Page 9 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 9

VI, teknoloji ve ilmin gelişmesi  karşısmda   bün­    1956   46.3   7.3   16.9   29.5   100.0
  ye  değişikliğine  sebep  olmuştur.  Türkiye'de  bu    1957   44.7   7.3   17.9   30.1   100.0
  vakıa  aynen  vârit bulunmakta   ve gecikmiş  bir    1958   46.9   6.5   16.7   29.9   100.0
  sanayi ve sosyal  gelişme, batımn  bir asır evvel    1959   44.9    7.5   16.7   30J.   lOO.Ü
  geçirdiği merhaleyi, bugün   için Türkiye'nin  ak­    1960   44.4   7.5   16.7   31.4   100.0
  tüel konuları  yapmaktadır.   Buna  rağmen  eski      Türkiye'de  şehirleşmenin   ana nedeni,  bir
  dünyadaki  tecrübelerin  dikkate  alınması  ve bu    ölçüde  şehrin çekimi  yamnda   teknolojik  geliş­
  sosyal ve ekonomik  bünye  değişmesinin  bir dü­    me, uygun  tarım  arazisinin sımrlıhğı,  toprağm
  zen ve belli millî maksatlara  regüle edilebilme    toplanması   ve  parçalanması   sonucu   tarım
  imkân  ve yollarının  bugün  için bilinmesi geliş­   alanlarından  itilme  olduğu  hususunu,   netice
  mekte  olan memleketler   için de büyük bir avan­    olarak  yukarıdaki  tablo  da teyid etmektedir.
  taj teşkil etmektedir.                      Şehir  faaliyetlerinin  ve  bilhassa  sanayiin

     a.  Türk  Ekononıisindeki    Bünye  Değişik­    istemlen  hızla gehşmemesi  sonucunda,  Türkiye'­
  liği:                             de şehirleşme  veya köyden  şehire göç daha çok
     Her  ne kadar  gözle  görülmese  de toplum    demografik   bir şehirleşme  vasfında  bulunmak­
  yapısındaki  değişmelerin  sebebi,  birinci plânda    tadır. Nüfusu  artan  şehirler sosyal ve iktisadî
  temeldeki  ekonomik   gelişmelere   bağlıdır. Bu    yönden  istendiği kadar  gelişme  kaydedememiş-
  ana fikir, Türkiye  nüfus  hareketleri  ve gelişme    lerdir.
  istikametleri  için de vâkidir.  1950-1960  döne­      Türkiye'de  tarımda  teknoloji  değişmesi  15
  minde  Türk  ekonomisinin geçirdiği   bünyesel  de­   senedenberi   devam  etmektedir.  Bunun  neticesi
  ğişim, köy  - şehirler arasındaki  nüfus  hareket­    olarak,  Türkiye'de,  diğer sanayileşmiş  ülkelere
  leri üzerinde birinci derecele  etkili olmuştur  ve   oranla  az olmakla beraber,  tarım  makineleşmiş­
  bu hareketlere   ilk hızı veren  saik, ekonomik     tir. Makinanın  kırdaki işgücünü  azalttığı ve şe­
  bünye  değişikliği  olarak  görülmektedir.   Bina­    hire  göçle makinalaşma   arasında  bir korelâs­
  enaleyh,  bu değişikliği  incelediğimiz   takdirde    yon  bulunduğu   açıktır. Tarımın  modernleşmesi
  köyden  şehire akının  en büyük  nedenini  teşhivS   nüfusu  kırda tutmamakta,   tersine, şehre  akım
  etmiş  olacağız.                        desteklemektedir.   Nitekim,  A\Tupa  ülkelerinin
     Gelişmekde  olan  her ülke  gibi Türkiye'de     faal nüfusunun   sadece  ^rlO'unun  tarımla  uğ­
  de tarım,  sektörünün   millî gehr içindeki  payı,    raşması  müstakbel  gelişmelerin  ne olacağı hak­
  1950-1980  döneminde   azalmıştır.  Bu  azalmanın     kında fikir vermektedir. Ayrıca,   tarımı  geliştir­
  gelişme  modeline  uygunluğu    yamsıra  sanayi    mek  suretiyle  köyden  şehire olan  akının  dur­
  sektörünün   payında  istenildiği kadar  bir  artış   durulması  fikrindeki  tezada  da bilhassa  işaret
  temin  edilememiştir.  Keza,  hizmet  sektöründe     etmek  isteriz. Öte yandan,  tarım  teknolojisi ge­
  dikkati  çeken  bir artış görülmektedir.   Aşağı­    lişmezse  dahi, mevcut  arazilerin artacak  nüfu­
  daki  (VIII) No. lu tabloda   başlıca istihsal fak­    sa yetmemesi   neticesinde  de  şehre akının  de­
  törlerinin millî gelirdeki oransal  payı 1948—100     vam  edeceği  normal mantık   icabıdır. Biz bura­
  emsaline  göre  gösterilmiştir.               da makineleşme   ile şehirleşme  arasındaki  iliş­
                                  kiyi gösteren  bazı rakamları   vermekle   iktifa
             TABLO  —  VIII             edeceğiz.
      BAŞLICA   İSTİHSAL   FAKTÖRLERİNİN                    TABLO  — I X
       MİLLÎ  GELİRDEKİ   ORANSAL   P A Y I
                                   BİR  TRAKTÖRE   İSABET  E D E N EKİLİ ARAZİ
        (1948 faktör fiatlan Ue, 1948=100)                  (Hektar olarak)
        Tarım Ulaştırma  Sanayi Hizmetler  Toplapı           Ekili arazi/Traktör (Hek.)    İndeks
  Yıllar    (1)   (3)    (3)    (4)    (5)    Yıllar           (1)           (2)

   1950    50.0   5.4   16.1   28.5   100.0    1935          8263.3          100.0
   1951    52.3   5.1   15.0   27.6   100.0    1940          7637.3           92.4
   1952    50.3   5.7   16.5   27.5   100.0    1945          6958.5           84.2
   1953    50.6   5.5   16.5   27.4   100.0    1950           595.0           7.2
   1954    44.9   7.3   17.7   30.1   100.0    1955           351.6           4.2
   1955    45.4   7.5   17.2   29.9   100.0    1960           363.3           4.4


                                                             55
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14