Page 2 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 2

Y ı L : M                               SAYI:  290 AKAMK   1969

                             İLLER
            Sahibi:                                AİMna :
        Tiiıik BelediyeciUBc                            Sanelilc : 60 TL.
                                               aylık
                                                 :
                                                  30 TL.
                                              6
          Derneği adıoa                            Yabancı memleketler*
         İsmet SEZGIN          BELEDİYELER               yıllığı : 100 TL.
         Mithatpafs Caddeci                          İlân ücretleri İdare ile
                                              kararlaştırılır.
          Telefon: 17 69 45         DERGİSİ             Nefrolunmaysn yazılar
           No. 45/2                               geri verilmez.
            Ankara        ^ Yazı tşleri Sorumlu Müdürü      Dİ7.İIİP basıldığı yar :
                          Dr. Nuri TORTOP          Ayyıldız Matbaası A. Ş.

             Bu dergide çıkan imzalı yazılar her zaman Türk Belediyecilik Demeğinin
                görümlerini aksettirmeyebüir. Bu gibi yazılardaki görügler
                         imza sahiplerine aittir.

                  İ L L E R       B A                  SERMAYESİ:       L200.(        - T L .

                     îl özel idareleri, Belediyeler ve Köylerin
                   Ellektrik, îçmesuyu, Turizm ve Yapı Tesisleri Ue
                 Harita, îmar Plânlan Proje ve inşaatlan için kurulduğu
                     günden bugüne kadar iLLER BANKASI ;
                     3.104J270.717,— lirahk yaünm yapmıştır.


                 YURT JtALKINMASINA KATILABİLMEE      ÎÇtN SİZ DE
              MEVDUATINIZI   İLLER  BANKASINDA    BtRlKTİREBlLİRSlNtZ.
             Kamu yararı türlü tesisler için İller Bankasımn I inci ve n nd Beg Yıllık
             Kalkınma Plânlarmdaki yatınmlan da şöyledir :
                                           Btttfin persondt
                  Program     FUfld    Gerçek- Bitirilen  maa rafının
             Yıllar   yatınm    yatırım   legme  İş adedi yatırıma oranı

             1963   200.304.000  194.509.000  % 97    303    % 10,4
             1964   219.939.000  201.170.000  % 92    422    % 13,0
             1965   216.229.000  220.076.000  % 102   398    % 13,5
             1966   212.901.000  267.948.000  % 126   479    % 12,5
             1967   262.050,000  361.549.000  % 138   612    % 10,4
             1968   316.992.000  485.757.000  % 153   1064    % 8,3


                                                (Basm A. 20468)
   1   2   3   4   5   6   7