Page 3 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 3

MşMm          îM^m^^          MmMia         "Büyük      Belediyelerde                 îoımkn        IConferansı"        Açış     Konuşması
     ıs      Belediyecilik  seminerine  katılan  kıymetli   bir tekâmül  geçirmişlerdir. Beldelerimizin  mem­
   üyeleri muhabbetle   selâmlarım.             leket umumi  hayatı ve ekonomisi  üzerindeki  ro­
      Modern  demokratik   idaı^enin temeli olan    lü düşünülecek  olursa, belediye hizmetlerinin  de
   mahallî  idareler  çerçevesi içinde, belediyeleri­    doğrudan   doğruya  ve dolayisiyle  millî  hayat
   mizin çegitli meseleleri ile bu meselelerin hal ça­  üzerine olan büyük  tesiri anlaşılır. Bir taraftan
   releri üzerinde inceleme  neticelerini ve görüşle­   memleketin   ekonomik  ve sosyal  bünyesindeki
   ri bir aray getirecek faydalı tartışmalara imkân    değişikliklerle meydana   gelen şehirleşme  hare­
   verecek  belediyecilik semineri değerü  bir teşeb­   ketinin neticesi olarak belediyelerimizin  sayıları
   büsü ifade eder.                      artmış, diğer taraftan  sanayiin, teknolojinin  ve
                                  sosyal şartların ilerlemesi  dolayısıyla hizmetle­
      Bu  semineri tertip edenleri takdir eder, ba­   ri genişlemiş  ve çeşitlenmiş  ve sorumlulukları
   şarılı olmasını dilerim.                  ile birlikte vatandaş   hayatına   olan tesirleri
      Bilindiği gibi, Anayasa'mız mahallî  idarele­   ehemmiyet   kazammştır.
   re büyük  önem  atfetmiş ve Anayasa'mn   gerek­
    çesinde belirtildiği üzere  "demokratik  bir dü­      1950  de 657 belediyemiz varken  1968 de, bu
    zende mahallî  idarelerin geniş yetkilerle teçhiz   sayı 1238  e yükselmiştir.
    edilmesini genel olarak kabul  eden bir esas oldu­      1950'de nüfusu  100  binin üstünde  5 şehri­
    ğu mülâhazasiyle  bu idarelerin organlarının  se­   miz  varken  1965'te 14 şehrimiz  olmuştur.
    çimleri demokratik   esaslara  bağlandığı  gibi      1950 de İstanbul 983 bin, Ankara  288 bin,
    bunların merkezî  idare ile olan bağlantılarımn    îzmir  227 bin. Adana  117 bin. Bursa  103  bin
    da kanunla  düzenlenmesi"   öngörülmüştür.        nüfusa  sahipken,   1965 de İstanbul  1 milyon
                                  742 bin, Ankara  904 bin, İzmir 441 bin, Adana
      Anayasa'mızm   116 ncı  maddesi   mahallî    289 bin, Bursa 212 bin nüfusa erişmiştir.
    idareleri şöyle tarif etmektedir :              Filhakika  dünyanın  hemen  her yerinde,  şe­
                 i
      "Mahallî  idareler, l, belediye veya köy  hal­   hirlerin genişlemesini,  yepyeni  ihtiyaç ve prob­
    kının müşterek  mahallî  ihtiyaçlarını karşılayan    lemlerin doğmasını  gerektiren  şartlar  karşısın­
    ve genel karar organları  halk tarafından  seçilen   da modern  şehir idaresi de yeni hizmetler yeni
    kamu  tüzel kişileridir."                 vazifeler ve yeni yetki ve sorumlulukları   iste­
      Beldenin  ve belde sakinlerinin mahallî  ma­    mektedir.
    hiyette müşterek  ve medeni  ihtiyaçlarım  tan­      Bugünkü   büyük   şehirlerde  orta  çağdan
    zim ve tesviye ile mükellef bir tüzel kişilik ola­  kalmış  surlar ve kaleler nasıl modern  çağ için­
    rak tarif edüen belediyelerin, mahallî  idareleri­   de hiç bir ihtiyaca tekabül  etmeyen   kalıntılar
    miz içinde hususi ve ehemmiyetli bir yeri vardır.   halinde görülmekte   ise, bu şehirlerin idaresinde
    Memleketimizde   on dokuzuncu  asır  ortalarına    de geçmişin  bugün  için manası kalmamış  mües­
    kadar  giden  mazisi boyunca,   belediyeler, mü­    seseleri,  usulleri de öylece  bir  kifayetsizliği
    him  halk  ihtiyaçlarını  karşılamak   vazifesinii;   temsil etmektedir.  Bunların  yeni ihtiyaçlara  gö­
    icabı olarak, halkımızın kendi ihtiyaçlarına  kar­   re ele alınarak  bugünün  ve tahmini  imkân  ve
    şı şuurlaşması  ve bu sahadaki  kamu  hizmetle­    tasavvur  dahilinde  bulunan  yarının  icaplarına
    rinin gittikçe genişlemesi  bakımından   devamlı    uydurulması   bir zarurettir.

                                                             193
   1   2   3   4   5   6   7   8