başka çeşit bilgi verme yolu­
    yanlış dağıtımı yüzünden hem idare ve hem  dur. Alman kararlar ve halkı ilgilendiren diğer
    de vatandaş  bakımından  zaman   kaybına   hususlar belirli yerlerde halkın bilgisine sunu­
    ve  halkın  ilgih daire hakkında olumsuz   lur. Bu çeşit afişler dil, kâğıt, baskı bakımın­
    yargı vermesine sebeb olur. Gelen mektupların dan dikkatle düzenlenmeli ve afiş yerleri iyi
    mutlak akayıt görmesi şart değildir. Esas   seçilmelidir.
    amaç bunların en çabuk şekilde ilgiUsine ulaş­  Vatandaşlara hangi çeşit işlerin duyurula­
    masıdır.                      cağını seçmek onları en çok ilgilendiren konu­
      Gelen mektupların gereği zamanında ya­   lan bulmak şüphesiz oldukça güç bir iştir. Di­
    pılmalı ve ilgihsine cevap verilmehdir. Cevaplar ğer bir güçlükte ilgih olduğuna inandığımız bir
    anlaşılır bir dille, düzgün, hatasız olarak yazıl­ başka deyimle duyurulmasının faydalı olduğu­
    malıdır. Dil kurallarına ve noktalama işaretle­ na karar verdiğimiz bütün bilgilerin bütün va­
    rine uyulmayarak yazılan yazılar yanlış anla­ tandaşlara ilânı ve dağıtılmasıdır. Örneğin be­
    malara sebeb olabilir. Yazının kim tarafmdan lediye bütçeleri belde halkım yakından ilgilen­
    yazıldığı, imzalandığı kâğıt üzerinde açık ola­ dirir vatandaş ne kadar belediyeye vergi ve re­
    rak görülmeli, baş kısma yazan dairenin açık sim ödediğini ve belediyenin yapacağı hizmet­
    adresi konulmalı ve imzalayanın isim ve görevi leri bilmek ister. Bütçe oldukça hacimli bir do­
    de imzanın üstünde bulunmalıdır.        kümandır. Herkese dağıtılması veya ilânı çok
      Verilen cevap yazılarda kullandığımız ke- masraflı ve külfetlidir. Bunun pratik çaresi
    hmeleri birazda cevap verilen kimsenin kişiUği- sergidir.
    ni gözönünde tutmalı ve onun anlıyabileceği    Gerçekten sergiler çalışmaları vatandaşla­
    bir dil ile yazmalıdır.             ra yansıtmanın bir başka yoludur. Çalışmalar­
      Bir başka deyimle mektubun dilini müm­  la ilgih olarak istatistiksel tablolar, grafikler,
    kün olduğu kadar kişileştirmeUyiz. Özellikle  şemalar hazırlanır. Yeni girişilen faaliyetlerle
    vatandaşların hemen yanında kurulmuş, olan   ilgili kitap broşür veya bültenle, diğer yayın­
    belediye ve köy gibi mahallî idare teşkilâtların­ lar (Bütçeler dahil) halk için çekiciliği de
    da buna daha çok ihtiyaç ve zaruret vardır. sağlanarak uygun görülecek bir yerde sergile­
      Hazırlanan mektuplar mahallî şartlar ve  nir (1969 Temmuz  ayında içişleri Bakanlığı­
    imkânlara göre mümkün  olan çabuklukla ilgi- nın hazırladığı ve Bakanlık binasında açtığı bu
    hlere gönderilmelidir.              tür bir sergi çok başarılı olmuştur.)
                                Yabancı ülkelerde bilhassa büyük şehirle­
      Halka bilgi verilmıesi :          rin düzenlediği belediye sergileri çok ilginç ol­
      Demokratik  bir yönetimde halkın her za­ maktadır, ingiltere Belç'ka Almanya ve Fran­
    man ilgili dairelere bilgi almak için gelmesi ve­ sa'da büyük çapta düzenlenen belediye sergile­
    ya yazı ile yaşadığı bölge .ile ilgili sorunları so­ rinde halka dokümanlar, kullanılan malzeme­
    rup öğrenmesi beklenemez. Sorumlu idare ve  ler, idarî hizmetler, zabıta işleri, sağlık işleri
    yöneticilerin zaman zaman genel  meseleler   yangın ,eğitim hizmetleri, elektrik, su ve ay­
                                                    i
    hakkmda  açıklama yapmaları beklenir. Hatta  dınlatma gibi teknik hizmetler, mâlî islerle l ­
    vatandaşların çeşitli bürolarda işlerini kolay­ gih bilgiler halka tanıtılmaktadır.
    lıkla görebilmeleri için onlara pratik bilgi ve­ Sergi mahallerine konulacak kutulara ser­
    ren el k.'tapları hazırlanıp dağıtılabilir. Bazı gi hakkındaki izlenimlerini yazmak üzere ha­
    bÜ3mk batı şehirlerinde belediyeler bu çeşit el zırlanacak formülleri doldurup atmalarını zi­
    kitapları hazırlamaktadır. Büroların adres ve yaretçilerden .istemekte uygun ve yararlı olur.
    çalıçma saatleri ile yaptıkları işleri halkın an­ iyi değerlendirilmek şartiyle şikâyet ku­
    layabileceği bir dilde açıklayan bu tür kitapla­ tuları beledive vatandaş arasındaki ilişkileri
    rın çok faydalı olacağı şühesizdir.      düzeltici ve hizmetleri faydalı alana yöneîtici
      Belediyeler çalışmalarını vatandaşlara çe­ bir rol oynar.

                                                   531
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10