Page 10 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 10

hallî idarelerin elektrik, havagazı, tramvay ve  1 — Bu düzenleme kanun seviyesinde ol­
      tünel işletmeleri (4768 s.k.).. Bu son kanunun malıdır. Ancak bu şekilde diğer kanunlarla ça­
      3. maddesine göre içişleri ve Bayındırlık Ba tışma ve kesişmeler önlenebiür.
      kanlıklarınca hazırlanmış, 1.7.1947 gününden-
      beri yürürlükte bulunan 42 maddelik bir YÖ­    2 — Çıkacak kanun, mahallî idareleri ve
      NETMELİK   mevcuttur. Bu yönetmehğin özel­  bunların birliklerini ve katma, döner sermaye­
      liği: 1) Emanet ve pazarhk usulünün esas olu­ li, ilk iktisadî işletmelerini de kapsamı içine
      şu, 2) idarî vesayetin hiç denecek derecede az almahdır. Kanunun içinde, iktisadî işletmeler
      oluşu, 3) ilân, teminat, sözleşme, v.s. gibi iş­ için özel hükümler getirilebihr.
      lemlerin külfetsiz oluşu, 4) Usulerden hangisi­  3 — Kanun, genel çizgileri itibariyle, çı
      nin tercih edileceği ve ihale yapılıp yapılmama­ kaçak Devlet ihale kanununa muvazi olmalıdır.
      sı hususunda komisyon ve idarelere geniş tak­ Ancak:
      dir yetkisi tanınmış olması, 5) Keşif dışı işle­
      rin müteahhide yaptırılması için nisbetin yük­   4 — Komisyon  teşkili, yetki ve görevler
      sek tutuluşu, 6) Miktarlar bakımından Anka   hususunda mahallî idarelerin ana teşkilâtını
      ra, istanbul ve izmir belediyelerine bağlı işlet­ nazarı itibara almalıdır.
      melerle diğer belediyelere bağlı işletmeler ara­  5 — Merkezî idarenin özellik taşıyan iş­
       sında ayırım yapılmış olması, ilh. gibi husus­ lerine ait hükümlerden sakmmalıdır.
      lardır.
                                  6 — İhtiva edeceği hükümler açık, basit
         Görüldüğü üzere mahallî idarelere bağlı  olmalı; müphemlikleri ihtiva etmemelidir.
      bütün  iktisadî işletmelerin bütün alım, satım
      ve ihalelerini kapsayan toplu bir düzenleme de  7 — Kolay uygulanır olmalıdır. Fuzulî va^
       yoktur.                      kit ve nakit kaybını mucip formahteler ihtiva
                                etmemelidir.
         VI — Mahallî idareler ihaleleri kanunu    8 — Tertipte basitten mürekkebe gidil-
         ihtiyacı :                  meh, emanet ve pazarlık usulleri asıl olarak
                                alınmah; diğer formaliteli usullere ancak ida­
         Yukarıda sayılan boşlukları doldurmak ve
      gerek mahallî idarelerin gerekse bunlara bağ- relerin açık menfaati bahis konusu olduğunda
                                baş
                                   vurulmalıdır.
       h iktisadî işletmelerin alım, satım ve ihale iş­
       lerini düzene sokmak için yeni hükümler geti­  9 — idarî vesayete en az ölçüde ve zaru­
       rilmesine ihtiyaç vardır. Bu yeni hükümleri  rî hallerde yer verilmeHdir. İdarî vesayet da­
       ihtiva edecek düzenleme şu esasları ihtiva et­ ğınık değil, muayyen bir mercide toplanma­
       melidir:                      lıdır.


       536
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15