Page 9 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 9

8 —  Avrupa  ve uluslararası konular  üze­   1968  günlerinde   yapılacaktır. Bu  konferansta
         rinde konserler,  tiyatro  temsilleri,-   ele ahnacak  konularla  ilgili ha^ırhklar  şimdi­
   ,     folklor geceleri, balolar, spor gösteri­   den başlamıştır.  Gelecek  konferansın  gündemi
         leri, sinema festivalleri düzenlenme­     tesbit edilmiş ve bu konu üe ilgUi raporun  ha­
         si,                       zırlanması  için üye ülkelerin mahallî  idarelerle
                                 ilgili resmi ve özel kuruluşlarına  ve ulusal  ve
      9 — Ayni  konular  üzerinde  sokakların.    uluslararası  mahalli idare derneklerine   gerekli
         dükkânların  vitrinlerin süslenmesi,
                                 yazılar  gönderilmiştir.
     10 —  Öğrencilere  Avrupa   ile ilgili dokü­     1968  Haziramnda   A\Taıpa  Mahallî  İdareler
         manlar  dağıtılması.
                                 Konferansında   ele alınacak konulardan  birisi de
      Belediye reisleri afiş ve diğer mahalli vası­  "köyden  şehire akın problemi  ve kursal bölgele­
   talarla ve diğer yetkili organlarda radyo  veya    rin şehir ve köyün dengeli kalkınması"   dır.
   televizyonla günün  anlam  ve öneminden   halkı
   haberdar  edebüeceklerdir.        ^           Konferans  bu konuda  1967 Ağustos  sonuna
                                 kadar  gerekli bilgilerin toplanarak  hazırlanacak
      5 Mayıs yılın 365 gününden biridir. Mahallî   ulusal  çaptaki raporun  gönderilmesini  üye  ül­
   İdareler yalmz  5 Mayıs  günü  değil yılın diğer   kelerin  ilgili mahallî idareler  kumluşlanndan
   her gününde  Avrupa  ile ilgili faaliyetlerini yapa- istemişti.
   büirler. Avrupa  fikrinin  yayılması  için kurul­
   muş  olan birliklere katılmak, diğer ülkelerin şe­     Konferansa  bildirilecek  bilgiler  arasında
   hirleri ile ilişki kurarak kardeş şehir  olmak,    şunlar  yer almaktadır  :
   onlarla kültür, spor ve diğer alanlarda mübade­
   lede bulunmak,  yangın,  sel, yer sarsıntısı gibi     1 —  Uluslararası  bir kuruluş  içinde veya
   felâketlerde kardeş şehirleri hatırlayarak  onlara         ilgili ülkede konferans konusu  ile ilgili
   yardımda  bulunmak   gibi faaliyetleri  devamh          bütün  rapor, inceleme,  anket gibi ya­
   hale getirebilirler.                          yınlanmış,  yazılar,
      5 Mayıs Avrupa   gününün  ilgili ülkelerde      2 — Avrupa'da   köyden  şehire akın harita­
    ne şekilde kutlanması  gerektiğini açıklayan  te­         sının hazırlanmasına   yarayacak  ista­
    mennileri yukardaki  satırlarımızda  ilgililere du­        tistik, harita ve diğer kakmaklar,
    yurmuş  oluyoruz.  Mahallî imkân  ve özelliklere      3 — Konferans   konusu  ile ilgili Dernek,
    göre il ve belediyelerimiz tarafından  5 mayıs          kuruluş.   Enstitü  gibi  teşekküllerin
    gününün  Avrupa  günü  olarak kutlanmasını  te­         adresleri,
    menni ederiz.
                                    4 —  Yukarda  ki şemaya  uygun  olarak fay­
                                       dalı, görülecek diğer bütün  doküman­
      MAHALLÎ   İDARELER    AVRUPA    KON­
    FERANSININ     YEDÎNCt   TOPLANTISI    HA­          lar.
    ZIRLIKLARI   :
                                    Çeşitli ülkelerden  bu konuda  gönderilecek
      Mahallî İdareler Avrupa  Konferansı  en son   raporlar  Konferans  Sekreterliğince  değerlendi­
    7-10  Haziran  1966  günlerinde  Strasbourg'da     rilecek ve birleştirilecektir. Bu suretle toplantı
    toplanmıştır. Bu konferansa  memleketimizi   tem-   gününden  önce  ilgililerin konu üzerinde  aydın­
                                                   i
    silen 10 kişi katılmıştır. Konferans ki yılda bir   lanmaları  ve meseleleri daha yi  tartışabilmeleri
                        i
    toplandığından  yedinci toplantı 10 -14 Haziran    imkâm  hazırlanmış  olacaktır.

                                                            199
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14