Page 10 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 10

Türk  Belediyecilik    Derneğinin    Tertip  Ettiği


            Ege  Bölgesi  Belediye   Başkanları    fiydin  Bölge   Toplantısında

           Tartışılan     Belediye     Sorunlarının      Tetkik    ve   Tahlili


                                             Yazan  : İUıaıı ÇELİiaiAYA
                                             İzmir Belediye Neşriyat Müdürü       Türk  Belediyecilik  Derneğinin   Aydın'da       "(Belediye  kanun asarısım   hazırlayan  Sa­
                                                 t
    tertip etmiş olduğu  Ege  Bölgesi Belediye  Baş­    yın İçişleri Bakanlığımn  değerli  mensuplarına
    kanları toplantısında,  ortaya  atılan  müşküller,    batı görüşü ile kuvvetli belediye  başkanı  yarat­
    Belediye Başkanlarının   düek ve temennileri, be­    mak  için hazırlanmış  bulunan   yeni tasarının,
    lediyelerimizin  sevk  ve  idaresinde   mesûliyet    batıda belediye  başkanlarının  mevcut  yerini bu
    mevkiinde  bulunan  insanların   hakikatlere  en    kanunda  protokol  bakımından   göstermeleri  ge­
    uygun  hususları  ortaya  koymuş   bulunmakta­     rekirdi)"  demek  suretile batı memleketlerinde
    dır.                             belediye başkanlarının  şehrin  emini, sahibi ola­
       Bu yazımızda,  temas edilen ve belediye ka­    rak birinci derecede bir protokol  mevkiî  olduk­
    nunu  ile belediye gelirleri kanununda  yer  alma­    larım açıkça ifade etmiştir. Demek  oluyor ki be­
    sı istenen hususları  tatbikat  görüşlerimizi  de    lediye başkanları   herşeyden  evvel şehrin mü­
    katmak  suretile teker, teker değerli belediyeci­    messili olarak ve bilhassa  demokratik   nizamda
    lerimize sunacağım.                     tek dereceli rey yolu ile beldenin basma  geçmiş
                                   halk temsilcisi olarak  haysiyetlerinin korunma-
       BELEDİYE    BAŞKANLARININ      PROTO­     sım istemektedirler.  Bu  görüşlerinde   haklıdır­
    KOL  DURUMU    :                    lar, belediye  kanununda   getirilecek  bir madde
                                   ile ilgiH kanunlara  da atıf yapılarak  başkanla­
       Bölge  toplantısında  temas  edilen dertlerin
    başında Belediye başkanlarımn   protokol durumu     rın protokolda  yerlerinin  tesbit olunması  veya
    da yer almıştır. Bizim memleketimizde   Dışişleri    İçişleri Bakanlığınca  mülki  idarenin   mahalli
    Bakanlığı  ile Askerî teşkilâtın ayrı, ayrı proto­    idareleri de kapsayacak  şekilde  baş temsilcile­
    kol yönetmelikleri   mevcuttur.  Mülki  idarenin    rine özel bir protokol  talimatnamesile   temsil
    mahallî idareleri de içine alan belirli bir proto­   yetkilerinin icaplarına  uysfun  protokol  yerleri­
    kol nizamı maalesef   mevcut  değildir.  Malûm     nin gösterilmesi çok isabetli  olacaktır.
    o l d u ^ üzere 2739 sayılı Ulusal bayram ve genel      Böl^e  toplantısında  ele alman  konulardan
    tatiller hakkındaki  kanunun   ilgili maddelerin­   bir tanesi de şehir ve kasablarda aşırı  işgaller
    de beUrtildiği gibi  Cumhuriyet   ve Zafer  bay­   ve seyyar  esnaf  problemidir.
    ramlarında,  ulusal egemenlik  bayramında   şehir
    ve kasababalarımızda   Belediye  Başkankanları        SEYYAR   ESNAF   PROBLEMİ    :
    protokola  dahil olmadıkları  için bu bayramları­
    mıza  resmen  katılamamaktadırlar.    Toplantıda       Bugün  için beldelerin en önemli  bir belediye
                t
    beledive başkanları üm olarak    bu bayramlarda     problemi  de rastgele  işgaller ve seyyar  esnaf
    beldenin  süslenmesi,  temizlenmesi,  hattâ  resmi    meselesidir.
    geçit yerlerinin, tribünlerin  taraflarınca  hazır­      Bugün  için beldelerde seyyar  esnaf  belli
    lanması,  bütün  kolaylayıcı  tedbirleri almış  ol­   başlı üç şekilde görülmektedir.
     malarına  rağmen  bu bayramlarda   kendilerine       Bunlar  sırasile devamlı olarak gezen seyyar
     protokolda  yer verilmediğinden  üzüntü  ile bah­   esnaf, halihazırda  noktalaşmış  durumda  olan­
     setmişlerdir. Hattâ  o kadar  ki, tzmir Belediye    lar, üçüncü halde noktalaşmanm   kesif olmasile
     Başkanı  konuşmasında   aynen;              devamiyet  arzeden  seyyar  esnaftır.

     200
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15