Page 4 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 4

Gerçekten  belediyeler bugün  gittikçe bÜ5m-      Eski  Roma'da  ve  Yunanistan'da   Pericles
     yerek  geleneksel  sınırlarından  taşan  şehirlerin    devrinde  köyden  şehre akın bir âfet telâkki edi­
     idaresinde  genişliği ve çeşitliliği artan ihtiyaçlar   liyordu. Eski Bizans'da  hem  zirai  bölgelerdeki
     karşısında  yeni şartların istediği intibak ve de­   istihsali muhafaza,  hem  de İstanbul'daki  müs-
     ğişikliği göstermen,  sür'atü  şehirleşme  hareke­    tehhk  sayısını artırmama  gayesiyle  şehre giriş
     tinin yarattığı problemlere  ayak uyduracak   bir   kayıt altına alınmakta  idi. Osmanlı  devrinde  de
     yenilik ve yaratıcıbk  ruhu içinde daha  tesirli ve   buna benzer  tedbirler alınmıştır. Fakat  modern
     şümullü   hizmetlerin  sorumluluğunu    üzerine    dünyada  köyden  şehre  akının cebri yasak  re­
     almahdır.                           jimleriyle önlenmesi  değil, ancak  bunun  uygun
        Sanayi  inkılabı şehirleri birer  imalâthane     şartlar içerisinde cereyanın  sebep  ve neticeleri
     haline  getirmiştir. Buna  paralel olan haberleş­    bakımından  düzenlenmesi   ve bilhassa  şehirleş­
     me  inkılabı neticesinde her memlekette  şehirler­   meden  doğan  durumun   ıslahı bahis konusu  ol­
     de ticari, kültürel ve fikrî merkezler  teşekkül    maktadır.
     etmiştir. Sanayiin   meydana   getirdiği  iktisadi      Mahallî  idarelerin, bu  arada  belediyelerin
     çekici kuvvet  yamnda,  şehirlerde  ki sosyal ha­   karakteristik  vasıfları Birleşmiş  Milletlerin bir
     yatın  ve kültür  gelişmesinin  daha  zengin  un­   dökümamnda    şöyle izah edilmektedir  :
     surları da şehirlere akını hızlandırmıştır.           Mahallî  idare aşağıdaki  vasıfları haiz bir
                                    hükümet   ünitesidir.
        Bugün  bütün  dünyada  köylerden  şehirlere
     ve şehirlerden  şehirlere doğru  devamlı,  bir göç,      a. — Muayyen  ve meskûn  bir sahada  yet­
     şehirleşme  hareketine  kaçımimaz  bir kuvvet  ka­   kili olmak,
     zandırmaktadır.   Şehirlere  göç ve şehirleşme  ye­      b. — Ayrı bir bütçe ile ve hiç ohnazsa bir
     ni kamu  hizmetleri  ihtiyacım  da peşinden  sü­   dereceye kadar   malî serbesti içinde ayrı bir ka­
     rüklemektedir.   Bilhassa  iktisadi bakımdan   az   nunî hüviyeti  bulunmak,
     gehşmiş  ülkelerde  hızlı şehirleşme  çok önemli       c. — Mahallî  işlerin görülmesi  hususunda
     sosyal  problemleri  ifade eder. Şurasım  ehemmi­    yetkili olmak,
     yetle belirtmek  lâzımdır ki, modern  dünyada  şe­      d. — Merkezî hükümetten   a3n:ı ve bilhassa
     hirleşme', sanayileşmenin,  kültürel  ve ekonomik    seçimle  gelen üyelerden  kurulduğu  takdirde  bir
     değişmenin   ayrılmaz  bir  parçasıdır.  İktisadi   dereceye  kadar  serbestiyi haiz olmak,
     bünyedeki  değişme  neticesinde  şehirlerin  hızla      Bu hüviyeti ile mahallî idareler ve bu ara­
     büyümesinden    doğan  problemleri  ve  bunların    da belediyeler, halkın halk  için halk tarafından
     halli için teşebbüs  edilecek politikaları,  tatbi­   idaresinde  ilk kademeyi  teşkil eder. Biz mem­
     katta, topyekûn  millî kalkınma  hareketinin  ge­   leketimizde  demokratik  idarenin  samimi  taraf­
     rektirdiği  iktisadi, siyasi, idari  problemlerden    tarları ve müdafileri olarak, bütün  m,ahallî ida­
     ayırmaya  imkân  yoktur.                 reler gibi, belediyelerin de halk iradesini sada­
                                    katle aksettiren, ondan  aldığı yetki ile kanunlar
        Şehirleşme  hareketinin  getirdiği muazzam     çerçevesinde  ona hizmet  eden  demokratik  mü­
     ve çeşitli meseleler karşısında  belediyelerin  bü­   esseseler  şeklinde idaresini Anayasa'mızda   ifa­
     yük  güçlüklerin  baskısına  maruz  kaldığı  bir   de edilmiş bir icap sayarız.
     gerçektir.  Zaman  zaman  yalmz  belediyeleri de­      Bununla  beraber  mahallî  idarelere verile­
     ğil, bizzat devleti düşündürecek  çetin gerçekler­    bilecek yetkilerin genişlik sımrları, bugün  siya­
     le karşı karşıya bırakan  şehirleşme, memleketin     set ilminde artışma   konusu  olan bir meseledir.
                                           t
     değişen  ve gelişen bünyesinin   icabıdır.  Bazan    Bilhassa  batıda modern  millî devletlerin orta­
     belediyelerin  karşılaştıkları  güçlükleri  önleme    ya çıkmasına akaddüm    eden tarihi devirlerden
                                            t
     bakımından   şehirlere akım   yasak tedbirleriyle    kalmış  şehir idarelerinin bağımsızlığı yavaş  ya­
     durdurma   düşüncesinin  ileri sürüldüğü  de gö­   vaş merkezî  hükümetin  tarih içinde genişleyen
     rülmüştür.  Toplımı  hayatının  bünyesinden   ge­   yetkileriyle daralmaya   başlamış  ve plânlı eko­
     len bu hareketi, bilhassa demokratik  düzen  için­   nominin  tatbikatı mahallî  idarelerin yetkileriyle
     de caiz görülebilecek  tedbirlerle önlemek  müm­    merkeîâ  mükûmet   yetkileri arasında  kalkınma
     kün olmadığı gibi esasen bu arzu  edilecek bir şey   icaplarına  uygun  bir dengeyi   lüzumlu  kılmış­
     de değildir.                        tır.


     194
   1   2   3   4   5   6   7   8   9