Page 7 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 7

T A B L O — I                Sanayi  ve hizmetlerde  çalışan  nüfus  oram
   T Ü R K İ Y E ' D E S A Y I M D O N E I V U L E R İ N D E YİLLİK gün geçtikçe artmaktadır.
            N Ü F U S A R T I Ş I
             ('/', olarak)
      S a y ı m dönemi        A r t ı ş oram       Köy  - ^hir nüfus oranımn  gelişmesi:
                                    Bizim  ilgilendiğimiz  nokta,  nüfusun  bu ar­
      1927—1935              21.2
                                  tış hızı yamnda  şehirli ve köylü nüfusunun da­
      1935—1940              17.3
                                  ğılımına  hâkim  olan oranın  ne olduğu  konusu­
      1940—1945              10.3
                                  dur.
       1945—1950              22.9
       1950—1955              29.7          Nüfus  topluluklarında   yerleşmenin   yeri,
       1955—1960              28.9       büyüklüğü   ve toplumu  meydana   getiren kişile­
     1965'te  yapılmış  olan nüfus  sayımı  neticesi   rin yaşayış  şekilleri, birbirleriyle  ilişkileri ve
  Tüı^kiye nüfusu  31 milyona  erişmiştir.  Nüfusun     iktisadî faaliyetleri  yönünden   farklılıklar do­
  bu şekilde  yüksek  artışı, yeni bir nüfus  siya­   ğurmaktadır.
  setini gerektirmiş  ve 1965'ten  bu yana  yeni bir
  nüfus   politikası  uygulanmaya     başlanmıştır.       Şehir ve kır nüfusunun   ayırımında  yerleş­
  Yeni  politikamn   esasını aile plânlaması  teşkil   menin  bü^liklüğüne   dayanan  özelliklerde,  bir­
  etmektedir.                           likte sanayileşme,  tarım dışı faaliyetler, üretim
                                              âilenin
                                                   küçülmesi,
                                      ihtisaslaşma,
                                                         işbölümü
     Nüfusun  hızla  arttığı  ve  doğurganlığın     tarzı, ve muhafazakârlık  ölçüsü gibi iktisadî ve
                                  tarzı
  yüksek  bir seviyede  bulunduğu   Türkiye'de kü­
  çük  yaş gruplarında   artmak  göze  çarpmakta­     sosyal ımsui'lar  bü^dik  ağırhk  taşmıaktadırlar.
  dır. (Tablo  —  II) 3  ana yaş  grubunun   dağılı-      Yukarıda  sayüan  kriterler ışığında  10 bin
  mim  göstermektedir.                     nüfus  Türkiye'de  şehir  ve köy ayırımı  için bir

                             T A B L O — I I
                      Ü Ç A N A ^ A Ş G R U B U N U N DAĞILIMI
                              (% olarak)
                 194,5        1950       1955        1960        1965
     Va.>j j^ruplan     (1)        (2)        (S)        (4)        (5)

       0—14        39.54        38.32       39.37       41.25       41.74
       15—64        57.12        58.35       57.05       55.22       54.16
       65          3.34        3.3S        3.58        3.53       4.10
       T o p l a m     100.00       100.00       100.00      100.00       100.00

     Gelişmiş  ülkelerde  0-14 yaş grubu   toplam    sınır olarak  seçilmiştir.  Bu  durumda   Türkiye
   nüfusun  %25-30'u  olduğu  halde, Türkiye'de  bu    nüfusunun   halen  ^r30'u şehirlerde  yaşamakta­
   oran  %42'ye  varmıştır.                  dır. Aşağıda  (IV) numaralı   tabloda şehirli nü­
     işgücünün   çeşitli  sektörlere  dağılımının    fusunda  yıldan yıla artışlar görülmektedir. Ke­
   incelenmesi  Türkiye'nin  iktisadî  yapısını  orta­   za, (V)  No. lu tabloda da nüfus  büyüklükleri­
   ya koymaktadır.    Nüfusumuzun    ,%70'i  kırsal   ne göre şehir sayıları artışı görülmektedir.
   yörelerde  yaşamaktadır   ve  çoğunluğu   tarımla
   uğraşmaktadır.   Aşağıda  (III) No. lu tabloda üç               T A B L O — I V
   ana sektörde  çalışan nüfus  görülmektedir.            Ş E H İ R V E l U R N Ü F U S U O R A N L A R I

             T A B L O — I I I                      (1950 — 1965)
      ü ç A N A S E K T Ö R D E Ç A L I Ş A N N Ü F U S
              (% olarak)                      Şehirli nüfus Şehirleşme hızı Köylü nüfus
                                  YıUar
              1955      196»      1965            (1)       (2)       (3)
   Sektör         (1)       (2)      (S)
                                   1950      18.5              81.5
   T a r ı m       82       79       75     1955      22.1       6,5      77.9
   S a n a y i       9       10       12     1960      26.3       6.5      73.7
   H i z m e t l e r    9       11       13     1965      29.9       5.1      70.1

                                                             53
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12