Page 6 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 6

Türkiye'de          Köyden        Şelıire      Göç     Problemi         ve        Köy    -  Şehir     Dengesi        içinde      Köy     ve    Küçük                 Belediyelerin           Kalkmması^^^
                                                 Ahmet   Hilmi  NALÇACI
                                                  Konya  Belediye Başkanı

      G i r i ş :                           Hâdiselerin  tahliline geçmeden   önce  Türki­
      1.  Sanayileşme   ve şehirleşme,  uzun  yıllar    ye'nin yerleşme  yapısı ve düzeni  hakkında  bilgi
   insanlığın  yaşama   çabası ve gayesi  olan bu sos­    vermekte  faide  vardır.
   yal  olay üzerinde  son senelerde  büyük  bir gö­
   rüş  değişikliği müşahede   edilmektedir.  2 0 . asır
   medeniyetinin   sanayileşme   kadar  önemli  olan
   ve bir veçhesi  bulunan   şehirleşme,   bugünün        Türkiye'nin   Nüfusu  ve  Toplum   Yapısııun
   yüksek   tekniği  ve imkânlarına   rağmen,   şehir­    Özellikleri:
   lerde  doğurduğu   zor sorunlar  dolayısıyla,  asrı­      a.  Nüfus:  Türkiye   nüfusunun   gelişmesi
   mızın  üstünde  en fazla durulan  aktüel  konusu­     ve artışı 1950'den sonra  çok hızlı bir tempo ka­
   nu teşkil etmektedir.  Meselenin  ağırlığı, madal­    zanmış  bulunmaktadır.   1 9 2 5 - 1 9 5 0 arası nüfus
   yonun  ters  tarafını, yani, köy  kalkınmasını   ve    artışları büyük  bir memnuniyetle   karşılamrken,
   köyün  daha  canh,  cazip ve yaşanır  bir hale ge­    bilhassa  1950'den   sonraki  devrede,  uzun  bir
   tirilmesi problemini   de ihtiva  etmekte   ve şe­    harbsiz  devrenin  hüküm   sürmesi,  iktisadî  ge­
   hirlerin  sorunlarına  çare  bulurken  bu  konuları    lişmenin  sosyal  yapıya   müessir  hale gelmesi,
   da  incelemeyi  zaruri  kılmaktadır.             genel  sağhk  ve kültür  yönünden   vâki gelişme­
      Bu  raporun  gayesi, köyün  boşalması,  can­    ler neticesi  artan  nüfus,  iktisadî  kalkınmanın
   landırılması,  şehir - köy dengesini  korumak   ve   birçok  tesirlerini frenleyici  bir mahiyet  alaca­
   ahenkli bir işbirliğini devam  ettirmek  yönünde­     ğı endişesiyle  kötümserlikle  karşılanmaya   baş­
   ki çabaları incelemek   olmakla  beraber,  alelek-   lanmıştır.
   ser diğer konuyu,  yani, şehirlerin  büyümesi   ko­      1 9 5 0 - 1 9 5 5 döneminde genel  nüfus  artışı
   nusunu  da  meselenin  beraberliği  ve ikizliği do­   %c21.1, 1 9 5 5 - 1 9 6 0 döneminde %c28.5, 1 9 6 0 - 1 9 6 5
   layısıyla  incelemeye  mecbur  kılacaktır.  Bu  ara­   döneminse   ise %o26.1 şeklinde  artış hızı kaydet­
   da, sanayileşme   ve kalkınma   gayretleri  içinde   miş  bulunmaktadır.
   bulunan  Türkiye  yönünden   hâdiselerin  Avrupa
   ölçüsünde  pek ahşılmamış   sebep ve  izahlarını  da      Verilen   rakamlarda    görüldüğü   veçhile,
                                          sonraki
                                                           yaklaşmış
   yapmak   zorunluğu   olacaktır.               1950'den  artış hızı, dönemlerde en %c30'a gelen hız­
                                                dünyada
                                                       önde
                                   bulunan
      2.  Üzerinde  bilhassa  dikkati  çeken  husus,    lardan  biri olarak  görülmektedir.
   bütün  dünyada   olduğu  gibi Türkiye'de   de mil­
   yonlarca  insamn  hareket  halinde  bulunmasıdır.        (Tablo  —  I)'de Türkiye'nin  nüfus  artışları­
   Binlerce  yılhk geleneklerinden    ve ahştığı  mu­    na  dair bilgi verilmiş bulunmaktadır.
   hitten koparak  tamamen    farklı, fizikî ve sos­
   yal bir çevreye  kitlelerin  göçmesi  ve  burada       (*)  Avrupa Konseyi  Mahallî İdareler Konferansı,
   alıştığımn  tam  tersi bir hayat tarzı içinde yeni    Avrupa  ölçüsünde inceleme  ve 1968 konferansı günde­
   iç sahalarında  çalışması,  tarih  boyunca  insan­    minin konusu olarak ele aldığı köyden şehire göçlerîe
   lığın karşılaştığı  en büyük  oluşumlardan    biri­   ilgili problemler ve köy şehir dengesi içinde köy ve
                                                          Derneg:imİ7.-
                                                     üzerinde
                                       belediyelerin
                                    küçük
                                               kaakmması
   sidir, Türkiye'de  de bu hareket  bilhassa  1 5 yıl-   den bir rapor istemiştir.
   danberi  belirli bir şekilde gelişmekte ve artmak­       Demek  Genel Sekreteri A. Hilmi Nalçacı'nın bu
   tadır.                             konuda  hazırladığı raporu yayınlıyoruz.
   52
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11