Page 3 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 3

Halkla    ilişkiler   Sorunları     ve Belediyeler                                         Dr. Nuri TORTOP     Halkla ilişkiler Birleşik Amerika'da "pub­ nin emrinde yalnız bu görevi yapmakta veya
   lic relations and publicity" deyimleri ile ifade diğer görevleri arasında yürütmektedir.
   edilmektedir. Halkla ilişkiler ashndan insan    3 — Danışma büroları şeklinde çeşitli ku­
   ilişkileri (relations humaines) dediğimiz ilişki­ ruluşlarda vatandaşlara hangi işin, hangi bü­
   ler içine girmektedir. Halkm idare ile olan iliş­ roda kimler tarafından yapılacağını açıklayan,
   kilerinin bütün yönlerini kapsamma almakta­  yol gösteren bürolar vardır.
   dır. Ziyaretler, haberleşme ve halka bilgi ver­ 4 — Merkezî seviyede  "îdarî Danışma
   me gibi faaliyetler halkla ilişkiler faaliyetidir. Merkezî gibi" veya Fransa'da "Centre întermi-
     Halkla ilişkiler, kamu hizmetleri arttıkça nieteriel de Renseignements administratifs" gi­
   ve çeşitlendikçe daha büyük önem kazanmak­  bi telefonla vatandaş müracaatlarına cevap ve­
   tadır. Demokratik düzenle idare edilen ülkeler­ ren kuruluşlar vardır.
   de halkla ilişkiler bir hizmet olarak kabul edil­ 5 — Bazan da halkla iUşkiler firmaları
   mektedir. Bugünün kitle haberleşme araçları­  veya reklâm şirketleri şeklinde halkla ihşkiler
   nın çoğalması halkla ilişkiler faaliyetlerini da­ hizmetlerini ifa eden özel kurumlar vardır.
   ha kolay yapıhr hale getirmektedir O. De­
   mokratik düzenin bir özelliğide iş başında bu­  Belediyeler ve halk :
   lunanların idare olunanlara belli sürelerle he­  Belediyeler mahallî idare kuruluşlarından
   sap vermeleridir. Seçim bunlardan hesap ver­ biridir. Halka dayalı, başkan ve üyeleri halk
   me şekillerinden biridir. Halka verilen bilgiler- tarafından seçilmiş bir kuruluştur. Halkın en
   lede görevin bir başka diğer yönü yerine ge­ çok hizmetleri ile ilgilendiği kuruluşlardan bi­
   tirilmektedir.                   ride belediyelerd.'r. Belediyelerin vatandaşlara
                            götürdüğü elektrik, su, yol, temizhk gibi hiz­
     Halkla İlişkiler Teşkilâtı :         metler dolayisile beldede oturan herkes her
                            zaman belediye ile karşı karşıyadır. Bu demek­
     Halkla ilişkiler artık bugün benimsenmiş
   ve bir hizmet olarak telâkki edilmektedir. Hiz­ tir ki belediyelerde çalışan memurlarda halka
   metin görülmesi ise herşeyden önce bir teşki­ götürülen hizmetler dolayisile halka hizmet et­
   lâta ihtiyaç gösterir. Bu teşkilât nasıl olmalı­ mek için onların emrindedirler. Halkın olduğu
   dır. Ne seviyede kurulmahdır. Kime bağlı ol­ yerde belediye ve belediye memuru vardır.
                                                  ge­
                                           nazik
                                              olmaları
                            Bunlarm
                                 halka karşı
                                       ilgiU ve
   malıdır. Burada üzerinde duracağımız konu
   bu olacaktır.                   rekir. Özel teşebbüs ile kamu teşebbüsü muka­
     1 — Bazı ülkelerde ve kuruluşlarda halk­ yese yapılırsa, özel teşebbüste çalışan memur
   la ilişkiler "Enformasyon" adı altında kurulan ve işçi verimliliği sağlamak ve patronunun
   bürolar vasıtasile yürütülmekte ve bilgi topla­ müşterilerini memnun etmek için çalışır. Kamu
   ma, bilgi verme, afiş, broşür, basın bülteni, teşebbüsüde ayni ilkelere uymak durumunda­
   sergi, radyo ve televizyon programları hazırla­ dır. Örneğin belediyede başkan patron duru-
   ma işleri ile meşgul olmaktadır.        (1) Halkla İlişkiler Birinci Semineri 5-13 Aralık
     2 — Bazen halkla ilişkiler uzman veya    1966. S.B.F. Basın Yayın Yüksek Okulu. Teksir
   memurları  kuruluşun başında bulunan kimse­    Sahlfe 1.

                                                  529
   1   2   3   4   5   6   7   8