Page 4 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 4

Belediyecilik  Derneği  bir çalışma  düzeni  içeri­   böyle  bir kanunla  Türk  belediyelerinin  yürütül­
   sindedir.                            mesinin  devamını  sağlamanın   ne kadar  güç  ol­
                                   duğunu   muhterem   Belediye  Reisi arkadaşları­
      Bugün  burada  düzenlediğimiz  bölge  toplan-
   tılanmn  ikincisidir. Bundan   önce Konya   ilinde   mız  yakinen  bilmektedirler.
   altı ilimizi kapsayan bir bölge toplantısı  yaptık.       Üzerinde  duracağımız   ikinci konu  da bele­
   Bugün   ikinci bölge toplantımızı  Karadeniz'in  en    diye gelirleri hakkındaki   konudur.
   müstesna   illerinden  biri olan  güzel ve  büyük       Biliyorsunuz,   1948  yılında  hazırlanan  ve
   Samsun'umuzda    yapıyoruz.  Toplantıya  151  Be­    1949  yılında çıkarılan  bir kanunla  belediyeleri­
   lediye Reisi arkadaşımız   davetlidir.
                                   mizin  gelirleri sağlanmaktadır.   Halen  elimizde
      Üçüncü  Ege  Toplantımızı   Aydın'da  yapa­    bulunan  5237  sayılı kanun  Türk  belediyelerinin
   cağız. Bu  toplantıya  161 Belediye  Reisi katıla­    gelirlerini sağlayan   bir kanundur.    Fakat  bu
   caktır. Dördüncü   Doğu  Toplantımızı  Erzincan'­     1949  konjonktürü   ile 1967 konjonktürü   arasın­
   da yapacağız,   bu  toplantıya  da  121  Belediye    da geçen  zaman  içerisinde  bu gelir kanununun
   Reisi katılacaktır   ve böylelikle  1200'e  yakın    belediyelerimizin  ne kadar  aleyhine  işlediği çok
   Belediye  Reisimizin  yarısına yakın  olan 550  Be­    açık bir gerçek  olarak  suyun  üstüne  çıkmıştır.
   lediye Reisi  arkadaşımıza    1967  yılı içerisinde    1948  konjonktürü    içerisinde  belediyelerimize
   bölge toplantıları  ile belediyelerimizin   gelirleri,   bir parça  nefes aldıran  bu kanunun  bugün  için
   imar  meselelerimiz,  1580  sayılı kanun  gibi ko­    hiçbir ihtiyacımıza  cevap  veremiyecek   derecede
   nular  üzerinde  çok  yetkili  arkadaşlarımız   ge­    cılız kaldığını söylediğimiz  zaman  gerçeği  bütü­
   rekli bilgUeri,  ilgili Bakanlığın  hazırladığı  ka­    nü ile ifade etmiş oluruz.
   nun  taşanları  üzerinde  görüşleri  ifade  edecek­       Muhterem    Belediye   Reisi  arkadaşlarım;
   lerdir.                             Türk  Belediyecilik  Derneği  bu kanunlar  üzerin­

     Muhterem   belediyeci   arkadaşlarım;   sözü­    de geçen  kongresinden   itibaren  çalışmaya  baş­
   müz  buraya  gelmişken,  belediyelerle  ilgili ka­   lamış ve ilgili makamlara   derdini   duyurmuş,
   nunlar  üzerinde  de bir nebze  durmak   isterim.    biraz sonra  konferansımızın   devamı  müddetin-
   Hepiniz  biliyorsunuz   1930'larda   henüz  Türk    ce değerli konuşmacı   arkadaşlarımız,   Müsteşar
   toplumunun    gerekli  gelişmeyi   göstermediği,     Muavinimiz,  Mahallî  İdareler  Genel  Müdürümüz
   kültür  durumumuzun    çok  dar seviyede  bulun­    ve diğer  arkadaşlarımızın   konuşmalarında    ifa­
   duğu  zamanlarda   1580  sayılı kanun  çıkarılmış    delerinde  bulunacakları  şekilde bu kanunlar   ha­
   ve bu kanun  belediyelerimizin   yönetimini,  ku­    zırlanmış  ve bir kısmı Meclis'e sevk  edilmiş bu­
   rulmasını  ve çalışma  şeklini tesbit etmiştir. Ara­    lunmaktadır.  Geçen  sene, Belediye  Gelirleri hak­
   dan  40 yıla yakın bir zaman  geçmiştir;  cumhu­     kındaki  Kanun  Meclis'e sevk edilmiş,  komisyon­
   riyet idareleri  bu 40 yıl içerisinde Türk  millet    larda çalışmalara  başlandığı  anda  Meclis'in  ta­
   ve devletini bir asır boyu  ileri götürmüştür.       tile girmesi sebebiyle  yarım  kalmıştır.
                                      Bugün,  Belediye  Gelirleri  hakkındaki   Ka­
      Zaman  lehimize  değişmiş,  beldelerimiz  da­
   ha  mamur   hale gelmiş,  belde  halkımız  gerek    nun, Malî Tevzin  Kanunu,  Emlâk  Vergisi Kanu­
   kültürel,  gerek  sosyal  ve gerekse  iktisadî  yön­    nu hazırlanmış  ve iki tanesi Meclise  sevk  edil­
   den  daha  ilerlemiş ve zamanın  gelişen  ve deği­    miş olup, bir tanesi de sevk edilmek  üzeredir.
   şen  şartlarına  1580  sayılı Belediye  Kanunu   in­      Bu  kanunların  çıkmasında  Belediye  Reisle­
   tibak  edememiştir.   Zaman   zaman  yeni  Beledi­    ri arkadaşlarımızdan   demokrasilerde   baskı usu­
   ye Kanunu   çıkarılma  çalışmalarına  girişilmiştir,    lü diyeceğimiz  bir çalışma, düzeni  içerisine gir­
   fakat çok yazık  ki belediyeci arkadaşlarım,   bu­    melerini,  miUetvekillerimizi   ve senatörlerimizi
   güne  kadar  bir kanun  çıkarılamamıştır.   Bunda     bu konu  üzerinde  tahrik etmelerini,  çalışmaları­
   hepimizin hatası  vardır. Gelip geçmiş  yönetimin,     nı, ilgilerini temin etmelerini  bilhassa  istiyece-
   eski belediyeci arkadaşlarımızın   da, milletvekil-    ğim,  istiyeceğiz ve  böylesine  önemli  ve böyle­
   lerimizin  de  hatası  vardır.  Zamammızın,    yir­   sine büyük  vazifeler  gören  belediyelerimizin  ve
   minci  yüzyılın ikinci yarısından  sonra  teknolo­    onların, halkın  temsilcisi olarak başlarında  ger­
   jinin böylesine  süratle  geliştiği bir  zamanda     çekten  büyük,  ciddî ve fedakâr  bir şekilde va-


   50
   1   2   3   4   5   6   7   8   9