Page 4 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 4

munda, diğer çalışanlar memur veya işçidir.  roları çok önemli ve faydalı bir hizmet görür­
      Halk patronun yani belediye başkanının müş­  ler. Ancak teşkilâtı büyük ve iş sahiplerinin
      terileridir. Özel teşebbüste patronun kâr, hal­ çok olduğu yerlerde bir danışma memuru ye-
      buki kamu teşebbüsünde halkın rahatı ve hu­ terh değildir. Daha çok sayıda personel çabş-
      zuru amaç olmasına rağmen çalışma sistemin­  tırmak gerekebilir. Binalarda ışıklandırma yo­
      de ayrılık yoktur. Kamu idarelerinde çalışan lu ile veya diğer yazılı işaretlerle iş sahipleri­
      personelin ayni ilkelere göre çalışmaları gere­ nin gidecekleri yerler işaretlenir ise danışma
      kir.                        memurunun  işi azalır, iş sahipleri kolaylıkla
        Belediyelerde halkla ihşkinin d.iğer bir  işlerinin görüleceği büroları bulabihrler.
      amacıda hizmet edilen halk ile belediye arasın­  Odanın durumu, temizhği, ilgili memurun
      da anlayış birliğini, iyi niyeti sağlamak, hal­ kişihği, giyinişi, genel davranışı gibi unsurlar
      kın it'madını kazanmaktır .           iş sahiplerini etkiler. Memurun kişisel durumu
                               daire hakkında verilecek hükmün iyi veya kö­
        Ziyaretler yolu ile kişisel ilişkiler :  tü olmasına sebeb olur.
        Hergün  birçok vatandaşlar belediyeye iş­    îş sahipleri ile işyerlerinde ilişki :
      leri dolayisile gelirler. Burada iki soru akla ge-
      lebihr. Acaba vatandîişlarm müracaatları .için   Memurlar  işin gerektirdiği özellikler do­
      belirli saatler ayırmalı bu saatlerde mi onları layisile bazan işyerlerine, vatandaşların bulun­
      dinlemehdir? Veya bir an müracaat kabul edil- dukları yerlere veya dilekleri ile ilgiU arazi ve­
      meU midir? Belediyelerimiz halka en yakın ku­ ya binayı görmek üzere arazi veya binanın bu­
      ruluşlar olmakla beraber ileriye ait proje ve lunduğu yere gitmek durumundadırlar. Bu çe­
      kararlar hazırlamak, için rahat bir çalışmayan­ şit yerinde incelemelerde görevlilerin iş sahiple­
      da ihtiyaçları vardır. Bunun için işi çok ve bü­ rine çok dikkath davranmaları gerekir. İş sa­
      yük merkezlerde beUrh kabul saatleri düzenle­ hibine sorulacak şeyler varsa bunları mümkün
      mekte yi'ne halkın yaranna bir hizmettir. Hiç  olan çabuklukla bitirmek ve onu iş ve gücün­
      olmazsa alt kademelerde yapılması mümkün    den alakoymamak  davranışlarını insan ihşkile-
      olan işlerin üst kademelere veya başkana ka­ ri ilke ve kurallarına uygun olarak düzenlemek
      dar gelmesini önlemek, bu suretle üst kademe­ yararlıdır. Bunun için halka karşı nasıl dav-
      lerin ana sorunlarla meşgul olmaya zaman ka­ ranılır, nasıl muamele edilir, nasıl konuşulur
      zanmasını sağlamak gerekir.           gibi konular üzerinde yani halkla ilişkiler ve
                               yönetim
                                    psikolojisi
                                         üzerinde
                                               ilgili
                                                  memurlar
        Vatandaşların müracaat  ettikleri yerler­ eğitim görmüş olmalıdırlar.-
      den edindikleri izlenimlerin olumlu olması şüp­
      hesiz idare için önemhdir. Bu izlenimlerin ilki  Mektuplaşma  (Muhaberat) yolu ile halkla
      daireye ilk giren bir kimse için büroların yer­ ilişkiler :
      leşme durumudur. Eğer  bürolar birbirinden     Ziyaretler, görüşmeler yolu ile halkla il.^ş-
      uzak olmayan bir bina veya binalar içinde top­ kilerden daha çok ve önemli bir diğer ihşkide
      lanmış ise şüphesiz vatandaşın ilk izlenimi  mektuplaşmadır. Gerçekten mektuplaşma  ida­
      olumlu olacak, işini kolaylıkla görebilecek ara­ re halk ilişkilerinin yazılı olarak ifade edilme-
      dığı büroları bulabilecektir. Şayet büroların sir,^ sağlar, idare ile halk arasındaki ilişkilerin
      birbirine yakınlığı sağlanamamış ise, binaların düzenh ve yararh olması için iyi bir mektuplaş­
      giriş kısmına danışma bürosu konulması ve   ma sisteminin kurulması gerekir. Vatandaşlar­
      burada duracak memurun halkı işine göre ge­ dan gelen mektupların en çabuk bir şekilde l -
                                                     i
      reken büro veya daireye yöneltecek bUgi ve  gihlere ulaşması için bunlarm kayıt ve dağıtı­
      yeter dokümana  sahip olması gerekir. Doldu­ mı ehliyetli kişiler tarafından yapılmalıdır. Da­
      rulması gereken cetvel, formüler, form gibi  ğıtımdaki aksaklık dolayisile mektup ilgili ol­
      evraklar varsa danışma memurunun  bulundu­   mayan  büro veya memurlara gider.  Tekrar
      ğu yer bunların doldurulmasına elverişl' şekil­
      de düzenlenmeli ve memur bu alanda ilgiHlere (2) Robert Meire, de role du secretariat communal
      yardım edebilmelidir. îlk defa müracaat yapan   dans r organisation du travail administratif. 1953.
      daireyi tanımayan iş sahipleri için danışma bü­ Sahife 32 - 34.

      530
   1   2   3   4   5   6   7   8   9