Page 5 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 5

zife gören  Belediye   Reisleri   arkadaşlarımız     yoruz.  AID  Teşkilâtı  ile yapmış  olduğumuz   bu
   kendi  güçleri  oranında  bu hizmetlere  katıldık­    projenin  çalışmalarında   emeği  geçen  kıymetli
   ları takdirde bu  kanunlarımızın   daha  çabuk  çı­   dostlarımıza,  arkadaşlarımıza   huzurunuzda   te­
   karılacağına  emin   bulunduğumuzu    da  ayrıca    şekkür  etmeyi  bir borç bilirim, içlerinden  biri­
   ifade etmek  isterim.                    si şu anda  yammızda   bulunmaktadır,   Mr. Ste­
                                   vens. Türk  belediyecilerinin  yetişmesi,  eğitilme­
      Muhterem   Belediye  Reisleri  arkadaşlarım;
                                                               i
   Türk  Belediyecilik   Derneği  bu  çalışmalarının    si hususunda  bizler kadar gayret göstermesi ti­
                                                               i
   yanında  yeni  kurulan   belediye  teşkilâtımızın    bariyle  de ayrıca kendilerine  karşı derin bir l ­
   bulunduğu   mahallerin  Belediye   Reislerine  An­    gimiz  ve saygımız  bulunmaktadır.
   kara'da  10-12 günlük  seminerler   tertip etmek       Toplantımızın   Türk  belediyeciliğine  ve be*
   suretiyle  Belediye  Reislerimizi  bir eğitimden  ve    lediyelerimize  faydalı  olmasını  Cenâb-ı  Hak'tan
   öğrenimden    geçirmek   istemektedir.   Ayrıca,    niyaz ederim.
   Türk  Belediyecilik  Derneği  İmar  ve İskân  Ba­      Burada  sizlere çok kıjonetli arkadaşlarımız
   kanlığı  ile yapmış  olduğu  bir çalışma  ile Bele­    biraz önce ifade ettiğim  konular  üzerinde  bilgi­
   diye Muhasiplerini,  belediyelerin  teknik eleman­     ler verecekler, aym  zamanda   hazırlanan  konu­
   larını yine bir eğitimden  geçirmek  istemektedir.     lar üzerinde görüşlerini  bildirecekler  ve bu  ka­
                                    nunları izah  edeceklerdir.  Sizler de  tatbikatın
      Bu  toplantılarda  ayrıca  Türk  Belediyecilik    uygulanmasım   size verdiği bilgiler ve görgüler
   Derneğinin   sizlere daha  faydalı  olabilmesini  ve    içerisinde  kanunların  daha  mükemmel   bir şe­
   Türk  belediyeciliğine  daha faydalı  olmasını  Bağ­    kilde çıkmasını  sağlıyacak   şekilde ışık tuta­
   lıyacak  şekilde  ve belediye  üzerinde  ilmî çalış­   caksınız.
    ma yapacak  üniversitelerdeki   kürsülere  ve iliva
    adamlarımıza   yararlı olacak  şekilde kütüphane­        Pazartesi  gününe  kadar  devam  edecek  olan
    sini zenginleştirmeye  gayret  etmektedir.         bu toplantımızda  çok  yararh,  çok ilginç sonuç­
                                    ların çıkacağını  tahmin  ediyoruz.
      Ayrıca,  küçük  belediyelerimizin   bakanlık­
    lardaki işlerinin takibi işinde elinden gelen gay­       Toplantılarımızın   faj^dalı  geçmesi  dileğini
    reti gösterme  çabası  içerisindedir.            tekrarlarken  bütün   belediyeci  arkadaşlarımı,
                                    bütün  misafirlerimizi  Türk  BelediyecUik   Der­
      Bu  çalışmalarımızın   bir kısmını  AID  Teş­    neği adına  en derin  saygılarımla   selâmlarım
    kilâtı ile bir proje düzenliyerek yapmış  bulunu­    muhterem   arkadaşlarım.
                                                              51
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10