Page 5 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 5

Bilindiği gibi, mahallî idarelerin yetkilerini   sahada  aldığı büyük  vazifelerin çokluğu  karşı­
   daraltmaya  matuf  düşünceler  şunlardn^ :       sında, bunların  bir kısnumn  mahallî  idarelerin
      Bütün  dünyada  haberleşme  hızlanmış,  mer­    soınımluluğuna  bırakılması,  demokratik  icaplar
   kezden  idarenin ihtiyaç göstereceği  zaman  un­    kadar rasyonel  çalışma  usullerinin  de bir neti­
   suru kısalmıştır.                      cesidir.
      Plânlı bir ekonominin icapları bir kısım yet­      Yine  genel mahiyette  bir temayül  olarak
   kilerin mei'kezileştirilmesini gerektirmektedir.      belediye  hizmetlerinin  gittikçe  meslekileştiğini
      Memleketin  her  tarafına  şamil yeknasak     ve ihtisaslaştığını görüyoruz.  Bu gerçek  beledi­
   esaslara  dayanan  sosyal hizmet   proğramları,    yelerimizin kendi  hizmet  alanlanna  giren  işler
   bilhassa bu gayelerle  faaliyet gösteren   siyasi   için yüksek vasıfh insan gücü  yetiştirme  bakı­
   partilerin mevcudiyeti,  bu proğramları   mahallî    mından  geniş  tedbirler  almalarım  da  lüzumlu
   idarelerin değişik tatbikatından kurtarmayı  icap    kılmaktadıx\
   ettirmektedir.                          Bugün  ortaya  çıkan diğer bir problem  de
      Diğer  taraftan  modern  kamu  hizmetlerin­    hemen  her memlekette   belediyelerin  sorumlu­
   de en iyi tatbikata elverişh bir tekniğin, gele­   luklarının icaplarını karşılayacak  malî kabalak­
   neksel bölgeler yerine merkezî  bir plânla bir bi­  lardan  mahrum   bulunmasıdır.   Anayasamız,
   rine bağlanmış  sahalar  ölçüsünde  teşkilâtlan­    memleketimizde   ötedenberi  karşılaşılan bu  du­
   dırılması ihtiyacı da önemlidir.             rumu  ve mahallî  idarelere verdiği önemi  gözö-
      Buna  mukabil  mahallî idarelerin  yetkilerini   nünde  bulundurarak,   "mahallî  idarelere görev­
   tutma  temayülü  bugün  de kuvvetini  büsbütün    leri ile orantılı gelir kaynakları sağlanacağım"
   kaybetmemiştir.                       emretmiş  bulunmaktadır.
      Mahallî  özelliklere ve bunların  değişiklik­      Şüphe  yok ki bilhassa Türkiye  gibi az geliş­
   lerine intibak edecek bilgili bir idarenin yerinde   miş bir memlekette,   gerek  malî, gerek  insan
   ve yakından  idare olduğu bir gerçektir.        gücü  kaynaklarını  temin  etmekte   güçlüklerle
      Ayrıca  kamu  hizmetlerinde  mahallî ilginin,   karşılaşması  tabiî olan belediyelerimizin  bir ta­
   kuvvetli tutulması,  mahallî bağlılık ve işbirliği­   raftan gelir kaynakları  takviye  edilmekle  bera­
   nin harekete  geçirilmesi  de önemlidir.  Halkın    ber, devlet bütçesinden, İller Bankası kredilerin­
   faydalanacağı  hizmetleri  yapacak  teşkilât üze­   den ve diğer devlet  imkânlarından    yapılacak
   rinde müessiriyeti, mahallî  idarelerin yetkisiyle    yardımlarla  desteklenmesi   zaruridir. Her halde
   daha yi  sağlanabilir.                   belediyelerimizin  özellikle ihtisas isteyen hizmet
       i
      Bundan  başka  demokraside  mühim  olan si­   sahalarında  ilmî ve teknik araştırma,   vasıflı
   yasi eğitim ve tecrübenin mahallî idare kademe­    insan gücü  ve hizmet Hçi  eğitim   ihtiyaçlarım
   sinde başlayıp  gelişmesi bu  idarelere verilecek    karşılayacak  bir teknik  yardım   merkezinden
   yetkinin genişliği nisbetinde teşvik  bulmuş  ola­   faydalandırılmaları  da önemli  bir ihtiyaçtır.
   caktır. Mahallî idarelerdeki  geniş yetkinin  bir      Bugün  bütün  dünyamn   ve memleketimizin
   taraftan  merkezî  idarenin bazı yersiz müdahe-     karşılaştığı mühim  problemlerden   birisi metro­
   lelerine karşı teminat teşkil etmesi, diğer taraf­   pol belediyeleri tâbiriyle ifade olunan gelişmeler
   tan pluralist demokrasiyi  meydana  getiren  un­   içinde meydana   çıkan güçlüklerdir.
   surlara  mahallî  idarelerin de katılmasiyle  de­      Metropol  belediyeleri şehirleşme  hareketinin
   mokrasinin  zenginleşeceği  ileri sürülebilir.      ileri merhaledeki  neticesidir.  Köylerden  şehir­
      Bu  bir birine zıd gibi görünen  iddiaların    lere ve şehirlerden cazibe merkezleri  haline ge­
   her birinde bir hakikat  payının  mevcut  oluşu,   len mihrâklara  devamlı  ve gittikçe artan  bir
   nıahallî idarelerin yetkileri bakımından   ortala­   akım kaçımimaz,  önüne  geçilemez  bir gerçektir.
   ma  bir nizamın  değerini belirtmektedir.   Yeni    Bunun  son 150 sene içerisindeki neticeleri orta­
   Anayasa'mız   m,ahallî idareleri eskisine nazaran    dadır. 1800 senesinde Londra   sadece bir milyon
   kuvvetlendiren teminat hükümleriyle    bu dengeyi    nüfuslu  bir şehirdi. Bugün  on milyon  nüfuslu­
   sağlamıştır.                         dur. Dünyamn  bugünkü  büyük  şehirleri 1800 se­
      Bugün  bütün  dünya  memleketlerinde   ma­    nesinde hemen  hemen  aynı durumda   idiler.
   hallî idarelere daha  geniş  vazifeler veren  bir      1800  senesinde  İstanbul'un  bir buçuk  mil­
   temayül  mevcuttur.  Devletin  bilhassa  sosyal    yon nüfusu  vardı ve dünyanın  en büjrük  şehri


                                                           195
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10