Page 10 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 10

Yeni  alanların  tanma  açılması  da  verimin       Her  ne kadar  Türkiye'de   sanayileşme   ile
   düşüşüne   âmil olmuş   bulunmaktadır.   1950'de    şehirleşme  aym  tempoda   gelişmemiş   ise de, bu
   14.500  hektar  arazi  işlenirken  1960'ta  bu  rak-    da fazla nüfusun   şehre gelmesi  için büyük  bir
   kam  23.227'ye  baüğ  olmuş,  fakat  birim  başına    faktör  karakterini  muhafaza   etmektedir.
   o nisbette bir mahsul  artışı müşahede   edileme­       Gelişen  sanayi  ile birlikte şehirlerde  temer­
   miştir.                              küz eden  hizmetler  inşaat vesaire  istihdam im­
      Tarımda   entansite  eğilimi  son  10-15  yılda    kânı olarak  köylüye  cazip gelmektedir.   Ayrıca,
   artmış  bulunmaktadır.   Son 15 yılda  umumî  ik­    şehir ve  köy  arasındaki  ücretlerin  çok  farklı
   tisadî gelişmenin  neticesi, Türk  tarımı  entansif    oluşu  ve şehirde  mevcut  yüksek   hayat  stan­
   cinslere  doğru  ka3anıştır.   Endüstri   bitkileri,    dardı, bu  cazibeyi  artırmaktadır.
   meyvacılık,  sebzecilik  tanma  nisbetle  daha  çok
   saha   kaplamak    temayülündedir.     1950  de       (Tablo —  XI)'de  100 binden  fazla  nüfuslu
   1.030.408   hektar   olan  bu  sahalar   1960'ta    illerde işçi sayısı, ücret artışı ve şehirleşme  du­
   1.573.914  hektara  yükselmiştir.               rumu  yüzde  olarak  görülmektedir.
     Küçük   topraklarm   yetersizliği  ve  makine­
  leşme,  gübreleme,   sulama,  ilaçlama  gibi yatırım     lOO.OOO'DEX F A Z L A T A B L O — X I      O L A N
                                                     BİR MERKEZİ
                                               N Ü F U S L U
  zorlukları  ve kredi  Lmkânsızhkları,   toprağın  te­   İLLERDE   İŞÇİ S A Y I S I V E ÜCRETLER ARTIŞI  İLE
  merküzüne   sebep  olmuştur.                       ŞEHİRLEŞME    DURUMU    ARTIŞI
     Yükselen   iktisadî  konjonktür   ve  yukarıda                (% olarak)
   sayılan  sebeplerle   küçük  arazileri  işletmenin            l.şçi Sayısı Art. Ücret Art.  Şehirleişnıe
   zorluğu  ve  verimsizliği,   sahiplerini  şehre  göç            (1952-1960)  (1952-1960)  (1952-1960)
   ettirirken,  normal  işletmelerin   buraları  satın   Uler         (1)      (2)      (3)
   almasıyla  büyümesi   neticesine  varılmıştır. Ay-    Ankara        132      188      124
   nca,  küçük  işletmelerin  veraset  yoluyla  bölün­    Eskişehir       23      165       70
   mesi,  bu  hareketi  ters  yönden   desteklemiştir.    İstanbul        49      168'      49
   (X)  numaralı  tabloda  işletmelerin  büyüme   nis-
   betleri açıkça  görülmektedir.                 Bursa          2      168      48
                                   Konya         67      184      90
                                   Kayseri        50      143      60
              T A B L O — X
                                   İzmir         21      145      60
      İŞLETMELERİN    BÜYÜ:\LE  NİSBETLERÎ
                                   Adana         59      122       96
                  (
   Yıllar   Ortalama İş Büy. Dönüm)   Büyüklük  indeksi
                                   Gaziantep       34      178       75
   1948          848           100          c)  Şehirleşme   hareketinin  diğer  sebepleri
   1949          875           103       olarak  şehirde  mevcut  kültür  kurumlarının   ve
   1950          944           111       imkânlarımn   fazlalığım  da zikretmek   gerekmek­
   1951          1.011          119       tedir. Türkiye'de  bugün  10 binden  fazla nüfus­
   1952          1.113          131
                                   lu yerlerin genel  nüfus  içindeki payı  %29.9  ol­
     Bu  arada  orman  köylerinin  durumuna   da    masına  rağmen,  öğretmenlerin   %46'sı  bu  yer­
   aynca  işaret etmek  zarureti  vardır.  Türkiye'de     lerdeki okullardadır.  Keza,  altyapı  imkânlarının
   toplam  olarak  2.5 milyon  inşam  barındıran  bu    noksanlığı  ve  sosyal  hizmetlerin   kifayetsizliği
   bölgelerde,  artan  nüfus  nisbeti, iş ve geçim  sa­   de, malî durumu  müsait  olan köy nüfusunun    şe­
   hası açamadığı   ve tabiatın  korunması,   orman     hirlerde  oturmasını  teşvik etmektedir.  Bu grup,
   varlığının  muhafazası   sebepleri  tahtında  büyük    şehirde  oturmakla   beraber,  ekonomik   faaliyet­
   gelişmeler  göstermediği   için şehre  göçler, mez­    leri yönünden   köyle  ilgisini  kesmemekte   ve
   kûr  bölgelerde  en büyük  âmil  olmakta  devam     köyde  kazamp,  şehirde  yaşamayı   daha  uygun
   etmektedir.                           bulmaktadır.
      b)  Köyden   göçün  ikinci  bir faktörü  de       d)  Olaja  hızlandıran   en  büyük   faktör,
   şehirlerin  çekimi  olarak  görülmektedir.   Kentsel    ulaştırma  sektöründeki   büyük  gelişmedir.  Son
   faaliyetin  temelim  teşkil eden  sanayileşme   ge­    20 yılda  karayolu   ulaştırmasının   Türkiye'de
   liştikçe şehre  karşı ilgi ve göç artmaktadır.       büyük  gelişme   kaydetmesi,   kapalı  bölgeleri


   56
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15