Page 2 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 2

Y I L : 25                                     MAYİS  1963 —  SAYI:  271

                                İLLER
                                                      Abone:
           SahiU:                                      asnelik: 24 TJ..
        Türk  Belediyecilik               ve                  6 «ylık : 12 T L.
         Demeği  adına                                  Yabancı memleketltrf
                                                       (40)
                                                    yıllığı
         îsmet  SEZGİN            BELEDİYELER                  Üân ûcretJeri T L
                                                          idare
        Mithatpaşa Caddesi             DERGİSİ                  ile kararlaştınlır.
                                                    Neşrolunmayan
           No. 45/2                                    yazılar geri verilmea
         Telefcn 17 69 45         Vxa  Işjîeîi Sorumlu ?flüdiirü        Dizilip basıldığı yer :
           Ankara                                    Ayyıldız Matbaası A. Ş.
                             Dr. Nuri  TORTOP             Bu dergide  çıkan inızalı yazılar her zaman Türk  Belediyecilik  Derneğinin
                 görüşlerini  alisettirmeyebilir. Eu   gibi yazılardaki  görüşler
                            imza sahiplerine  aittir.                   İ L L E R          B A N K A S I


                    SERMAYESİ:         1.200.000.000,     TL.               İl özel idareleri, Belediyeler  ve Köylerin, Harita,  İmar Plânlaıı, Su,
             Elektrik, Tııriznı ve Yapı Tesisleri, proje ve yapımları için kuruiduğ^i gün­
             den bLigüne kadar  iLLER   BANKASI

               2.686.077.717,—   lirahk yatırım  yapmıştır.


                 YURT   ICALKINÎVÎASEN^A   K A T I L A B İ L M E K İÇİN S İ Z DE
              MEVDUATINIZI     İLLER  BANKASI'NDA     BİRlKTÎREBlLÎRSİNlZ     •

               Kamu  yararı  türlü tesisler iğin İller Bankası'nın 1. ci 5 Yılhk Plân­
             daki yatırımları  da şöyledir:

                                                Gerçekleşme
               YıUar     Program yatarımı     Nakit  harcama          lesi
               1962       198.758.000       171.378.000          86

               1963       200.304.000       189.954.000          95
               1964       219.839.000       191.217.000          87
               1965       216.839.000       221.428.000          102
               1966       212.901.000       265.019.000         124
               1987       262.050.000       359.653.000         137

               Toplam  olarak  1,398.649.000,-  TL.'lık yatırımı  gerçekleştirmiştir.

               1968  yıünda  da 984.904.000,-   TL.  proje bedelli  çeşitli işler için
             316.992.000,—  liralık yatırım yapacaktır.                                                      (Basm  A. 20333)
   1   2   3   4   5   6   7