Page 6 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 6

idi. Çünkü Osmanlı împaratorluğn   o günkü dün-    ölçüleri içerisinde gidebilmek ve gelebilmek  du­
     yamn  en kudretli devletlerinden  biri idi.      rumundadırlar.  Bu durum  evvelâ şehrin ana is­
       Sanayi  inkılabı medeni  dünyaya   yeni bir   keletini teşkil eden yolların demiryollarımn, ha­
     çehre verdi  ve büyük  devletlerin yerini ve sı-   va meydanlarının,  limanların  iskelelerin, metro­
     rasım  değiştirdi. Ve neticede  kalkınmış  mem­    ların, istasyonların, otobüs terminallerinin, oto­
     leketler, kalkınmakta  olan memleketler  ve kal­   mobil  park yerlerinin, bir birini tamamlayacak
     kınmamış  memleketler   ayırımı ortaya  çıkmış­   ve beraber  çalışacak  şekilde tanzimini  icap et­
     tır.                            tirir.
       Kalkınmakta   olan memleketlerin  hedefi kal­      Büjmk  şehir bir medeni çehreyi haiz olmak
     kınmış  memleketlere   ulaşmaktadır.  Kalkınmış    mecburiyetindedir.   Bu, endüstri  sahalarımn,  iş
     memleketler  yüksek  bir hayat  standardını  va­   yerlerinin, ticaret mahallerinin,  çarşı ve pazar­
     tandaşlarına  temin edebilmiş  olan memleketler­    ların,  otellerin,  lokantaların,  hastahanelerin
     dir. Endüstrileşmeden  kalkınmış  memleket   ha­   bir kargaşahğa  meydan  vermeyecek  şekilde tan­
     line gelmiş tek bir memleket  mevcut  değildir.   zimini  gerektirir.
     Türkiye'nin  hedefi kalkınmış  memleket  olmak­       Büyük  şehir bir kültür  merkezidir.  Üni­
     tır. Bütün kaynaklarımızı   harekete  geçirirken    versite kampusları,  okullar, tiyatro, opera,  si­
     endüstrileşmeyi  itici bir kuvvet olarak almamı­    nema  gibi  eğlence   yerleri,  stadyumlar   ve
     zın sebebi budur. Bu yolda  ilerlerken, memle­    spor siteleri, konser salonları, oditoryumlar, çe­
     ketimiz de önümüzdeki  on sene, önümüzdeki   yir­   şitli rekreasyon  sahaları, müzeler,  kütüphane­
     mi beş sene içinde şehirleşme hareketlerini  hız­   ler, serg^ ve meşherler millî mefarihi teşkil eden
     landıracak ve cazibe merkezlerinde metropol    be­   âbideler, ibadet yerleri, mezarlıklar yine ahenkli
     lediyesi meselelerini çok  daha mûdil  hale geti   bir şekilde büyük  şehrin içinde yer almalıdır­
     recektir. Şimdiden  bunları görmeğe,  tecrübemi­    lar.
     zin, bilgimizin, hayal gücümüzün   ve  düşünme       Büyük  şehir  bir istihlâk m,erkezidir. Her
     ufuklarımızın  vüsati, kudreti ve kabiliyeti  nis-   türlü istihlâk maddelerini,   mevsim  şartlarına
     betinde fantaziye  kaçmadan,  kademeli  gelişmeyi    tabi olmadan  kıtlık, karaborsa, yaratmadan  bü­
     mümkün   kılacak  şekilde tedbirlerimizi  düşün­    yük şehrin kilerinde halk  bulabilmelidir.
    meye mecburuz. Plânlarımızı    devamlı bir şekilde      Büyük  şehir, nefes almak  mecburiyetinde­
    geliştirmeye  mecburuz.  Bunun  içindir ki metro­   dir. Yeşil sahaları, parkları, ormanları,  gölleri
    pol belediyeleri hem  günlük  hayatın çok güç  olan   ve plâjları, bütün şehir halkına  cevap verecek
    tanzimiyle,  hem de gelecek hayatın  çeşitli muh­   sayı ve vüsatte olmalıdır.
    temel  meseleleriyle  günlük  hayatın  dağdağası       Büyük  şehir  ısınmak   mecburiyetindedir.
    içerisinde kaybolmadan   dengeli bir şekilde meş­   Bu, kömür,  gaz, akaryakıt ve diğer yakacaklara
    gul olmaya  mecburdurlar.  Hiç olmazsa  on sene   ihtiyacı doğurur.
    sonraki  ihtiyaçlar düşünülmeli,  on sene sonraki      Büyük  şehirde herkesin  meskene   ihtiyacı
    şehir tasavvur  olunabilmelidir.  Büyük  şehir ya­   vardır. Bunun  için büyüyen  şehri kendi  başına
    şayan  bir varlıktır. Her canlı varlık gibi onunda  bırakıp sonradan  neden  böyle oldu demek  yeri­
    hayatım  tanzim eden  belirli kaideler vardır. Bu   ne, büjöiyen  şehri arzu edilen  istikâmetlerde
    kaidelere  uymayan   tedbirleri bozacaktır. Yeni­    büyütmek   lâzım,dır.
    lerini almaya idarecileri mecbur  kılacaktır. Bu­      Büyük  şehir temiz tutulmak  mecburiyetin-
    gün  yaptığımzı  küçük yaparsamz,  bugün  yaptı­  , dedir. Bu, su, çöp, kanalizasyon,  drenaj mese­
    ğınızı tabiî büyümenin  seyrine aykırı yaparsa­    lelerini ortaya çıkarır. -
    nız, yarın bunları yeni baştan yapmaya  mecbur       Büyük  şehir aydınlık olmak  mecburiyetin­
    kalırsımz. Tabiîdir ki, bu bir israftır ve kaynak-   dedir. Büyük  şehrin  sosyal problemleri  vardır.
    lanmzı  tüketir.                      Kimsesiz çocuklar,  himayeye ve  şefkata muhtaç

       Ayrıca  büyük  şehrin nefes  alacağı pence­    ihtiyarlar, hastalar, sakatlar,  işsizler, fakirler
    reler vardır. Bu pencereleri açmasamz,  zorlamr-    büyük şehrin itinasını beklerler. Çocuk yuvaları,
    sınız.                            huzurevleri, aş evleri, reabilitasyon müessesele­
       Büyük  şehir makinalı bir endüstri şehridir.   ri, dispanserler, kreşler büyük şehrin ihmal edi­
    Şehrin  sakinleri istedikleri yere makul  zaman    lemez üniteleridir.

    196
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11