Page 2 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 2

YIL  : 25                                      ŞUBAT   1968  —  SAYI  : 268


                                 İLLER                     Abone:
                                                             TJL.
        Türk   Beledîyecüflt                ve                   Senelik : : 24 T . L .
                                                           12
                                                        aylık
                                                      6
         Demeği   adına            BELEDİYELER                  Yabancı memleketlere
                                                          (40)
                                                      yıllığı
                                                            T J ^
         İsmet  SEZGİN                                      t15n ücretleri idare
        3Ijthatpaşa Caddesi              DERGİSİ                   Ue kararlaştırılır.
                                                       Neşrolunmayan
           N o . 45/2                                    yazılar geri verilmez
         Telefon 17 69 45         Yazı  İşleri Sorumla  Müdürü           Dizilip basıldığı yer :
            Ankara                                      Ayyıldız Matbaası A. Ş.
                              Dr. Nuri  TORTOP


             Bu dergide  çıkan  imzalı yazılar  her zaman  Türk  Belediyecilik  Demeğinin
                 görüşlerini  aksettirmeyebilir.   Bu  gibi yajzılardaki  görüşler
                             imza  sahiplerine  aittir.                   İ L L E R           B A N K A S I                      SERMAYESİ         600.000.000,      TL.                 îl özel İdareleri, Belediyeler  ve Köylerin  Harita,  İmar  plânlan,
                  Su, Elektrik, Turizm  ve Yapı  tesisleri proje ve yapımları  için
                  kurulduğu   günden  bug^üne  kadar  lUer Bankası  faizler hariç
                       2.479.257.717,—   liralık yatırım  yapmıştır.

                    YITRT  KALKINMASINA     KATILABİLMEK    ÎÇİN SÎZ DE
               MEVDUATINIZI      İLLER   BANKASINDA      BHUKTtHEBlURSlNlZ.


               Kamu  yaran  türlü tesisler için İLLER  BANKASI'mn     son yıllardaki
                             yatmmlan   da şöyledir  :
                1960  yıh  füU  yatınmı            167  Müyon   TL.

                1961   "   "     "             161    "
                1962   "   "     "             171    »>   u
                1963   "   "     "             190    >»   »»
                1964   "   "     "             191

                1965   "   "    "             221    "    "
                1966   "   "     "             265
                1967  (9 aylık)     "             233


                    Toplam              1 Milyar 599  Milyon  TL.

                 1967 Yılı Programında   ele alman işlerin toplam  keşif bedeli
                    609.000.000,—   Ura  olup, fiilen yatırılacak  miktar
                             258.550.000,—   TL.'dır.


                                                         (Basın A . 20333J
   1   2   3   4   5   6   7