Page 8 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 8

T A B L O — V                 Şimdi,  köyden  şehire  akımn  istikametleri
        N Ü F U S B Ü V Ü K L Ü K L E R t N E G Ö R E    ve temerküz   ettiği bölgeleri incelemeye  geçiyo­
             Ş E H İ R S A Y I L A R I          ruz.
                                      Türkiye'de  nüfusu  en fazla  artan  şehirler,
                 1945     1955     lOT.Ö
      N ü f u s       (1)     (2)      (3)   yani, köyden  şehire akınların  toplandığı  yerler,
                                   bilhassa  50 binden   fazla nüfuslu   şehirler ol­
   10—20.000          62      72      79
                                   maktadır.  Nitekim,  1960'ta  bu nüfus  grubun­
   20—50.000          30      38      68
                                   daki  şehirlerin sayısı toplam  şehirler  sayısının
   50—100.000          6      11      16
                                   '/cl8.3'ü olduğu  halde,  aynı  yerlerin  nüfusları
   100.000'den fazla      4      6      14
                                   toplam  şehirli nüfusunun   S<^65.6'sını teşkil edi­
      Şehirli nüfusunun   yilük  artış hızı 1960 -   yordu.
   1965  döneminde   '^f51.5 olarak  toplam  nüfusun       Diğer   taraftan,  Türkiye'deki   şehirleşme
   artışından  fazladır. 1927  yılından  bu yana  şe­    hareketi  daha  başlangıçtadır  ve gerek   nüfus,
   hirli nüfusunun   artış hızı, genel nüfusun  artış    gerek  coğrafî  dağılım  bakımından   dengeli  de­
   hızının üstünde  bir seyir takip  etmiştir.  Köy­    ğildir. Nüfusun  bilhassa  temerküz  ettiği, yani,
   lerde doğum   orammn   ve tabiî artış hızının şe­    göçlerin  istikamet  bulduğu  bölgeler  Marmara,
   hirlerden  daha  yüksek  olduğu  gerçeği  karşısın­    Ege  ve Güney  Anadolu   bölgeleridir.  Bundan
   da (VI)  No. lu tablo, köyden  şehire yönelen  bir   sonra  Orta  Anadolu,  yani, Ankara   ve Konya,
   göçün   varolduğunu    göstermektedir.    Ayrıca,    çok  yakın  bir şekilde diğerlerini takip etmekte­
   (VII)  numaralı  tabloda  şehirlere  doğru  net gö­   dir. Netice  olarak, Samsun   - Gaziantep  arasın­
   çü görmek  mümkün   olacaktır.              da  çizilecek bir doğruda,  hattın  doğusu,  yani,
                                   Doğu  Anadolu,  şehirleşme   yönünden   en  geri

             T A B L O — V I             bölgeyi  teşkil etmekte  ve bu bölgeden  diğer böl­
      T Ü R K Î Y E G E N E L , Ş E H Î R L t V E K Ö Y L Ü gelere ve keza, yukarıda  adıgeçen  üç bölgenin
    N Ü F U S U N U N 1927'YE G Ö R E A R T I Ş İ N D E K S İ civarındaki merkezlere  bir nüfus  akını  açıkça
   Yıllar    Genel nüfus  Şehirli nüfus  Köylü nüfus   görülmektedir.
                                      Böylece,  müstakbel   Türkiye'nin  üç  mega-
   1927       100       100       100
                                   polis bölgesi; Marmara   Bölgesinde  İstanbul,  İz­
   1935       118       120       118
                                   mit ve Bursa  hattı, Ege Bölgesinde  İzmir ve ci­
   1940       131       144       128
   1945       138       154       134     varı, Güney  Anadolu  Bölgesinde  de Adana,  Mer­
   1950       153       174       150     sin bölgesi olarak  görülmektedir.
   1955       176       238       164
                                                 II
   1960       203       313       182
                                     Köyden   Şehire Göçün  Sebepleri:
             T A B L O — V I I
                                     Ülkelerin  bünye  değiştirmeleri  ve  gelişme
         Ş E H İ R L E R E G E L E N GÖÇLER        modelleri  tek bir prensip tahtında  mütalâa  edi­
        (Yıllık nüfus artı.şı temel alınarak)       lemez  ise de, diğer sosyal hâdiseler  gibi bu ve

   S a y ı m  S a y ı m d a fiilî Ort. Y'ıUık A r t . Net Göç diğer ekonomik  hâdiselerle  dünya   ölçüsünda
   y ı l l a n N ü f u s - Po. Göre N ü f u s - Pi. Po. - Pi. benzerlikler olduğu muhakkaktır ve bittabi or­
                                   tak noktalar  mevcuttur.   Bilhassa,  Avrupa'da
   1935     2.684.197     2.480.900     203.247
   1940     3.214.471    2.924.300     290.171   ve Amerika'da   19. asırda  başlamış   bulunan
                                   bünye  ve  sosyal yapı  değişikliğine  sebep  olan
   1945     3.441.895     3.386.800     55.095
                                   âmiller, derece  ve nisbeti  değişik  olmakla  be­
   1950     3.883.865     3.854.700     29.1GÜ
                                   raber,  Türkiye'nin  sosyal  yapısı ve  ekonomik
   1955     5.328.846     4.496.900     831.94G
                                   gelişmesine  de, aynı paralel ve aym  tesir - ne­
   1960     , 6.999.026    6.140.900     858.126
                                   tice bağlantısı içerisinde  kendini  belli etmiştir.
      Buraya  kadar  verdiğimiz   bilgiler, Türki­      Uzun  zaman  kapalı  bir iktisat nizamı  ve
   ye'de  1950'den   sonra bir şehirleşme   hareketi    daha  çok tarıma  bağlı küçük  yerleşme  ünitele­
   olduğu  kanaatim   açıkça  desteklemektedir.        rinin kendi iç dünyaları  içerisindeki  yaşayışla-


   54
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13