Page 8 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 8

Avrupa       Günü      5  Mayısta        Kıîlanifûi:


                                                    Dr. Nuri  TORTOP       Bu yıl Nisan ayı Türkiye'de  Avrupa  günü­    Avrupa  Birliğine bağlılığın bir işareti olacağım
     ne hazırlık bakımından  daha  hareketli  geçmiş­    belirtmektedir.
     tir. Bir yandan Avrupa  Konseyi  Mahallî İdare­
     ler Konferansı  Daimi  Komitesi  4-9  Nisan  ta­      Günün  Kutlanması  :
     rihleri arasında  İstanbul, Ankara  ve  İzmir'de      Avrupa  gününün  kutlanması  dolayisiyle l­
                                                              i
    toplantılar  yapmıştır.  Çeşitli ülkelerden 30  ka­   lerin,  belediyelerin  belediye   reislerinin  ve
    dar delege  bu toplantılara katılmıştır. Ayni  ta­   diğer mahallî kuruluşların  neler yapabilecekleri
    rihlerde  Avrupa'nm   çeşitli ülkelerinden  parlâ­   hakkında  konsey  bazı açıklamalarda  bulunmuş,
    mento  üyeleri de memleketimizi   ziyaret etmiş­    ve bu tavsiyeleri içine alan dört  sahifelik  bir
            k
    ler ve her iki unüun  üyelerinin hazır bulundu­    bülteni ilgililere göndermiştir. Biz bu tavsiyele­
    ğu bir merasimde  İstanbul şehrine  Avrupa  Mü­    ri burada mahallî  idarelerimize  duyurmaya   ça­
    kâfatı verilmiştir.                     lışacağız.

       5 Mayıs  Avrupa   konseyinin  kuruluşu  gü­
    nüdür.  Avrupa  ülkelerinin üyesi bulunduğu  Av­      5 Mayıs günü resmi binalar Avrupa   bayrağı
    rupa  konseyinin  kuruluşu  Avrupa'mn   gelişme­    ile donatılacaktır. Avrupa   bayrağının   zemini
    sinde  yeni bir devrin başlangıcı  olmuştur.  Bu­    mavidir.  Üzerinde  sarı  renkte  (on iki) yıldız
    nun için Avrupa  Mahallî İdareler  Konferansı  bu    vardır. Mahallî İdareler tarafından  5 mayıs gü­
    günün  üye devletler tarafından  kutlanması  te­   nü yapılabilecek  diğer hususlar  bültende şu şe­
    mennisinde   bulunmuş   ve Avrupa  Konseyi  Ba­    kilde sıralanmıştır:
    kanlar  Komitesi  de bu temenniye  uyarak  5 Ma­      1 —  5 mayıs  günü  meydanlarda   Avrupa
    yıs gününün  Avrupa  Günü  olarak  kabul edilme­          bayrağına  selâm  merasimleri  düzen­
     sini uygun görmüştür.  Avrupa  Konseyi  Bakan­          lenmesi,
     lar Komitesi bu  kararı 1964  yılında almış, ve      2 —  Eski Muharipler,  gençlik  kuruluşları
     1965, 1966, 1967 yıllarında 5 Mayıs, Avrupa  ül­
     kelerinde parlak  törenlerle kutlanmıştır.              ve okul öğrencileri  tarafından  geçit
                                         törenleri yapılm,ası,
       Bu yıl da, 5 Mayıs yine kutlanacaktır.  Bu      3 —  Tercihan  Avrupa  ile ilgili bilgiler ve­
     amaçla  Avrupa  Mahallî  İdareler   Konferansı          ren kitaplar  olmak  üzere  çocuklara
     Başkam  Sir FRANCİS   HİLL  bir bildiri yayın­         mükâfat   dağıtılması,
     layarak bütün  üye devletler ve mahallî kuruluş­      4 —• Avrupa   ismi  verilen veya  Robert
     larına göndermiştir.   Bu bildiriler Türk  Bele­          Schuman,  Winston  Churchill,  Alcide
     diyecilik Derneğine  de gönderilmiştir. Az sayıda
                                                gibi
     Fransızca  ve İngilizce olarak  gönderilen  bildi­        de  Gasperi edilen Avrupa'mn   yapıcıla­
                                                              ve
                                                           okul
                                                        yol,
                                                   m.eydan,
                                         rına
                                            ithaf
     rilerden bir kısmı Türk  Belediyecilik  Derneği          âbidelerin açılması,
     tarafından  ilgililere ve bir kısım belediyelerimi­     5 —  Belediye  reisleri ve diğer ilgililer ta­
     ze İller ve Belediyeler Dergisinin  Nisan  sayısı
     ile birlikte gönderilmiştir.                      rafından Avrupa  ile ilgili konular üze­
                                         rinde konuşmalar  yapılması,
       Avrupa  Mahallî  İdareler  Konferansı  Baş­
     kanı bildirisinde 5 Mayıs 1968 gününün  Avrupa       6 —  Kardeş, komün  veya belediyelerin  ka-
     günü olarak  bütün Mahallî  İdareler bölgesel ku­         tılmasiyle  gösteriler düzenlenmesi,
     ruluşlar ve ilgili Dernekler tarafından  kutlan-      7 —  Kardeş,  şehirler, Avrupa  ve Avrupa
     masım  istemektedir.  Ayrıca  bu günün  mahallî         kuruluşları  hakkında   sergiler  açıl­
     birlik ve teşekküller tarafından  kutlanmasının          ması,


     198
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13