Page 7 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 7

Büyük  şehir bunların hiç birisinden  müs­      Şehirleşmenin,  kasaba,  şehir ve büyük  şe­
   tağni kalamaz. Bu kadar  çok ve bu kadar gün­   hir üzerindeki tesirleri ayni değildir. Ama esa­
   lük hayatla ilgili unsur bir araya nasıl getirile­ sen bunların  güçleıi de bir birinden  farkhdır.
   cektir ve bunlar hep birUkte büyük  şehri nasıl   Bu  itibarla tesir altındaki reaksiyonlarda  ben­
   teşkil edecektir. Bu suaUn cevabı  nazım  imar    zerlikler olacaktır. Bumın başında  şehirleşmenin
   plânlarında  toplanır.                  yarattığı çeşitli dertlerin çarelerinin  aranması
                                gelir. Aslında meselelerin  teşhisi güç olmakla
     Nazım  imar plânı olmayan  büyük  şehir ve­   beraber  bunların  halli ayni derecede  kolaylık
   ya metropol  belediyesi bir kargaşalıktan başka    arz etmez. Çare aramrken  çok kere sathi, geçici
   bir şey değildir.                    ve kısa vadeli tedbirler üzerinde durulması  yal­
     Nazım  imar  plânı bir defa yapılıp sonra   nız memleketimize   mahsus  bir durum  değildir.
   unutulan  bir kuru doküman  değildir. Hayatın,    Şehirleşmenin  bütün  sebep ve neticeleri ile teş­
   çağın, teknolojinin icaplarım büyük şehre aktar­   his ve tedavisi yolunda  insanlığın uyamşı  pek
   masını  becerebilen, büyük  şehirle beraber  ya­   uzak  olmayan  bir maziye  dayanmaktadır.   Bu
   şayan ve bu sebeple de üzerinde bilgili, görgülü,  beyanım  sizleri rahatlatmasın.  Madem   ki her­
   tecrübeli ve sanatkâr  mütahassıslarm   devamlı    kes yeni uyanmaktadır,  biz geç kalmamışız  gibi
   bir şekilde  çahşmasım   icabettiren  bir plân­   bir intibâa kapılmayımz.  Herkesin  derdi kendi­
   dır.                            sinindir.
     Bütün  bunlar  metropol  belediyelerin geniş      İkinci Beş Yıllık Plânın bii'inci >ahnda istik­
   icra yetkilerini ellerinde bulunduran otoritelere    bal için bir tahminde bulunacağım.  Mamur   ve
   sahip olması zaruretini doğurmaktadır.
                                 Müreffeh  Türkiye  hedefine  mutlaka  erişeceğiz.
     Yeni hazırlanan  Belediye  Kanunu   Tasarı­    Bu, acısız, sancısız ve kendüiğinden olmayacak­
   sında memleketimizin  karşılaştığı artan ihtiyaç­   tır. Meşakkatli ve zor bir iştir, ama başarılacak-
   lar gözönünde tutularak, kasaba, şehir  ve büyük    tır. Başka bir yol yoktur. Hal böyle olunca şe­
   şehir belediyeleri arasında  lüzumlu  ayırım  ya­   hirleşme, sür'atU bir şekilde şehirleşme,  bütün
   pılmıştır.                         problemleriyle  birlikte  şehirleşme  kaçımimaz
     İkinci Beş Yıllık Kalkınma  Plânımızda  da   bir zaruret olacaktır. Türk idarecileri, belediye­
   belediyelerin gelir kaynaklarının  günün  ihtiyaç­   cileri, şehircileri eli kolu sıvayıp zaman geçirme­
   larına uygun hale getirileceği, belediyelerin bu­   den işe koyulunuz. Her millet kendi büyük  şeh­
   gün  yürürlükte  olan 1580  sayılı Kanuna  göre    rini yapmıştır. Her milletin  büjnik  şehirleri o
   mecburi  ve ihtiyari görevleri arasındaki  ayırı­   milletin millî karakterini ve millî damgasım  ta­
   mın yeni baştan düzenlenmesi  temel ükeler ola­   şır. Sadece çalışan işleyen bir şehir değil, ayni
   rak kabul  edilmiştir.                  zamanda  damgamızı   taşıyan şehirler  meydana
     ikinci Beş Yıllık Plân, belediye hizmetleri­   getirmeye  mecburuz.  Bu sahada  çalışan ve ça­
   ne ve imar plânlarına ait ehemmiyetli tedbirleri   lışacak olan değerli  idarecilerimize  ve teknis­
   getirmektedir.                       yenlerimize  başarılar temenni  ediyorum.
                                                          197
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12