Page 9 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 9

(2) H a r i l a Yapılması :         meslek dışındakiler tarafından okunması güç olaca­
                             ğ ı n d a n bir özet verilmesi uygun olur.
     Bölge smırlarının tesbitinden sonra bölgeye ait
                               Görülüyor ki, plânların hazırlanması geniş ince­
   bilgilerin bir harila üzerinde toplanacağı haritanın
                             lemelere ihtiyaç gösterir.
   yapılması gerekir. K ü ç ü k bilgilerin ayrıntılariyle gös-
                               Çeşitli meslekten, ormancı, iktisatçı, tarımcı, is­
   terileceği haritalar 1/10.000 veya 1/23.000 ölçekli ha­
                             tatistikçi, coğrafyacı, veteriner, ilâh kimselerin bölge­
   zırlanır. Bölgeyi genel hatlariyle göstermek gerekirse
                             lerde b u l u n m a s ı gerekir. B u çalışmalar çok uzun sü­
   1/50.0G0 veya 1/100.000 ölçekli haritalar kullandır.
                             re devam eder ve maliyeti de oldukça yüksektir.
     Netice olarak, bölge p l â n l a n hazırlanırken bölge
                               B ü t ü n araştırmaların araştırıcı ekip tarafından
   ile lgili geniş bir etüt yapılır ve bir bölge atlası mey­
    i
                             yapılması beklenemez. Evvelce yapılmış araştırma
   dana getirilir. Bölge hakkında her türlü bilgileri kap­
                             ve çeşitli kuruluşlar tarafından hazırlanmış o bölge­
   sayan bir k ü t ü p h a n e meydana getirilir.
                             ye ait bilgi ve kaynaklardan faydalanılacaktır. B u
     H a z ı r l a n a c a k haritaların ne gibi konuları kapsı-
                             şekilde b ü y ü k ölçüde zaman ve para tasarrufu yapıl­
   yacağı h a k k ı n d a Prof. S i m Erinç şu şekilde bir sıra­
                             mış olur'.
   lama yapmıştır:
     (a) Çeşitli büyüklükteki yerleşmeleri ve yolları b. Plânın meydana getirilmesi :
   gösteren bir genel bölge haritası.
                               (1) Bölge plânı :
     (b) Jeoloji haritası ve kesitler.
                               Bölge araştırmaları t a m a m l a n d ı k t a n sonra ikin­
     (c) Toprak haritası (toprağın kalitesi ve ne mak­
                             ci safha bölge plânının plâncılar tarafından ortaya
   satla kullanıldığını gösteren ıskala).      konulması safhası gelir. B u safhada p l â n c ı n ı n böl­
     (d) B i t k i toplulukları haritası.    geyi iyi anıması, ihtiyaçları iyi tesbit etmesi ve böl­
                                t
     (e) Avarız, morfoloji ve meyil haritaları. genin istikbale ait gelişmelerini g ö z ö n ü n d e tutması
     (f) İklim haritalan (sıcaklık, yağış rüzgârları ve ve beliren ihtiyaçlara cevap vermek çareleri bulup
   nemlilik dereceleri).               göstermesi gerekir. B ü t ü n b u görüşmelerinde plâncı
     (g) Drenaj haritası (havzalar, kanallar, batak­ hislerine kapılmaksızm objektif ölçüler içinde kal­
   lıklar, akarsu rejimleri).            malıdır.
     (h) Yeraltı suyu haritası (derinlik, kalite, seviye
   değişiklikleri).                    P l â n c ı b u saflıada belli başlı i k i harita hazırlar:
     (i) N ü f u s dağılışı ve iskân tipi haritaları.
                               (a) Bölge e t ü d ü esnasında hazırlanmış olan
     (j) Yerleşme yerlerine ait etraflı location ve
                             halihazır faydalanma haritası,
   fonksiyon haritaları.
                               (b) Arazinin muayyen maksatlar için kullan­
     (k) T a r i h î coğrafya haritaları (bölgenin çeşitli
                             ma b a k ı m ı n d a n uygunluk derecesini gösteren hari­
   devirlerdeki coğrafî karakterini gösterir haritalar).
                             ta (uygunluk derecesi haritası).
     (I) A r a z i mülkiyet tipi haritaları.
                               Bunlardan başka ayrıca arazinin tahsisi hari­
     (m) Nüfus-hareketlerine ait haritalar.
                             tası hazırlanır. Bunda hangi yerlerin hangi hizmet­
     (n) M ü n a k a l e coğrafyası haritaları (Kara ve
                             lere tahsis edildiği gösterilir (ziraat, sanayi, mesken
   Denizyolları, kanallar, garaj, depo, trafik akımları
                             vs. gibi). Tahsis haritaları çeşitli gayelere göre a y n
   v.s. gösterilir).
                             ayrı da hazırlanabilir. Bundan sonra yine hepsi ay­
     (o) Topraktan faydalanma haritaları (ikamet,
                             rıca tek bir haritada da gösterilebilir. Böylece, böl­
   ziraat ve ticaret sahaları, ormanlar, bataklıkir, dev­
                             ge plânının esası ortaya çıkmış olur. Genel esasları
   lete it arazi, parklar, ziraate ayrılan toprakların kul­
                             belli olan p l â n ı n daha sonra ayrıntıları ele alınır.
   lanılışı şekli).
                             M e s e l â şehir içinde yerleşme yerleri, oturulacak böl­
     (ö) Su ve elektrik tedariki haritalan.
                             geler, sanayi bölgesi, su ve kanalizasyon durumu vs.
     (f) Sağlık durumu haritaları.
                             ele alınır. Yollar, trafik akımı, ticari yerler, pazar
     Yukarıda sıralanan haritalar çeşitli bilgileri ih­ yerleri gibi imar p l â n ı n d a d ü ş ü n ü l m e s i gereken yer­
   tiva etmektedir. B ü t ü n b u bilgilerin incelenmesini ko­ ler ele alınır, gerekli değişiklikler yapılır. Y a p ı l a n
   laylaştırmak için bir özet verilmesi faydalı olur. Z i ­ ek ve değişikliklerden bölge plânı yapılır. İlim ve
   ra harita üzerindeki bilgilerin değerlendirilmesi ve fen a d a m l a r ı n ı n görüşleri a l ı n m a k üzere h a z ı r l a n a n
   hal çareleriyle ilgili incelemelerin yayınlanması ve kopyalar gönderilir. U y g u n bulunan teklifler tekrar
                                                    7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14