Page 3 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 3

Ummn Belediye                  Başkanları           Bölge      Toplantısı

                      ipi      Konuşması


                                                   îsmet  SEZGİN     Sayın  Vali Vekilimiz,  sayın  misafirlerimiz       Muhterem   arkadaşlarım,   kaldı ki memleke­
  ve çok değerli Belediye  Reisi arkadaşlarım.       timizin  nüfusunun   ''rSS'ünü yani  13 milyondan
                                   fazlasını, bir başka deyime  göre de küçük  bele­
     Türk  Belediyecilik  Derneği'nin  tertip etmiş
  olduğu  bu Bölge  Toplantısına  yüksek  huzurları­    diyeleri de saydığımız  zaman  ^c37'sini beldeler­
                                                       halkımız
                                                             teş­
                                          hudutlarında
                                     belediye
                                   de,
                                                  yaşıyan
  nızla şeref  vermiş  olmanızdan   dolayı  hepinize    kil etmektedir.
  ayrı  ayrı Derneğimiz   adına  şükranlarımızı   su­
  narız.                                Muhterem   Belediye  Reisi   arkadaşlarım:
                                   Türkiye'de  13 milyon  vatandaşmuzın   her türlü
     Hepinizin  bildiğiniz  gibi Türk  Belediyecilik
  Derneği,  Türk  belediyelerinin  ilmî, sosyal ve di­   medenî  ihtiyacını  düzenlemeyi,  jiirütmejnl bele­
  ğer  sahalarda  gelişmesini,  çağdaş  uygarlık  tür­    diyelerimiz üzerlerine  almış  bulunmaktadır.
  leri içerisindeki  belediyelerimizin   sorunları  ile      Belediyelerimiz,  Belediye  Reislerimiz  öyle­
  memleketimizin    beldelerinin   günün  gelişen  ve    sine çeşitli, öylesine güçlü, öylesine bü\-ük halk
   değişen  ihtiyaçlarına  cevap  vermesini  sağlamak     hizmetleriyle  karşı  karşıya   buluımıaktadır   ki
   amaciyle  ve bütün  Türkiye'deki   belediyelerin    sabahleyin  yatağından  kalkan  bir belde sakini
   kurduğu  bilimsel bir dernektir.              gözünü  açar açmaz  musluğun   başına gitmekte
                                   ve suyrı münasebetiyle    belediye  ve hattâ  bir
     Bugün   Türkiye'de  1200'e   yakın  belediye    parça da belediye reisi üe karşı karşıya  gelmek­
   mevcuttur.
                                   tedir. Sokağa  çıktığı  zaman  sokağın   çamuru,
     Hepiniz  biliyorsunuz  beldelerin  vazgeçilmez     sokağın  kaldırımından   tutunuz  da içme  suyun­
   unsurlarından   birini  Mahallî  İdareler  olarak    dan, elektriğinden,   kanalizasyonundan,    şehrin
   görüyoruz.                           imarından,  bakımından,  temizliğinden,  hastane­
     Mahallî  idareler,  halk idareleri, beldelerin    sinden,  ebesinden,  doktorundan   ve çeşitli hiz­
   müşterek  ve medenî  ihtiyaçlarım  düzenleyen  ve    metlerle  karşı karşıya  gelmektedir.  Hattâ  baş­
   en iyi şekilde yürüten  kurumlar,   müesseseler     ka deyimle  şunu  da  ifade etmek  mümkündür:
   olarak  vatandaşların   günlük   yaşayışı  ile her   Muhterem   belediyeci  arkadaşlarım,   vatandaş
   zaman  karşı  karşıya  bulunan   müesseselerdir;     doğumundan   ölümüne  kadar  yine bütün  safha­
   halk  müesseseleridir.  Bu  halk  müesseselerinin.     sında belediye  ile karşı karşıyadır. Vatandaşla,
   Mahallî  idarelerin  devlet  olarak, toplum  olarak    halkla, onların yaşadığı  beldesi ile böylesine ha­
   verdiğimiz  önemin  büyüklüğü   hem  beldelerimi­    şır neşir olan beldelerimizin  ve belediyelerimi­
   zin imarı, hem  de halkımn   daha  mes'ut,  daha    zin karşılaştıkları  zorlukları, güçlükleri  biliyo­
   müreffeh   yaşamasım   sağlaması  yönünden   ay­   ruz.
   rıca manalı,  ayrıca  önemlidir.                 Bu  sebeple, hepinizin  üye bulunduğu   Türk


                                                              49
   1   2   3   4   5   6   7   8